Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Варна
 • 9010
 • ул. "Студентска" 1
 • 052/302444, 052/383222, 052/383557, 052/383557
 • 052/302771
 • Варна
 • ул. "Студентска" 1
 • 052/383431 052/383321
 • Добрич
 • жк.Добротица 12
 • 058/605378
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,90 11.10.2021
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,89 12.07.2024
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,33 02.10.2021
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,27 25.11.2022
5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 24.04.2021
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 25.10.2025
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,05 01.12.2023
6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,13 01.03.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.5: Корабоводене програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,00 01.03.2024
ПН 5.5: Електрообзавеждане на кораба програмна акредитация - по специалност от РП в ход Няма информация 09.06.2014
ПН 5.5: Корабни машини и механизми програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,06 27.07.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Икономика и управление (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.4: Социални работа, психологически изследвания и социална политика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 03.07.2024
ПН 5.1: Двигатели с вътрешно горене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.01.2019
ПН 5.1: Динамика, якост и надежност на машините, уредите, апаратите и системите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.01.2019
ПН 5.1: Машинознание и машинни елементи  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.01.2019
ПН 5.1: Технология на машиностроенето програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 12.07.2025
ПН 5.1: Технология на машиностроителнителните материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 12.07.2025
ПН 5.2: Автоматизация на производството  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 07.06.2025
ПН 5.2: Електрически машини и апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 01.06.2024
ПН 5.2: Електронизация  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 07.06.2025
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.01.2019
ПН 5.2: Електротехнологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.01.2019
ПН 5.2: Електротехнологии и нанотехнологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.01.2019
ПН 5.2: Измервателна електротехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 02.10.2021
ПН 5.2: Теоретична електротехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 25.11.2022
ПН 5.2: Теория на автоматичното управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 07.06.2025
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,60 28.06.2024
ПН 5.3: Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 31.05.2025
ПН 5.3: Компютърни системи, комплекси и мрежи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 31.05.2025
ПН 5.3: Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 28.06.2025
ПН 5.3: Системно програмиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 31.05.2025
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 28.06.2025
ПН 5.4: Електроенергийни системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.01.2019
ПН 5.4: Топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.01.2019
ПН 5.5: Електрообзавеждане на кораба програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 12.07.2025
ПН 5.5: Корабни силови уредби, машини и механизми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 15.03.2025
ПН 5.5: Корабостроене и кораборемонт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 15.03.2024
ПН 5.5: Системи и устройства за опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 12.07.2025
ПН 5.5: Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 15.03.2024
ПН 5.5: Управление на кораби и корабоводене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 12.07.2025
ПН 5.13: Ергономия и промишлен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 12.07.2025
ПН 5.13: Организация и управление на производството (индустрия) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 02.07.2016
ПН 5.13: Организация и управление на производството (индустрията) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 01.12.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютъризирани технологии в машиностроенето редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютъризирани технологии в машиностроенето задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Производствен инженеринг (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Производствен инженеринг (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Химическо машиностроене (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника задочна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето (4 сем.) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето (за зав.други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютъризирани технологии в машиностроенето (за зав.други спец.) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (за зав.други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (за зав.други спец.) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Техника и технологии за обработване на материалите (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Техника и технологии за обработване на материалите задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Техника и технологии за обработване на материалите (за зав.спец. от др.ПН) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Техника и технологии за обработване на материалите (за зав.спец. от др.ПН) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Технология, машини и системи за заваръчно производство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене (за зав.др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене (за зав.др.спец.) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене (след ОКС „проф. бакалавър”) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Химическо машиностроене (след ОКС „проф. бакалавър”) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.15 Металорежещи машини и системи самостоятелна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.42 Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Двигатели с вътрешно горене задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (5с.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (5с.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (след проф. бак.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (след проф. бак.) задочна 2,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Технологично предприемачество и иновации (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Технологично предприемачество и иновации (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Аграрен мениджмънт) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (зав.др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (зав.др.спец.) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Корпоративен мениджмънт) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Корпоративен мениджмънт) – 3сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Корпоративен мениджмънт) – 3сем. (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Управление на проекти) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Управление на проекти) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Управление на проекти) - 4сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Управление на проекти) - 4сем. (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (Управление на фирмената конкурентоспособност) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Корпоративен мениджмънт редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Корпоративен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Корпоративен мениджмънт (за зав. др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Корпоративен мениджмънт (за зав. др.спец.) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Машинно - технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство редовна 4 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство задочна 5 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Производство на посевен и посадъчен материал (зав.др.ПН) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Семепроизводство и растителна защита редовна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Семепроизводство и растителна защита (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Семепроизводство и растителна защита (за зав. спец. от др.ПН) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Машинно - технологичен факултет 6.1 Растениевъдство магистър Семепроизводство и растителна защита (за зав. спец. от др.ПН) задочна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Диагностика на машини и съоръжения (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.42 Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.19.08 Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (5 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (5 сем.) задочна 2,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (за завършили други специалности) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (за завършили други специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници (5 сем.) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника и възобновяеми енергийни източници (5 сем.) задочна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика доктор .02.06.01 Теоретична топлотехника редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Топлотехника редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Топлотехника задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Екология и техника за опазване на морето и околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Експлоатация на флота и пристанища редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Експлоатация на флота и пристанища задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Инженерна екология редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Инженерна екология задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабни машини и механизми редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабни машини и механизми задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоводене редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоводене задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоплаване (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабостроене и морска техника редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Експлоатация на флота и пристанища (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Експлоатация на флота и пристанища задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Експлоатация на флота и пристанища (4 сем.) