Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Стара Загора
  • 6000
  • Студентски град
  • 042/670104
  • Няма информация
  • Хасково
  • бул. Съединение № 48
  • 038664375
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,83 27.10.2020
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,95 16.07.2023
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,04 21.10.2024
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,38 21.12.2021
4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 06.06.2022
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,82 29.06.2023
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,11 01.06.2024
5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,81 13.04.2023
5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,05 22.06.2024
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 08.12.2023
6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,21 23.04.2021
6.3 Животновъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,66 22.10.2021
6.4 Ветеринарна медицина програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 07.11.2025
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6,86 20.12.2020
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,67 25.05.2024
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 6.4: Ветеринарна медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,48 14.05.2026
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7,58 28.01.2020
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,46 07.07.2021
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,62 19.12.2024
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,37 19.12.2024
ПН 7.5: Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,94 21.12.2022
ПН 7.5: Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,38 21.12.2022
ПН 7.5: Лекарски асистент програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 27.07.2020
ПН 7.5: Акушерка (Филиал Хасково) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,33 30.04.2025
ПН 7.5: Медицинска сестра (Филиал Хасково) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,53 30.04.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 09.02.2022
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 21.11.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 09.02.2021
ПН 3.2: Медицинска психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 25.11.2021
ПН 3.4: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,37 25.04.2022
ПН 3.7: Организация и управление на производството (селско стопанство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,31 15.12.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (селско стопанство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 15.12.2021
ПН 3.8: Народно стопанство (регионална икономика и история на народното стопанство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,34 15.12.2021
ПН 4.1: Медицинска физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,02 15.12.2019
ПН 4.2: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 15.12.2020
ПН 4.3: Биофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 15.10.2024
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 14.01.2016
ПН 4.3: Биохимия (Аграрен факултет)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 07.03.2022
ПН 4.3: Ботаника (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,74 06.06.2021
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 15.10.2024
ПН 4.3: Генетика (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 07.03.2022
ПН 4.3: Екология и опазване на екосистемите (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 06.06.2022
ПН 4.3: Зоология (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 07.03.2021
ПН 4.3: Имунология   програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 4.3: Микробиология (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 07.03.2022
ПН 4.3: Микробиология (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 27.12.2021
ПН 4.3: Молекулярна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 15.10.2024
ПН 4.3: Морфология (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 07.03.2021
ПН 4.3: Физиология на животните и човека (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 07.03.2022
ПН 4.3: Физиология на животните и човека (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 23.02.2018
ПН 5.1: Двигатели с вътрешно горене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,32 02.12.2021
ПН 5.1: Механизация и електрификация на растениевъдството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 02.12.2021
ПН 5.1: Технология на шевното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 02.12.2021
ПН 5.1: Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,33 02.12.2021
ПН 5.2: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 02.12.2021
ПН 5.2: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.2: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,42 02.12.2021
ПН 5.12: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 29.01.2021
ПН 5.12: Технология на плодовите и зеленчуковите консерви програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 29.01.2021
ПН 5.13: Механизация и електрификация на животновъдството програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 12.03.2016
ПН 5.13: Технология на месните и рибните продукти програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.13: Технология на млякото и млечните продукти програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 12.03.2016
ПН 6.1: Агрохимия  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 23.04.2021
ПН 6.1: Растениевъдство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 23.04.2021
ПН 6.1: Фуражно производство, ливадарство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 23.04.2021
ПН 6.3: Говедовъдство и биволовъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 19.11.2021
ПН 6.3: Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Аграрен факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 24.03.2022
ПН 6.3: Овцевъдство и козевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 19.11.2021
ПН 6.3: Птицевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 Няма информация
ПН 6.3: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 22.10.2021
ПН 6.3: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 Няма информация
ПН 6.3: Свиневъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 19.11.2021
ПН 6.3: Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 Няма информация
ПН 6.3: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 22.10.2021
ПН 6.4: Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 30.10.2020
ПН 6.4: Анатомия, хистология и цитология (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 09.07.2021
ПН 6.4: Ветеринарна микробиология  (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 16.07.2021
ПН 6.4: Ветеринарна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 30.10.2020
ПН 6.4: Ветеринарно- санитарна експертиза (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 11.09.2020
ПН 6.4: Генетика (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 16.07.2021
ПН 6.4: Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 11.09.2020
ПН 6.4: Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 11.09.2020
ПН 6.4: Морфология (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 16.07.2021
ПН 6.4: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 11.09.2020
ПН 6.4: Патология на животните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 30.10.2020
ПН 6.4: Фармакология  (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 09.07.2021
ПН 6.4: Физиология на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 16.07.2021
ПН 7.1: Акушерство и гинекология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,86 24.10.2024
ПН 7.1: Анатомия, хистология и цитология (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 07.07.2021
ПН 7.1: Анестезиология и реаниматология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 21.01.2016
ПН 7.1: Вътрешни болести програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Гастроентерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 13.06.2018
ПН 7.1: Гръдна хирургия програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Дерматология и венерология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 21.01.2016
ПН 7.1: Детска хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 16.01.2025
ПН 7.1: Ендокринология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 04.05.2022
ПН 7.1: Епидемиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,26 23.06.2021
ПН 7.1: Имунопатология и алергология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 20.06.2019
ПН 7.1: Инфекциозни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 20.06.2019
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 12.01.2017
ПН 7.1: Клинична лаборатория програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,75 16.01.2025
ПН 7.1: Медицина на бедствените ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 08.06.2022
ПН 7.1: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 20.06.2018
ПН 7.1: Неврология програмна акредитация - докторска програма в ход 8,22 24.10.2024
ПН 7.1: Неврохирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 13.06.2018
ПН 7.1: Неонатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 13.02.2020
