Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Русе
 • 7017
 • ул. "Студентска"  8
 • 082/888465, 082/888467, 082/888211
 • 082/845708
 • Силистра
 • 7500 - Силистра, ул."Албена"№1
 • +359 86 821 521 +359 86 821 680
 • Разград
 • 7200 - Разград, бул. "Априлско въстание"№47
 • +359 84 266 067 + 359 84 266 075
 • Видин
 • 3700 Видин ул. "Бдин" 66
 • +359 88 563 7862
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,02 01.10.2024
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 03.06.2020
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 13.11.2021
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,28 29.03.2022
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,46 14.01.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 22.04.2026
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,37 09.05.2022
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,28 15.09.2020
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 05.06.2020
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,32 24.07.2021
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,36 17.06.2022
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,40 15.11.2025
5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,93 05.07.2024
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,66 09.03.2023
5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,11 22.06.2024
5.10 Химични технологии (Филиал - Разград) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,93 16.05.2018
5.11 Биотехнологии (Филиал - Разград) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 10.11.2023
5.12 Хранителни технологии (Филиал - Разград) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,22 03.11.2023
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,54 15.12.2023
6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,04 02.10.2021
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,10 12.10.2020
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,95 05.06.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,66 07.02.2024
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,24 05.11.2020
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,21 13.06.2024
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,27 13.06.2024
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.2: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 15.03.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по информатика и информационни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 29.03.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 29.03.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 29.03.2022
ПН 2.1: Българска литература програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 2.1: Български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 21.12.2022
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 21.12.2022
ПН 2.2: История на България програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,46 14.09.2021
ПН 3.3: Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 12.03.2024
ПН 3.3: Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 28.09.2017
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 07.07.2021
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,75 07.07.2021
ПН 3.6: История на държавата и правото програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Криминология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 07.07.2021
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 07.07.2021
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,82 07.07.2021
ПН 3.6: Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 07.02.2024
ПН 3.6: Трудово и осигурително право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 07.07.2021
ПН 3.7: Организация и управление на производството (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,66 02.09.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 02.09.2021
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,84 02.09.2020
ПН 4.5: Диференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 03.10.2022
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 03.10.2022
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 03.10.2022
ПН 5.1: Материалознание и технология на машиностроителните материали програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Металознание и термична обработка на металите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 03.12.2016
ПН 5.1: Механизация и електрификация на животновъдството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 29.05.2020
ПН 5.1: Механизация и електрификация на растениевъдството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 29.05.2020
ПН 5.1: Механика на деформируемото твърдо тяло програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Подемно-транспортни машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 25.09.2020
ПН 5.1: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Промишлена топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 25.09.2020
ПН 5.1: Рязане на материалите и режещи инструменти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Системи и устройства за опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 25.09.2020
ПН 5.1: Стопански и хидромелиоративни машини програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Теория на механизмите, машините и автоматичните линии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 25.09.2020
ПН 5.1: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Технология на машиностроенето програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 18.02.2017
ПН 5.1: Хидравлични машини, системи и хидро механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 25.09.2020
ПН 5.2: Автоматизация на производството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 17.07.2021
ПН 5.2: Електронизация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 17.07.2021
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 17.07.2021
ПН 5.3: Автоматизация на обекти от нематериалната сфера (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 17.06.2022
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 07.06.2022
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 17.06.2022
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 15.12.2023
ПН 5.5: Автомобили, трактори и кари програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 07.12.2024
ПН 5.5: Двигатели с вътрешно горене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 07.12.2024
ПН 5.5: Машинознание и машинни елементи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 25.01.2025
ПН 5.5: Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 15.11.2025
ПН 5.5: Управление и организация на автомобилния транспорт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,51 07.12.2024
ПН 5.13: Ергономия и промишлен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 15.12.2023
ПН 5.13: Метрология и метрологично осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 25.09.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютъризирано проектиране в машиностроенето и уредостроенето (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машинно инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машинно инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителни технологии и мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителни технологии и мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механотехника и мехатроника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механотехника и мехатроника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машинното инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машинното инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Технологии за машини с ЦПУ (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Технологии за машини с ЦПУ (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло самостоятелна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.13 Рязане на материалите и режещи инструменти редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.13 Рязане на материалите и режещи инструменти задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране самостоятелна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механика на деформируемото твърдо тяло редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Рязане на материалите и режещи инструменти редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Рязане на материалите и режещи инструменти задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материалознание и технологии редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материалознание и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Заваряване (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Заваряване (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Заваряване и нормативна база редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Заваряване и нормативна база задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание доктор .02.09.01 Металознание и термична обработка на металите редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.6 Материали и материалознание доктор .02.09.01 Металознание и термична обработка на металите задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строително инженерство редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Мениджмънт на качеството и метрология редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Мениджмънт на качеството и метрология (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на качеството редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на качеството задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване самостоятелна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване самостоятелна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Климатизация, хидравлика и газификация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Климатизация, хидравлика и газификация (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мениджмънт и сервиз на техниката (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мениджмънт и сервиз на техниката (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Диагностика и сервиз на техниката (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Диагностика и сервиз на техниката (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Енергийни машини и съоръжения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Енергийни машини и съоръжения (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Мениджмънт и сервиз на техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Мениджмънт и сервиз на техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Мениджмънт и сервиз на техника (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Топло- и газоснабдяване (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Топло- и газоснабдяване (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.04 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.39 Селскостопански и хидромелиоративни машини редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.39 Селскостопански и хидромелиоративни машини задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.48 Подемно-транспортни машини редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.48 Подемно-транспортни машини задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на животновъдството редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на растениевъдството редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на растениевъдството задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на растениевъдството самостоятелна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Селскостопански и хидромелиоративни машини редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Селскостопански и хидромелиоративни машини задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Системи и устройства за опазване на околната среда редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Системи и устройства за опазване на околната среда задочна 3,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични машини, системи и хидромеханика редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични машини, системи и хидромеханика задочна 3,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични машини, системи и хидромеханика самостоятелна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Екология и техника за опазване на околната среда редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Екология и техника за опазване на околната среда (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Промишлен дизайн редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Екология и техника за опазване на околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Екология и техника за опазване на околната среда задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна екология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна екология задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Промишлен дизайн редовна 1 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на техниката в земеделието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на технологиите в растениевъдството (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на технологиите в растениевъдството (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн самостоятелна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн самостоятелна 3 год.
Аграрно-индустриален факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Растениевъдство редовна 4 год.
Аграрно-индустриален факултет 6.1 Растениевъдство магистър Биологично земеделие (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрно-индустриален факултет 6.1 Растениевъдство магистър Биологично земеделие задочна 2 год.