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Експлоатация на флота и пристанища (за завършили други специалности) (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Инженерна екология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Инженерна екология задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Инженерна екология (за зав. др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Инженерна екология (за зав. др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (6 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (6 сем.) задочна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (за зав.други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (за зав.други спец.) задочна 2,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабостроене и морска техника редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабостроене и морска техника задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабостроене и морска техника (за завършили други специалности) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабостроене и морска техника (за завършили други специалности) задочна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Логистика на водния транспорт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Логистика на водния транспорт задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Проектиране на морски уредби и системи (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Проектиране на морски уредби и системи задочна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.01 Теория на кораба редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.03 Проектиране и конструиране на корабите редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.03 Проектиране и конструиране на корабите задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.04 Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.05 Корабни силови уредби, машини и механизми редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.03.05 Корабни силови уредби, машини и механизми задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.09 Управление и организация на промишления транспорт (по отрасли) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.12 Управление на кораби и корабоводене редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.12 Управление на кораби и корабоводене самостоятелна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.22.05 Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли) редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабни силови уредби, машини и механизми редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабни силови уредби, машини и механизми задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабни силови уредби, машини и механизми самостоятелна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабостроене и кораборемонт редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и устройства за опазване на околната среда редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и устройства за опазване на околната среда задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Системи и устройства за опазване на околната среда самостоятелна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и организация на промишления транспорт редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и организация на промишления транспорт задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление на кораби и корабоводене редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление на кораби и корабоводене задочна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление на кораби и корабоводене самостоятелна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Защита на населението при бедствия и аварии редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Защита на населението при бедствия и аварии задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален дизайн редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерен дизайн (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален дизайн редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален дизайн (за зав. др. спец.) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн (зав. др. спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Корабостроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социален мениджмънт редовна 4 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социален мениджмънт задочна 4 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Безопасни и здравословни условия на труд (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Безопасни и здравословни условия на труд задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Безопасни и здравословни условия на труд (4сем.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Европейска социална интеграция (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Европейска социална интеграция (4 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Криминология и социална превенция (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социален мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социален мениджмънт (за завършили други специалности) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социален мениджмънт (за завършили други специалности) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа при лица с девиантно поведение (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа при лица с девиантно поведение (за завършили други специалности) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца (4сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социално предприемачество (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социално предприемачество (4 сем.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности магистър Управление и контрол на условията на труд (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социална работа, психологически изследвания и социална политика редовна 3 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социална работа, психологически изследвания и социална политика задочна 4 год.
Електротехнически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социална работа, психологически изследвания и социална политика самостоятелна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Възобновяеми енергийни източници задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника и възобновяеми енергийни източници редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника и възобновяеми енергийни източници задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници (след ОКС "проф. бакалавър") редовна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Възобновяеми енергийни източници (след ОКС "проф. бакалавър") (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (4 сем.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (Възобновяеми енергийни източници) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (Възобновяеми енергийни източници) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (Възобновяеми енергийни източници) - 4с. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (Възобновяеми енергийни източници) - 4с. задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.01 Теоретична електротеника задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.01 Теоретична електротеника самостоятелна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.13 Електротехнологии редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.13 Електротехнологии задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини и апарати редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини и апарати задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини и апарати самостоятелна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката самостоятелна 3 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроенергетика редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроенергетика задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (5 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (5 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Електроенергиен мениджмънт) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Електроенергийни системи) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Електроенергийни системи) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Електроенергийни системи) – 4сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Електроенергийни системи) – 4сем. (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика (Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергиен мениджмънт редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергиен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергийни системи редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергийни системи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергийни системи (за зав. други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроенергийни системи (за зав. други спец.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт (4 сем.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (5 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (5 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността задочна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (4 сем. за завършили др. спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (4 сем. за завършили др. спец.) задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (5 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (5 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Електроенергийни системи редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Електроенергийни системи задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Електроенергийни системи самостоятелна 3 год.
Електротехнически факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Електрообзавеждане на кораба (в ход (преакредитиране)) редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Електрообзавеждане на кораба (в ход (преакредитиране)) задочна 5 год.