ПН 7.1: Обща медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 13.06.2018
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 08.06.2022
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Оториноларингология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,82 16.01.2025
ПН 7.1: Офталмология (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,49 01.12.2021
ПН 7.1: Патологоанатомия и цитопатология (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 07.07.2021
ПН 7.1: Патофизиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 12.01.2017
ПН 7.1: Педиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 04.05.2022
ПН 7.1: Професионални заболявания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 13.02.2020
ПН 7.1: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,42 12.01.2022
ПН 7.1: Съдова хирургия (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 01.12.2022
ПН 7.1: Управление на здравните грижи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 20.06.2018
ПН 7.1: Фармакология (Медицински факултет) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,53 01.12.2021
ПН 7.1: Физиология на човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 13.02.2025
ПН 7.1: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 25.01.2024
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 25.07.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда задочна 5 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии редовна 1 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии задочна 1 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология на селищни системи редовна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология на селищни системи (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Екотуризъм (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Екотуризъм (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Опазване и управление на околната среда редовна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки магистър Опазване и управление на околната среда задочна 2 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия самостоятелна 3 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Ботаника редовна 3 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология редовна 3 год.
Аграрен факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека редовна 3 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство редовна 4 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство задочна 5 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор редовна 1 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор задочна 1 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Земеделска техника редовна 2 год.
Аграрен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Земеделска техника задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство редовна 4 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство задочна 5 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Агроекология и растителна защита редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Агроекология и растителна защита задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Биологично земеделие (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Биологично земеделие задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Земеделска техника (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Земеделска техника (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство и реализация на плодова и зеленчукова продукция (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство и реализация на плодова и зеленчукова продукция (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство доктор Агрохимия редовна 3 год.
Аграрен факултет 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство редовна 3 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство бакалавър Зооинженерство редовна 4 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство бакалавър Зооинженерство задочна 5 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство бакалавър Рибовъдство и аквакултура редовна 4 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство бакалавър Рибовъдство и аквакултура задочна 5 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Аквакултура редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Аквакултура (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Говедовъдство и биволовъдство (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Говедовъдство и биволовъдство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Комбинирани фуражи и хранене (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Коневъдство (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Коневъдство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Конен спорт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Конен спорт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Овцевъдство и козевъдство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Овцевъдство и козевъдство (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Племенно коневъдство редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Племенно коневъдство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Промишлено птицевъдство редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Промишлено птицевъдство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Промишлено свиневъдство редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Промишлено свиневъдство задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Птицевъдство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Птицевъдство (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Развъждане на селскостопански животни (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Развъждане на селскостопански животни (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Репродуктивни биотехнологии в животновъдството (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Репродуктивни биотехнологии в животновъдството (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Свиневъдство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Свиневъдство задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Специални отрасли (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Специални отрасли (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Технология на месо и месни продукти редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Технология на месо и месни продукти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Технология на мляко и млечни продукти редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Технология на мляко и млечни продукти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Управление на системите за безопасност и качество на храните редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Управление на системите за безопасност и качество на храните задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи редовна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство магистър Хранене на селскостопанските животни (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство доктор Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване редовна 3 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство доктор Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов редовна 3 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство доктор Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов самостоятелна 3 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство доктор Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.) редовна 3 год.
Аграрен факултет 6.3 Животновъдство доктор Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина магистър Ветеринарна администрация задочна 1 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина магистър Ветеринарна медицина редовна 5,5 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина магистър Санитарна микробиология и безопасност на храните задочна 1 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни задочна 4 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарна микробиология редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарна хирургия самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарно-санитарна експертиза редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарно-санитарна експертиза задочна 4 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Генетика редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните задочна 4 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Морфология самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Паразитология и инвазионни болести на животните и човека задочна 4 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Паразитология и инвазионни болести на животните и човека самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Патология на животните редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Патология на животните самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Ветеринарномедицински факултет 6.4 Ветеринарна медицина доктор Физиология на животните и човека редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни технологии в детската градина и началното училище (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни технологии и творческо развитие в предучилищна и начална училищна възраст (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Консултиране в социално-образователната сфера задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Мениджмънт на социалните и педагогическите организации задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика - информационни и коминикационни технолгии в началното училище задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогическо и психологическо консултиране (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика (след проф. бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Публичен и педагогически мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Ресурсен учител задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика и социална работа (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - модул Логопедия задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогика на интелектуалната недостатъчност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по информационни технологии редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (селско стопанство) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика и търговия редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика и търговия задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Регионална икономика редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Регионална икономика задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Регионална икономика и управление редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Регионална икономика и управление задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес информационни технологии задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика и мениджмънт на човешките ресурси задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на агробизнеса (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на бизнеса задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на алтернативния туризъм задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономически анализи и проекти за регионално развитие задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Планиране на регионалното развитие (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Планиране на регионалното развитие (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество и иновации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество и иновации (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество и стратегически маркетинг задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество и финансов мениджмънт на предприятието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество и финансов мениджмънт на предприятието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Регионално планиране и развитие (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Устойчиво регионално развитие (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси и банки (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство на фирмата задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (селско стопанство) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (селско стопанство) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автотранспортна и земеделска техника редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автотранспортна и земеделска техника задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотранспортна и земеделска техника редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотранспортна и земеделска техника (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Дизайн и технология на кожени изделия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Дизайн и технология на кожени изделия (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Моден и текстилен дизайн и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Моден и текстилен дизайн и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Организация и управление на транспорта редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Организация и управление на шевна фирма (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство магистър Организация и управление на шевна фирма (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на шевното производство редовна 3 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.1 Машинно инженерство доктор Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки редовна 3 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика и компютърни системи редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика и компютърни системи задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и компютърни системи редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика бакалавър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика бакалавър Индустриално инженерство задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика бакалавър Топло и газоснабдяване редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика бакалавър Топло и газоснабдяване задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика магистър Енергийна ефективност редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика магистър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика магистър Топло и газоснабдяване редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.4 Енергетика магистър Топло и газоснабдяване (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните редовна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните задочна 4 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии магистър Безопасност и качество на храните редовна 1 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии магистър Безопасност и качество на храните (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Факултет "Техника и технологии" 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на плодовите и зеленчуковите консерви редовна 3 год.
Медицински факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката редовна 3 год.
Медицински факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 3.2 Психология доктор Медицинска психология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 4 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности магистър Организация и управление на социалната сфера задочна 1 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сверата на материалното производство редовна 3 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сверата на материалното производство задочна 4 год.
Медицински факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сверата на материалното производство самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.1 Физически науки бакалавър Медицинска физика (няма информация, не се осъществява нов прием) самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина магистър Медицина (изтекла акредитация по РП) редовна 6 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Гастроентерология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Детска хирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ендокринология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Епидемиология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунопатология и алергология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Кардиология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврохирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврохирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща медицина редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Офталмология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Професионални заболявания редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Професионални заболявания самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Психиатрия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Съдебна медицина редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Съдова хирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Съдова хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Хигиена редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Хигиена самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве бакалавър Медицинска рехабилитация и ерготерапия редовна 4 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи задочна 3 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи задочна 1,5 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи редовна 3 год.
Медицински факултет 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Медицински факултет 7.5 Здравни грижи бакалавър Лекарски асистент (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Медицински факултет 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Гериатричен специалист редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Гериатрични грижи редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински лаборант редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Парамедик (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рехабилитатор редовна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Хасково 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Филиал Хасково 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Акушерка“ в Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 03.10.2013 г. (протокол № 17) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии “Акушерка” за образователно-квалификационната степен “бакалавър” в Тракийския университет – гр. Стара Загора, с обща оценка 8,29 (осем цяло и двадесет и девет стотни).

