Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Пловдив
  • 4000
  • ул"Менделеев:12
  • 032/654200, 032/654310
  • 032/633157
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,98 13.01.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,45 22.03.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,62 18.04.2023
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 20.01.2026
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 17.11.2023
6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,74 23.04.2021
6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,75 07.11.2025
6.3 Животновъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,34 19.11.2021
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.8: Икономика и управление (селско стопанство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 18.03.2020
ПН 3.8: Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 18.03.2020
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 15.05.2023
ПН 4.4: Екология и опазване на екосистемите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 20.01.2026
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,36 30.05.2021
ПН 5.1: Механизация и електрификация на растениевъдството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.09.2016
ПН 5.13: Механизация и електрификация на растениевъдството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 10.11.2023
ПН 6.1: Агрохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 20.04.2022
ПН 6.1: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 21.12.2021
ПН 6.1: Декоративни растения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 18.05.2022
ПН 6.1: Зеленчукопроизводство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 18.05.2022
ПН 6.1: Лозарство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 18.05.2022
ПН 6.1: Мелиорации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 18.05.2022
ПН 6.1: Овощарство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 18.05.2022
ПН 6.1: Почвознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 20.04.2022
ПН 6.1: Растениевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 20.04.2022
ПН 6.1: Селекция и семе производство на културните растения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 20.04.2022
ПН 6.1: Физиология на растенията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 21.12.2021
ПН 6.1: Фуражно производство, ливадарство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 20.04.2022
ПН 6.2: Расти телна защита програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,71 16.05.2019
ПН 6.2: Растителна защита (хербология) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 20.04.2022
ПН 6.3: Зоохигиена програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,04 29.09.2021
ПН 6.3: Овцевъдство и козевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,43 29.09.2021
ПН 6.3: Птицевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 29.09.2022
ПН 6.3: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 29.09.2021
ПН 6.3: Свиневъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 05.07.2017
ПН 6.3: Хранене на селскостопанските животни и технологи я на фуражите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 29.09.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по Агрономство 4.3 Биологически науки доктор Зоология редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 4.4 Науки за земята магистър Устойчиво управление на земите (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агробизнес редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (полевъдство) редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (полевъдство) задочна 5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Растителна биология редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Растителни биотехнологии редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Селекция и семепроизводство редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство бакалавър Селекция и семепроизводство задочна 5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Агробизнес редовна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Агробизнес задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Агробизнес и предприемачество (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Ландшафтен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Лозарство и винарство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Лозарство и винарство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Минерално хранене и торене на растенията редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Минерално хранене и торене на растенията задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Растениевъдна продукция редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Растениевъдна продукция задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Растителни биотехнологии редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Растителни биотехнологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Селекция и семепроизводство на културните растения (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство магистър Селекция и семепроизводство на културните растения задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Агрохимия редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Генетика редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Зеленчукопроизводство редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Почвознание редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство задочна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство самостоятелна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Селекция и семепроизводство на културните растения редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Физиология на растенията редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Физиология на растенията задочна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.1 Растениевъдство доктор Фуражопроизводство, ливадарство редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство бакалавър Животновъдство (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство бакалавър Животновъдство задочна 5 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство бакалавър Зооинженерство редовна 4 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство бакалавър Зооинженерство задочна 5 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство магистър Пчеларство задочна 2 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство магистър Селекция и репродукция на животните редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство магистър Селекция и репродукция на животните задочна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство магистър Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство магистър Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни задочна 1,5 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство доктор Зоохигиена редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство доктор Овцевъдство и козевъдство редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство доктор Птицевъдство редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство доктор Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването редовна 3 год.
Факултет по Агрономство 6.3 Животновъдство доктор Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването задочна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и електрификация на животновъдството самостоятелна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 5.13 Общо инженерство бакалавър Аграрно инженерство задочна 5 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 5.13 Общо инженерство магистър Земеделска техника задочна 1,5 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 5.13 Общо инженерство доктор Механизация и електрификация на растениевъдството редовна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство - хидромелиорации редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (Декоративно градинарство) редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (лозаро-градинарство) редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (лозаро-градинарство) задочна 5 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство (тропично и субтропично земеделие) редовна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство магистър Декоративни растения и ландшафтен дизайн редовна 1 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство магистър Декоративни растения и ландшафтен дизайн задочна 1,5 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство магистър Лозарство и основи на винарството редовна 1 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство магистър Лозарство и основи на винарството задочна 1 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор .02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството самостоятелна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Декоративни растения редовна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Декоративни растения задочна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Декоративни растения самостоятелна 4 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Зеленчукопроизводство самостоятелна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Лозарство - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Овощарство редовна 3 год.
Факултет по Лозаро-градинарство 6.1 Растениевъдство доктор Овощарство самостоятелна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята бакалавър Агролесовъдни системи и планинско земеделие редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята бакалавър Биологично земеделие редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда задочна 5 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Биологично земеделие (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Биологично земеделие задочна 2 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Екологичен контрол (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Екология на селищни системи редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Екология на селищни системи задочна 2 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Защита на населението и околната среда от природни бедствия и аварии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Озеленяване - външен и вътрешен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Опазване на биологичното разнообразие (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Устойчиво природоползване и екологичен туризъм редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Устойчиво природоползване и екологичен туризъм задочна 1,5 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята магистър Устойчиво управление на земите (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите самостоятелна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите (Екохимия на тежките метали) редовна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.1 Растениевъдство магистър Качество и безопасност на храните - методи за контрол (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.1 Растениевъдство доктор Мелиорации редовна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита бакалавър Растителна защита редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита бакалавър Растителна защита задочна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Биологично земеделие и растителна защита задочна 1,5 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Международен курс растителна защита /plant medicine/ редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Международен курс растителна защита /plant medicine/ задочна 1,5 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Мениджмънт на растителната защита редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Мениджмънт на растителната защита задочна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита задочна 1,5 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита магистър Селскостопанска фармация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита редовна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита задочна 4 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита самостоятелна 3 год.
Факултет по Растителна защита и Агроекология 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита (Ентомология) самостоятелна 3 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН) задочна 4,5 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на агробизнес организациите (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на агробизнес организациите (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление задочна 4 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет по Икономика 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството задочна 4 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика редовна 4 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика редовна 4 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика задочна 4,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Икономика и управление на регионалното развитие задочна 4,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Управление на регионалното развитие редовна 4 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика бакалавър Управление на регионалното развитие задочна 5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Държавни и общински финанси (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Европейски експерт по земеделие и селски райони (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Европейски експерт по земеделие и селски райони (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на туристическия бизнес редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Икономика на туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Икономика на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Развитие на селските райони (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Регионално развитие и местно самоуправление (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Устойчиво аграрно развитие (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство на аграрния сектор (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство на аграрния сектор (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт и счетоводство задочна 2 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) редовна 3 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) задочна 4 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) самостоятелна 3 год.
Факултет по Икономика 3.8 Икономика доктор Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм бакалавър Аграрен туризъм редовна 4 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм бакалавър Аграрен туризъм задочна 5 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 5 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Екологичен туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Екологичен туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Икономика 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 11.05.2017 г./ Протокол № 12

По процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на НАОА с получена оценка 9,29 (девет цяло и двадесет и девет стотни) при институционална акредитация:

За Аграрен университет – гр. Пловдив

Акредитационният съвет взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 24.01.2013 г. (протокол № 2) при институционалната акредитация на Аграрния университет – гр. Пловдив, с обща оценка 9,29 (девет цяло и двадесет и девет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Аграрният университет – гр. Пловдив е изпълнил препоръката, формулирана в решението на Акредитационния съвет от 24.01.2013 г. (протокол № 2) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,29 (девет цяло и двадесет и девет стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Аграрен университет – гр. Пловдив.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Аграрния университет – гр. Пловдив относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерии № 2, № 5 и № 7.

5. Аграрният университет – гр. Пловдив да осигури спазването на критерии № 2, № 5 и № 7 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 2: „Поддържане и актуализиране на учебната документация като гаранция за качествено обучение с отчитане спецификата на регулираните специалности“.

- Критерий № 5: „Развитие на академичния състав и научноизследователската (художествено-творческата), иновационната и публикационната дейност в периода след акредитацията на ВУ“.

- Критерий № 7: „Събиране, анализиране и управление на информацията“.

Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.9 “Туризъм“ в Аграрния университет – гр. Пловдив.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 24.09.2013 г. (протокол № 29) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм” за образователно-квалификационните степени “бакалавър“ и „магистър“ в Аграрния университет – Пловдив, с обща оценка 7,65 (седем цяло и шестдесет и пет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Аграрният университет – Пловдив е изпълнил препоръки № 2 и № 4 и изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 5, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 24.09.2013 г. (протокол № 29) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ за образователно-квалификационните степени “бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,65 (седем цяло и шестдесет и пет стотни).