Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Бургас
  • 8010
  • ул. Проф. Якимов No 1
  • 056/860041, 056/858200
  • 056/880249
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,75 03.07.2023
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,50 05.12.2022
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,50 16.05.2023
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,68 17.06.2019
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,78 10.06.2019
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,60 28.12.2021
3.9 Туризъм (Колеж по туризъм) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4,88 15.04.2018
4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 24.06.2025
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,71 10.01.2025
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 18.05.2023
5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Технически колеж) програмна акредитация - по ПН в ход Няма информация 27.03.2015
5.3 Комуникационна и компютърна техника (Технически колеж) програмна акредитация - по ПН в ход Няма информация 06.11.2015
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 21.07.2023
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,54 27.04.2023
5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,71 05.07.2024
5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,36 30.05.2018
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,87 29.06.2023
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,13 17.11.2023
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН в ход Няма информация 06.06.2015
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 27.06.2022
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 05.07.2021
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП в ход 4,83 13.03.2017
ПН 7.5: Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,47 21.12.2022
ПН 7.5: Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП в ход 4,99 06.03.2017
ПН 7.5: Лекарски асистент програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 27.02.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Маркетинг програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Организация и управление извън сферата на материалното производство (услуги) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.2: Предучилищна и начална училищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 27.01.2025
ПН 3.7: Организация и управление на производството (индустрията) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.03.2016
ПН 4.2: Екология и опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 30.09.2024
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 30.09.2024
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 19.07.2024
ПН 5.3: Компютърни системи и технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 01.02.2025
ПН 5.10: Технология за пречистване на водите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 13.10.2023
ПН 5.10: Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,91 20.10.2022
ПН 5.10: Технология на биологичноактивните вещества (включително ензими, хормони, белтъчини) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 22.10.2016
ПН 5.10: Технология на композитните материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 20.10.2022
ПН 5.10: Технология на природните и синтетични горива програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 20.10.2023
ПН 5.10: Технология на силикатите, свързваните вещества и трудно горимите неметални материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 13.10.2023
ПН 5.10: Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 22.10.2016
ПН 5.10: Химия на високомолекулните съединения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 20.10.2023
ПН 5.11: Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 13.10.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника - широк профил (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (след проф. бакалавър и бакалавър от други ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (след проф. бакалавър и бакалавър от други ПН) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии - широк профил (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Софтуерни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии редовна 3 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии самостоятелна 3 год.
Факултет по Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Техника и технологии в транспорта редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Техника и технологии в транспорта задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (след проф. бак.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (след проф. бак.) задочна 2,5 год.
Факултет по Технически науки 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание задочна 5 год.
Факултет по Технически науки 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание-широк профил редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични химични технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични химични технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Органични химични технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Органични химични технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Химично инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии бакалавър Химично инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Органични химични технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Органични химични технологии - Технология на нефта и газа (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Органични химични технологии - Технология на нефта и газа (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Органични химични технологии - Технология на нефта и газа (широк профил) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Органични химични технологии - Технология на нефта и газа (широк профил) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на водата (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на водата-широк профил (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на водата-широк профил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на неорганичните вещества (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на неорганичните вещества (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на неорганичните вещества-широк профил (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на неорганичните вещества-широк профил (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на силикатите (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Технология на силикатите-широк профил (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство (широк профил) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии магистър Чисто производство в туризма-широк профил (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии доктор Технология за пречистване на водите редовна 3 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии доктор Технология за пречистване на водите задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии доктор Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали редовна 3 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии доктор Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.10 Химични технологии доктор Химия на високомолекулните съединения самостоятелна 3 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии редовна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии задочна 4 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Анализ и контрол на храните редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Анализ и контрол на храните-широк профил редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Анализ и контрол на храните-широк профил задочна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Храни, хранене и диететика редовна 1,5 