2. Тракийският университет - Стара Загора е изпълнил препоръки № 1, № 2, № 3 и № 5 и изпълнява препоръка № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 03.10.2013 г. (протокол № 17) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Акушерка” за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, с обща оценка 8,29 (осем цяло и двадесет и девет стотни).

Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“ в Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 03.10.2013 г. (протокол № 17) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии “Медицинска сестра” за образователно-квалификационната степен “бакалавър” в Тракийския университет – гр. Стара Загора, с обща оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет – гр. Стара Загора е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 03.10.2013 г. (протокол № 17) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии “Медицинска сестра” за образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с обща оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни).

Решение на АС от 08.12.2016 г./ Протокол № 27

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 08.12.2016 г. (протокол № 27) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 19.07.2012 г. (протокол № 15) при институционалната акредитация на Тракийския университет – гр. Стара Загора, с обща оценка 9,27 (девет цяло и двадесет и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет – гр. Стара Загора изпълнява препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 19.07.2012 г. (протокол № 15) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,27 (девет цяло и двадесет и седем стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Тракийския университет – гр. Стара Загора.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Тракийския университет – гр. Стара Загора относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 1 и № 2.

5. Тракийският университет – гр. Стара Загора да осигури спазването на критерии № 1 и № 2 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Цели, функции и структура на системата по качеството на обучението и на академичния състав“.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав“.

Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.1 “Машинно инженерство“ във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол към Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.01.2013 г. (протокол № 2) при програмната акредитация на професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” във Факултет „Техника и технологии” - гр. Ямбол към Тракийския университет - гр. Стара Загора, с обща оценка 8,22 (осем цяло и двадесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет - гр. Стара Загора, Факултетът „Техника и технологии“ – гр. Ямбол са изпълнили препоръка № 1 и изпълняват препоръки № 2, № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.01.2013 г. (протокол № 2) при програмната акредитация на професионално направление 5.1 „Машинно инженерство” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,22 (осем цяло и двадесет и две стотни).

Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика“ във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол към Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.01.2013 г. (протокол № 2) при програмната акредитация на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултет „Техника и технологии” - гр. Ямбол към Тракийския университет - гр. Стара Загора, с обща оценка 8,17 (осем цяло и седемнадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет – гр. Стара Загора, Факултетът „Техника и технологии“ – гр. Ямбол са изпълнили препоръка № 1 и изпълняват препоръки № 2, № 3, № 4 и № 5, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 17.01.2013 г. (протокол № 2) при програмната акредитация на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,17 (осем цяло и седемнадесет стотни).

Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.4 “Енергетика“ във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол към Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 10.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 5.4 „Енергетика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Топло- и газоснабдяване“ във Факултет „Техника и технологии” - гр. Ямбол към Тракийския университет - гр. Стара Загора, с обща оценка 8,44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет – гр. Стара Загора, Факултетът „Техника и Технологии“ – гр. Ямбол изпълняват препоръки № 1, № 2 и № 4 и частично изпълняват препоръка № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 10.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 5.4 „Енергетика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Топло- и газоснабдяване“, с обща оценка 8,44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни).

3. Тракийският университет – гр. Стара Загора, Факултетът „Техника и Технологии“ – гр. Ямбол да изпълнят препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се увеличи публикационната активност на преподавателите в реферирани издания“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.12 “Хранителни технологии“ във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол към Тракийския университет – гр. Стара Загора.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 10.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултет „Техника и технологии” - гр. Ямбол към Тракийския университет - гр. Стара Загора, с обща оценка 8,47 (осем цяло и четиредесет и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Тракийският университет – гр. Стара Загора, Факултетът „Техника и технологии” - гр. Ямбол изпълняват препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 10.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,47 (осем цяло и четиредесет и седем стотни).