Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Варна
 • 9002
 • гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55
 • 052/650057, 052/677050
 • 052/650019
 • Сливен
 • ул. "Христо Ботев" № 1
 • +359 888 975 781
 • Велико Търново
 • ул. "Михаил Кефалов" №2
 • +359 62690023 +359 889909987
 • Шумен
 • ул. "Васил Априлов" №63
 • +359 882 450 008
 • Велико Търново
 • В.Търново, ул. Михаил Кефалов №2
 • +359 889 909987
 • Шумен
 • Шумен, ул. Васил Априлов №63
 • +359 882 450008
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,89 18.10.2021
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,16 08.09.2023
7.5 Здравни грижи (Медицински колеж Варна) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,16 08.09.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,28 06.03.2020
ПН 7.2: Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,99 11.01.2023
ПН 7.3: Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,75 07.02.2024
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,26 23.06.2021
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 27.06.2022
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,79 26.07.2023
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,78 26.07.2023
ПН 7.5: Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,02 11.05.2023
ПН 7.5: Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,60 21.05.2020
ПН 7.5: Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,86 08.06.2022
ПН 7.5: Зъботехник програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,05 18.05.2023
ПН 7.5: Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,96 08.06.2022
ПН 7.5: Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,86 08.06.2022
ПН 7.5: Акушерка (Филиал Сливен) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,43 26.07.2023
ПН 7.5: Медицинска сестра (Филиал Сливен) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,64 26.07.2023
ПН 7.5: Акушерка (Филиал Велико Търново) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,81 26.07.2023
ПН 7.5: Медицинска сестра (Филиал Велико Търново) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,70 26.07.2023
ПН 7.5: Акушерка (Филиал Шумен) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,53 26.07.2023
ПН 7.5: Медицинска сестра (Филиал Шумен) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,69 26.07.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.2: Медицинска психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 22.12.2023
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 29.11.2023
ПН 4.1: Медицинска физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,91 19.12.2021
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 28.01.2024
ПН 4.2: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,54 26.02.2024
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 14.07.2017
ПН 4.3: Ботаника  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,65 30.03.2021
ПН 4.3: Вирусология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 24.07.2023
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 15.04.2025
ПН 4.3: Медицинска биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,73 14.09.2021
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 25.07.2023
ПН 4.3: Молекулярна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 15.04.2024
ПН 4.3: Физиология на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 26.07.2021
ПН 7.1: Акушерство и гинекология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 14.09.2018
ПН 7.1: Анатомия, хистология и цитология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 21.02.2025
ПН 7.1: Анестезиология и интензивно лечение програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 25.07.2019
ПН 7.1: Белодробни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 03.10.2025
ПН 7.1: Вътрешни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 21.11.2025
ПН 7.1: Гастроентерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 07.03.2025
ПН 7.1: Гръдна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 21.02.2025
ПН 7.1: Дерматология и венерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 07.03.2025
ПН 7.1: Детска психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,84 21.03.2024
ПН 7.1: Ендокринология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 07.03.2025
ПН 7.1: Епидемиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 11.10.2018
ПН 7.1: Инфекциозни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 11.10.2018
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 05.07.2024
ПН 7.1: Клинична лаборатория програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 07.03.2025
ПН 7.1: Медицина на бедствените ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 29.11.2018
ПН 7.1: Медицинска радиология и рентгенология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 20.09.2024
ПН 7.1: Неврология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 25.07.2025
ПН 7.1: Неврохирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 05.07.2024
ПН 7.1: Нефрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 03.10.2025
ПН 7.1: Обща медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 14.09.2018
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 24.03.2017
ПН 7.1: Онкология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 25.07.2019
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 21.02.2025
ПН 7.1: Оториноларингология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 25.07.2025
ПН 7.1: Офталмология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 25.07.2025
ПН 7.1: Патологоанатомия и цитопатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 29.11.2018
ПН 7.1: Патофизиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 21.02.2025
ПН 7.1: Педиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 29.03.2024
ПН 7.1: Професионални заболявания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 07.02.2024
ПН 7.1: Психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 21.03.2025
ПН 7.1: Ревматология програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 17.05.2024
ПН 7.1: Съдебна медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 29.11.2017
ПН 7.1: Съдебна медицина и деонтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 21.02.2025
ПН 7.1: Съдебна психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 21.03.2024
ПН 7.1: Съдова хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 14.09.2018
ПН 7.1: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 12.12.2018
ПН 7.1: Урология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 07.03.2025
ПН 7.1: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 20.04.2023
ПН 7.1: Физиотерапия, курортология и рехабилитация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 07.02.2024
ПН 7.1: Хематология и преливане на кръв програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,82 29.11.2018
ПН 7.1: Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 30.01.2026
ПН 7.1: Хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 20.09.2024
ПН 7.2: Детска стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 12.06.2019
ПН 7.2: Ортопедична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 12.06.2019
ПН 7.2: Терапевтична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,68 12.06.2019
ПН 7.2: Хирургична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 14.09.2018
ПН 7.3: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 12.12.2018
ПН 7.3: Фармакоикономика и фармацевтична регулация програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 7,41 Няма информация