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Храни, хранене и диететика-широк профил редовна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии магистър Храни, хранене и диететика-широк профил (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Технически науки 5.11 Биотехнологии доктор Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци) редовна 3 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда задочна 4 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Химия редовна 4 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Екология и екологичен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Екология и екологичен мениджмънт - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Екология и опазване на околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Екология и опазване на околната среда-широк профил редовна 2 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Природни науки 4.2 Химически науки магистър Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - 4 сем. редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Алтернативни педагогически технологии в детската градина и началното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Информционни технологии в обучението 1 - 4 клас (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Информционни технологии в обучението 1 - 4 клас задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика (след проф. бакалавър) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика- широк профил задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 1.2 Педагогика магистър Съвременни аспекти на образованието в детската градина и началното училище задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и психология редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и философия редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Иновации в обучението по история в средното училище редовна 1 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Иновации в обучението по история в средното училище (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 2.1 Филология бакалавър Българска филология редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 2.1 Филология магистър Език, литература, образование (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 2.1 Филология магистър Езикът и литературата - културологични проекции редовна 1 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Администрация и управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация - широк профил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Международен бизнес (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Международен бизнес (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Международен бизнес-широк профил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси-широк профил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси-широк профил (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление на европейски проекти (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление на европейски проекти (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Финансов мениджмънт на предприятието (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Финансов мениджмънт на предприятието (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление магистър Финансов мениджмънт на предприятието-широк профил (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Факултет по Обществени науки 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг мениджмънт - широк профил (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг мениджмънт (след ОКС проф. бакалавър) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Икономика и организация на туристическия бизнес (след проф. бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Икономика и организация на туристическия бизнес (след проф. бакалавър) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на туристическата дестинация задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма (след проф. бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма (след проф. бакалавър) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма (широк профил) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 5.10 Химични технологии доктор Технология на природните и синтетичните горива редовна 3 год.
Факултет по Обществени науки 5.10 Химични технологии доктор Технология на природните и синтетичните горива задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 4 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн - широк профил (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство магистър Компютърни системи и технологии в индустрията - широк профил редовна 2 год.
Факултет по Обществени науки 5.13 Общо инженерство магистър Управление на операциите, процедурите и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки - широк профил редовна 2 год.
Колеж по туризъм 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на туристическото обслужване редовна 3 год.
Колеж по туризъм 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти редовна 3 год.
Колеж по туризъм 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти задочна 3,5 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Помощник фармацевт (в ход (преакредитиране)) редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рехабилитатор редовна 3 год.
Технически колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроене и уредостроене редовна 3 год.
Технически колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроене и уредостроене задочна 3 год.
Технически колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника редовна 3 год.
Технически колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника задочна 3 год.
Технически колеж 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроника редовна 3 год.
Технически колеж 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроника задочна 3 год.
Технически колеж 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електротехника задочна 3 год.
Технически колеж 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 3 год.
Технически колеж 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 3 год.
Технически колеж 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Транспортна техника и технологии редовна 3 год.
Технически колеж 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Транспортна техника и технологии задочна 3 год.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 7.4 Обществено здраве бакалавър Здравен мениджмънт (в ход (преакредитиране)) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 7.4 Обществено здраве бакалавър Медицинска рехабилитация и ерготерапия (в ход (преакредитиране)) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 7.4 Обществено здраве магистър Здравен мениджмънт (в ход (преакредитиране), не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра (в ход (преакредитиране)) редовна 4 год.
Факултет по Медицина 7.1 Медицина магистър Медицина редовна 6 год.
Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.6 “Материали и материалознание“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 13.09.2013 г. (протокол № 27) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 “Материали и материалознание” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Технология на материалите и материалознание“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, с обща оценка 7,52 (седем цяло и петдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас е изпълнил препоръки № 5 и № 9, изпълнява препоръки № 1, № 3, № 7 и № 8, частично изпълнява препоръки № 4 и № 6 и не изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 13.09.2013 г. (протокол № 27) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 “Материали и материалознание” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Технология на материалите и материалознание“, с обща оценка 7,52 (седем цяло и петдесет и две стотни).

3. Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас да изпълни препоръки № 2, № 4 и № 6 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да продължи научното израстване и обновяването на академичния състав в професионалното направление“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане“.

- Препоръка № 4: „Да бъдат включени допълнителни избираеми дисциплини в учебния план на специалността за специализирано чуждоезиково обучение и съвременни материали и технологии“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

- Препоръка № 6: „Да се увеличи студентската мобилност“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

4. В съответствие с чл. 59, ал. 4 от Правилника за дейността на НАОА намалява образователния капацитет на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ от 200 студенти на 100 студенти, от които за ОКС „бакалавър” – 85 студенти (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „магистър” – 15 студенти (редовна и задочна форма на обучение).

Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.10.2013 г. (протокол № 30) при програмната акредитация на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация” за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по специалност „Транспортна техника и технологии“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, с обща оценка 7,72 (седем цяло и седемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас е изпълнил препоръка № 1, частично е изпълнил препоръка № 3, изпълнява препоръки № 4 и № 5, и не изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.10.2013 г. (протокол № 30) при програмната акредитация на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация” за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по специалност „Транспортна техника и технологии“, с обща оценка 7,72 (седем цяло и седемдесет и две стотни).

3. Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас да изпълни препоръки № 2 и № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се осигури обмен на студенти за обучение чрез международно сътрудничество и Европейски програми“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

- Препоръка № 3: „Да се актуализира учебната литература по профилиращите дисциплини за специалността ТТТ“. Срок: 2 години.

Решение на АС от 19.01.2017 г./ Протокол № 2

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 19.01.2017 г. (протокол № 2) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.07.2013 г. (протокол № 13) при институционалната акредитация на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, с обща оценка 8,86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас частично е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки № 2, № 3, № 4 и № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.07.2013 г. (протокол № 13) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни).

3. Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се въведе университетски стандарт за учебен план в съответствие с добри национални и европейски практики и усъвършенства прилагането на кредитната система“. Срок: декември 2013 година.

4. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Университета “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас.

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Университета “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват: спазването на критерии № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 11; частичното спазване на критерии № 1, № 2 и № 4 и неспазването на критерий № 10.

6. Университетът “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас да осигури спазването на критерии № 1, № 2, № 4 и № 10 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Цели, функции и структура на системата по качеството на обучението и на академичния състав”.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав”.

- Критерий № 4: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.

- Критерий № 10: „Проведени анкетни проучвания и други форми от ВУ сред работодатели за идентифициране на: изисквания на практиката към подготовката на студентите; търсенето и реализацията на дипломираните студенти”.

Решение на АС от 08.12.2016 г./ Протокол № 27

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.2 “Педагогика“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 08.12.2016 г. (протокол № 27) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 16.07.2013 г. (протокол № 21) при програмната акредитация на професионално направление 1.2 „Педагогика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, с обща оценка 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас е изпълнил препоръка № 2, частично е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръка № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 16.07.2013 г. (протокол № 21) при програмната акредитация на професионално направление 1.2 „Педагогика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни).

3. Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Учебният план да се прецизира, като:

• в квалификационната характеристика да се опишат по-пълно професионалните компетентности, свързани с бъдещата реализация на студентите;

• натрупването на кредити да се съобрази с изискванията на нормативните документи;

• да се постигне по-добра балансираност между задължителните, избираемите и факултативните дисциплини“.

a. Срок: 2014/2015 г.

4. Обръща внимание на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за превишаването на капацитета на професионално направление 1.2 „Педагогика“ с 38 студенти – т.е. с 7,92 % (данните са вписани в регистъра на МОН на действащи и прекъснали студенти и докторанти към 01.04.2016 г., последна актуализация – 30 август 2016 г. за професионалното направление).

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.10 “Химични технологии“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 30.05.2013 г. (протокол № 15) при програмната акредитация на професионално направление 5.10 „Химични технологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, с обща оценка 8,36 (осем цяло и тридесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас е изпълнил препоръка № 2, частично е изпълнил препоръка № 3 и изпълнява препоръки № 1, № 4, № 5 и № 6, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 30.05.2013 г. (протокол № 15) при програмната акредитация на професионално направление 5.10 „Химични технологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,36 (осем цяло и тридесет и шест стотни).

3. Университетът „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас да изпълни препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се подобри организацията на международното сътрудничество с оглед увеличаване международния обмен на преподаватели, студенти и докторанти и участието им в изследователски проекти“. Срок: декември 2014 г.

Решение на АС от 28.07.2016 г./ Протокол № 17

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.11 “Биотехнологии“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 28.07.2016 г. (протокол № 17) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 21.03.2013 г. (протокол № 10) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии” за образователно-квалификационните степени “бакалавър“ и „магистър“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, с обща оценка 8,68 (осем цяло и шестдесет и осем стотни).

2. Акредитационнният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас е изпълнил препоръка № 2 и изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 21.03.2013 г. (Протокол № 11) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии” за образователно-квалификационните степени “бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,68 (осем цяло и шестдесет и осем стотни).

Решение на АС от 07.07.2016 г./ Протокол № 16

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.3 “Педагогика на обучението по …“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.07.2016 г. (протокол № 16) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 21.03.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултета по обществени науки на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, с обща оценка 8,32 (осем цяло и тридесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Факултетът по обществени науки са изпълнили препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 21.03.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,32 (осем цяло и тридесет и две стотни).