Аграрно-индустриален факултет 6.1 Растениевъдство магистър Обработка и съхранение на растителна продукция задочна 2 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.1 Машинно инженерство доктор .02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на растениевъдството задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Компютърно управление и автоматизация редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Компютърно управление и автоматизация задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и компютърни системи за автоматизация редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и компютърни системи за автоматизация задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и мехатроника редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и мехатроника задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автомобилна електроника редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автомобилна електроника задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници и технологии задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника задочна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Енергийна ефективност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Интернет и мобилни комуникации редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Интернет и мобилни комуникации задочна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникационни системи редовна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникационни системи задочна 5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Интернет и мултимедийни комуникации редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Интернет и мултимедийни комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и мрежи (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и мрежи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни мрежи (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни мрежи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни системи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера самостоятелна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Експлоатация на флота и пристанищата (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технологии и логистика на водния транспорт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на транспорта редовна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на транспорта задочна 5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии редовна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии задочна 5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника задочна 1,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Автомобилна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Автомобилна техника (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Автомобилна техника дистанционна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника дистанционна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Изследване на ДВГ (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Изследване на ДВГ задочна 1,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Сервиз на транспортна техника (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Сервиз на транспортна техника (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта задочна 1,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта дистанционна 1,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Хибридни и електрически превозни средства редовна 1,5 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Хибридни и електрически превозни средства дистанционна 1 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.42 Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.42 Двигатели с вътрешно горене задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.42 Двигатели с вътрешно горене самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.49 Автомобили, трактори и кари редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.49 Автомобили, трактори и кари задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.49 Автомобили, трактори и кари самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.07 Управление и организация на автомобилния транспорт редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.07 Управление и организация на автомобилния транспорт задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.07 Управление и организация на автомобилния транспорт самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Двигатели с вътрешно горене задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Двигатели с вътрешно горене самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Машинознание и машинни елементи задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Машинознание и машинни елементи самостоятелна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда задочна 4 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и организация на автомобилния транспорт редовна 3 год.
Транспортен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и организация на автомобилния транспорт задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика и глобалистика редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика и многостепенно управление (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки магистър Европеистика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки магистър Европеистика и публична администрация редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки магистър Европеистика и регионално сътрудничество (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки магистър Международно сътрудничество и европейски проекти (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки магистър Международно сътрудничество и европейски проекти задочна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.3 Политически науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Европеистика и публична администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на европейски проекти (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Предприемачество и иновации (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление магистър Предприемачество и иновации (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Икономика редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Икономика задочна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и интеркултурна комуникация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор задочна 1,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия редовна 3 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия задочна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт и маркетинг редовна 1 год.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" 9.1 Национална сигурност бакалавър Евроатлантическа и глобална сигурност редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика задочна 5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Лингводидактика в началното училище (английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Лингводидактика в началното училище (английски език) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 2,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика и социална работа (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Социално-педагогическа работа с деца и семейство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Социално-педагогически дейности (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информатика и информационни технологии в образованието (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информатика и информационни технологии в образованието (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информационни и образователни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информационни и образователни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информационни технологии в обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Информационни технологии в обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Съвременна българистика и образование (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.2 История и археология доктор .05.03.06 История на България (История на българската култура) редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика бакалавър Финансова математика редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика магистър Математическо моделиране в инженерството (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика магистър Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор .01.01.05 Диференциални уравнения редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор .01.01.05 Диференциални уравнения задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор .01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор .01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор .01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и информационни технологии в бизнеса редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и информационни технологии в бизнеса задочна 5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки задочна 5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство редовна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в издателската дейност (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в издателската дейност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Приложение на информационните технологии в учебния процес (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Приложение на информационните технологии в учебния процес (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство редовна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика задочна 4 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет "Природни науки и образование" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право (няма информация) редовна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право (няма информация) задочна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Криминология редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Криминология задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Криминология самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения. редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения. задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред редовна 4 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Правен режим на защитата на националната сигурност редовна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Правен режим на защитата на националната сигурност задочна 1,5 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 1.2 Педагогика доктор .05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 1.2 Педагогика доктор .05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 5 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 3.4 Социални дейности магистър Клинична социална работа (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 3.4 Социални дейности магистър Клинична социална работа (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве бакалавър Ерготерапия редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве бакалавър Ерготерапия задочна 5 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве бакалавър Кинезитерапия редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве бакалавър Кинезитерапия (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве магистър Егротерапия в общността задочна 1,5 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.4 Обществено здраве магистър Кинезитерапия редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и румънски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и френски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и френски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Силистра 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Комуникативни техники и педагогически умения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език редовна 3 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език задочна 4 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор Български език задочна 4 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор Български език самостоятелна 3 год.
Филиал Силистра 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Филиал Силистра 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Силистра 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Силистра 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроинженерство редовна 4 год.
Филиал Силистра 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроинженерство задочна 5 год.
Филиал Силистра 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Автомобилно инженерство редовна 4 год.
Филиал Силистра 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Разград 5.10 Химични технологии бакалавър Химични технологии редовна 4 год.
Филиал Разград 5.10 Химични технологии бакалавър Химични технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Разград 5.10 Химични технологии магистър Силикатни материали редовна 1 год.
Филиал Разград 5.10 Химични технологии магистър Силикатни материали задочна 1,5 год.
Филиал Разград 5.10 Химични технологии магистър Фармацевтични и козметични продукти редовна 1 год.
Филиал Разград 5.10 Химични технологии магистър Фармацевтични и козметични продукти задочна 1,5 год.
Филиал Разград 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии редовна 4 год.
Филиал Разград 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Разград 5.11 Биотехнологии магистър Фармацевтични и хранителни биотехнологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Разград 5.11 Биотехнологии магистър Фармацевтични и хранителни биотехнологии задочна 1,5 год.
Филиал Разград 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните редовна 4 год.
Филиал Разград 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Филиал Разград 5.12 Хранителни технологии магистър Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Разград 5.12 Хранителни технологии магистър Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост задочна 1,5 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Видин 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Видин 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки редовна 4 год.
Филиал Видин 5.1 Машинно инженерство бакалавър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Видин 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Филиал Видин 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на транспорта редовна 4 год.
Филиал Видин 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Филиал Видин 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Решение на АС от 11.05.2017 г./ Протокол № 12

По процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на Постоянна комисия към НАОА с получена оценка 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни) при програмна акредитация на професионално направление:

За Русенски университет „Ангел Кънчев“ – професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“

Акредитационният съвет взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 30.01.2014 г. (протокол № 04) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Русенския университет „Ангел Кънчев”, с обща оценка 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев” е изпълнил частично препоръка № 1 и изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 30.01.2014 г. (протокол № 04) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни).

3. Русенският университет „Ангел Кънчев” да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „В учебните планове за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ да се включи разработване на курсови проекти“. Срок: 1 година.

Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Право“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 24.10.2013 г. (протокол № 19) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“, с обща оценка 8,57 (осем цяло и петдесет и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ изпълнява препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 24.10.2013 г. (протокол № 19) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, с обща оценка 8,57 (осем цяло и петдесет и седем стотни).

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.06.2012 г. (протокол № 12) при институционалната акредитация на Русенския университет „Ангел Кънчев”, с обща оценка 9,28 (девет цяло и двадесет и осем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев” е изпълнил препоръки № 3, № 4 и № 6 и изпълнява препоръки № 1, № 2 и № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.06.2012 г. (протокол № 12) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,28 (девет цяло и двадесет и осем стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Русенския университет ”Ангел Кънчев”.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Русенския университет ”Ангел Кънчев” относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1 - № 11.

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.10 “Химични технологии“ във Филиал – Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 16.05.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 5.10 “Химични технологии” за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност „Химични технологии“ във Филиал – Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”, с обща оценка 8,93 (осем цяло и деветдесет и три стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев”, Филиалът - Разград са изпълнили препоръка № 3 и изпълняват препоръки № 1 и № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 16.05.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 5.10 “Химични технологии” за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност „Химични технологии“, с обща оценка 8,93 (осем цяло и деветдесет и три стотни).