Електротехнически факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Електрообзавеждане на кораба (в ход (преакредитиране), не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Електротехнически факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Електрообзавеждане на кораба (в ход (преакредитиране)) задочна 6 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, роботика и управляващи компютърни ситеми редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, роботика и управляващи компютърни ситеми задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Биомедицинска електроника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Биомедицинска електроника задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Роботика и мехатроника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър SIEMENS PLC - технологии за управление редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър SIEMENS PLC - технологии за управление задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър SIEMENS PLC - технологии за управление дистанционна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър SIEMENS PLC - технологии за управление (след ОКС "проф. бакалавър") (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър SIEMENS PLC - технологии за управление (след ОКС "проф. бакалавър") (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (след проф.бак.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (след проф.бак.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - SIEMENS PLC технологии за управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - SIEMENS PLC технологии за управление (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - Siemens PLC технологии за управление (след ОКС проф.бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - Siemens PLC технологии за управление (след ОКС проф.бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни ситеми - Системи за автоматизация на сгради (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационни и управляващи компютърни ситеми - Системи за автоматизация на сгради (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър АИУТ - SIEMENS PLC - технологии за управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър АИУТ - SIEMENS PLC - технологии за управление (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника (5сем. за зав.други спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника (Електронни системи за нови енергийни източници) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника (след проф.бак.) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Индустриални роботизирани системи и автоматизация (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Индустриални роботизирани системи и автоматизация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Системи за автоматизация на сгради (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Системи за автоматизация на сгради (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) самостоятелна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.01 Теория на автоматичното управление редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация самостоятелна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на автоматичното управление редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Софтуерни и интернет технологии редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации и мобилни технологии редовна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации и мобилни технологии задочна 5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни системи и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни мрежи и комуникации редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни мрежи и комуникации (за зав. други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Microsoft информационни технологии) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Microsoft информационни технологии) - 5 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Microsoft информационни технологии) - 5 сем. (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (зав.др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни мрежи и ккомуникации) - 5сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни мрежи и комуникации) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни системи и мрежи) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни системи и мрежи) - 5сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни технологии в бизнеса) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърни технологии в бизнеса) - 5сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Компютърно инженерство) - за зав. други спец. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Програмни системи и технологии) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Програмни системи и технологии) - 5 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Софтуерно инженерство) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (Софтуерно инженерство) - 5 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии в бизнеса (за зав. други спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (4 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (5 сем. за завършили др.спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) – 4сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) – 4сем. (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) - след ОКС „проф. бакалавър” (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (Мобилни и оптични комуникации) - след ОКС „проф. бакалавър” (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни и оптични комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни и оптични комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни и оптични комуникации (4 сем.) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни и оптични комуникации (4 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Софтуерно инженерство редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Софтуерно инженерство (за зав. други спец.) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии задочна 1,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии (4 сем.) редовна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии (4 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии (след ПБ) (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации и мобилни технологии (след ПБ) задочна 2,5 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.03 Системно програмиране редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии самостоятелна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране редовна 3 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране задочна 4 год.
Факултет по изчислителна техника и автоматизация 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Битова електротехника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Битова електротехника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Медицинска електронна техника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Медицинска електронна техника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж в структурата на Технически Университет - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Транспортна техника и технологии задочна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Добруджански технологичен колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Земеделска техника и технологии редовна 3 год.
Добруджански технологичен колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Земеделска техника и технологии задочна 4 год.
Добруджански технологичен колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Добруджански технологичен колеж 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Добруджански технологичен колеж 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроника редовна 3 год.
Добруджански технологичен колеж 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроника (не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Добруджански технологичен колеж 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на транспортна техника редовна 3 год.
Добруджански технологичен колеж 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на транспортна техника задочна 4 год.
Решение на АС от 08.12.2016 г./ Протокол № 27

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 6.1 “Растениевъдство“ в Техническия университет – гр. Варна.

Акредитационният съвет на НАОА на 08.12.2016 г. (протокол № 27) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 18.07.2013 г. (протокол № 10) при програмната акредитация на професионално направление 6.1 „Растениевъдство” за образователно-квалификационните степени “бакалавър“ и „магистър“ във Факултет по морски науки и екология на Техническия университет – гр. Варна, с обща оценка 7,21 (седем цяло и двадесет и една стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Техническият университет – гр. Варна, Факултетът по морски науки и екология са изпълнили препоръка № 2, изпълняват препоръки № 3 и №4, и не изпълняват препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 18.07.2013 г. (протокол № 10) при програмната акредитация на професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,21 (седем цяло и двадесет и една стотни).

3. Техническият университет – гр. Варна, Факултетът по морски науки и екология да изпълнят препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се попълни академичният състав с преподаватели със съответна научна специалност по всички основни и профилиращи дисциплини“. Срок постоянен – с ежегодно отчитане.

4. В съответствие с чл. 59, ал. 4 от Правилника за дейността на НАОА намалява образователния капацитет на професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ от 280 студенти на 240 студенти, от които за ОКС „бакалавър” – 210 студенти (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „магистър” – 30 студенти (редовна и задочна форма на обучение).