Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Пловдив
  • 4000
  • бул. Васил Априлов 15 А
  • 032/602207, 032/602534
  • 032/602534
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,82 29.11.2021
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 09.04.2025
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,49 09.04.2021
ПН 7.2: Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,38 12.03.2021
ПН 7.3: Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,32 27.07.2023
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,56 28.07.2021
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7,84 12.06.2019
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,02 12.06.2020
ПН 7.5: Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,04 08.06.2023
ПН 7.5: Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,40 22.06.2022
ПН 7.5: Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,00 07.12.2023
ПН 7.5: Зъботехник програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация Няма информация 05.10.2022
ПН 7.5: Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,19 07.12.2022
ПН 7.5: Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,95 28.09.2022
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 09.07.2023
ПН 4.2: Органична химия и органичен анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 09.07.2023
ПН 4.2: Физикохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,53 27.01.2019
ПН 4.3: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.12.2025
ПН 4.3: Биофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 10.12.2024
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 15.10.2024
ПН 4.3: Имунология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 23.06.2017
ПН 4.3: Клетъчна биология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 11.01.2019
ПН 4.3: Медицинска биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 15.10.2024
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 26.03.2024
ПН 4.3: Паразитология и хелминтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 30.06.2017
ПН 4.3: Фармацевтична ботаника (с обучение на български и английски език) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 26.03.2024
ПН 4.3: Физиология на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 11.01.2019
ПН 7.1: Акушерство и гинекология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 7.1: Анатомия, хистология и цитология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 05.10.2023
ПН 7.1: Анестезиология и реаниматология   програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 7.1: Гастроентерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 30.06.2017
ПН 7.1: Гръдна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 13.02.2026
ПН 7.1: Дерматология и венерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 20.09.2024
ПН 7.1: Детска хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 7.1: Ендокринология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 26.01.2018
ПН 7.1: Епидемиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 26.01.2018
ПН 7.1: Имунология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 07.03.2025
ПН 7.1: Имунопаталогия и алергология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,62 30.01.2025
ПН 7.1: Инфекциозни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 05.10.2023
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 26.01.2018
ПН 7.1: Клинична алергология програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 6,25 01.12.2016
ПН 7.1: Клинична лаборатория програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 30.09.2016
ПН 7.1: Медицина на бедствените ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,96 25.07.2024
ПН 7.1: Медицинска генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,57 25.07.2024
ПН 7.1: Медицинска информатика и здравен мениджмънт програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Медицинска радиология и рентгенология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.11.2017
ПН 7.1: Неврология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 05.10.2023
ПН 7.1: Неврохирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 11.10.2024
ПН 7.1: Нефрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 03.10.2024
ПН 7.1: Обща медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,81 03.10.2024
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 25.07.2025
ПН 7.1: Онкология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,50 28.07.2021
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.11.2018
ПН 7.1: Оториноларингология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.11.2018
ПН 7.1: Офталмология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 13.02.2026
ПН 7.1: Патоанатомия и цитопатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,83 24.07.2020
ПН 7.1: Патологична физиология програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 30.09.2016
ПН 7.1: Педиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 03.10.2025
ПН 7.1: Пластичновъзстановителна и естетична хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.11.2018
ПН 7.1: Пневмология и фтизиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 12.12.2018
ПН 7.1: Протетична дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 25.07.2025
ПН 7.1: Психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 03.10.2025
ПН 7.1: Ревматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 24.07.2020
ПН 7.1: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 12.12.2019
ПН 7.1: Съдебна медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 12.12.2019
ПН 7.1: Съдова хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.11.2018
ПН 7.1: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 24.07.2020
ПН 7.1: Урология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 7.1: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 25.07.2025
ПН 7.1: Физиотерапия, курортология и рехабилитация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,75 12.12.2019
ПН 7.1: Хематология и преливане на кръв програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 7.1: Хигиена програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 12.12.2019
ПН 7.2: Дентална клинична алергология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 17.05.2023
ПН 7.2: Дентална образна диагностика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 13.02.2025
ПН 7.2: Детска дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 13.12.2024
ПН 7.2: Детска стоматология програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 25.11.2016
ПН 7.2: Орална хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 15.02.2024
ПН 7.2: Ортодонтия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 21.06.2023
ПН 7.2: Ортопедична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 25.11.2016
ПН 7.2: Пародонтология и заболявания на оралната лигавица програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,71 21.06.2023
ПН 7.2: Протетична дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 25.07.2025
ПН 7.2: Терапевтична дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 17.05.2024
ПН 7.2: Терапевтична стоматология програмна акредитация - докторска програма открита Няма информация 25.11.2016
ПН 7.2: Хирургична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 25.11.2016
ПН 7.3: Технология на лекарствените форми и биофармация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 23.05.2018
ПН 7.3: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 24.07.2020
ПН 7.3: Фармакогнозия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,01 17.03.2021
ПН 7.3: Фармакоикономика и фармацевтична регулация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 23.05.2018
ПН 7.3: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 30.01.2025
ПН 7.3: Фармацевтична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,96 23.05.2018
ПН 7.4: Икономика на здравеопазването програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 12.12.2018
ПН 7.4: Медицинска информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,18 16.05.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Медицина 7.1 Медицина магистър Медицина редовна 6 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Белодробни болести редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Гастроентерология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Гастроентерология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Гръдна хирургия самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ендокринология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ендокринология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Епидемиология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Имунология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Клинична лаборатория самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Микробилогия самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Неврология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Неврология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Неврохирургия самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Нефрология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Обща медицина редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Онкология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Организация и тактика на медицинската служба самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Пластична и естетична хирургия редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Психиатрия редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ревматология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Ревматология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Съдебна медицина самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Урология редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Урология самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Хематология и преливане на кръв редовна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Хематология и преливане на кръв самостоятелна 3 год.
Медицина 7.1 Медицина доктор Хигиена самостоятелна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология магистър Дентална медицина редовна 6 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска стоматология самостоятелна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология редовна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология самостоятелна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология редовна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология самостоятелна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология редовна 3 год.
Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология самостоятелна 3 год.
Фармация 7.3 Фармация магистър Фармация редовна 5 год.
Фармация 7.3 Фармация доктор Технология на лекарствените форми и биофармация самостоятелна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Зъботехник редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Инспектор по обществено здраве редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Инструктор по хранене и безопасност на храните редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицинска козметика редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински лаборант редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Помощник фармацевт редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рентгенов лаборант редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рехабилитатор редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи редовна 2,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Управление на общественото здраве самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи магистър Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение задочна 2 год.