ПН 7.3: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,54 20.04.2022
ПН 7.3: Фармацевтична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,99 28.07.2021
ПН 7.4: Обществено дентално здраве програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 08.01.2021
ПН 7.4: Управление на общественото здраве програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 06.02.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по медицина 3.2 Психология доктор Медицинска психология задочна 4 год.
Факултет по медицина 3.2 Психология доктор Медицинска психология - редовна редовна 3 год.
Факултет по медицина 3.2 Психология доктор Медицинска психология - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Вирусология редовна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Вирусология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Генетика самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека редовна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина магистър Медицина (изтекла акредитация по РП) редовна 6 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Белодробни болести редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Белодробни болести самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Вътрешни болести редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Вътрешни болести самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Гастроентерология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Гастроентерология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Гръдна хирургия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Гръдна хирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ендокринология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ендокринология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Епидемиология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Епидемиология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Клинична лаборатория редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Клинична лаборатория самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврохирургия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврохирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Нефрология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Нефрология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща медицина редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща медицина самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Онкология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Онкология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Онкология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Психиатрия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Психиатрия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Съдебна медицина редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Съдебна медицина самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Съдова хирургия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Съдова хирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Токсикология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Токсикология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Урология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Урология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Хематология и преливане на кръв редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Хематология и преливане на кръв самостоятелна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология магистър Дентална медицина редовна 6 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска стоматология редовна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология (ортодонтия) редовна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология (ортодонтия) самостоятелна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология редовна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология редовна 3 год.
Факултет по Дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство задочна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Епидемиология самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Медицина на бедствените ситуации редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Медицина на бедствените ситуации самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Професионални заболявания редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Професионални заболявания самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията задочна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Физиотерапия, курортология и рехабилитация редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Физиотерапия, курортология и рехабилитация самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Хигиена редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.1 Медицина доктор Хигиена самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве бакалавър Здравен мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве бакалавър Логопедия редовна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи задочна 2,5 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Здравен мениджмънт редовна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Здравен мениджмънт задочна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здравеопазване (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здравеопазване (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт редовна 1 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи редовна 1,5 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Фармацевтичен мениджмънт редовна 1,5 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве магистър Фармацевтичен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията задочна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве доктор Управление на общественото здраве редовна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.4 Обществено здраве доктор Управление на общественото здраве самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Здравен мениджмънт и медико-социални грижи задочна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Опазване и контрол на общественото здраве (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Опазване и контрол на общественото здраве задочна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Оптометрист редовна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа задочна 2 год.
Факултет по обществено здравеопазване 7.5 Здравни грижи магистър Фармацевтичен мениджмънт и грижи задочна 2 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Зъботехник редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Инспектор по обществено здраве редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицинска козметика редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински лаборант редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински оптик (няма информация) редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Помощник фармацевт редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рентгенов лаборант (изтекла акредитация по РП) редовна 3 год.
Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рехабилитатор редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества - редовна редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Биохимия - редовна редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Биохимия - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Ботаника редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Ботаника самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Медицинска биология редовна 3 год.
Факултет по фармация 4.3 Биологически науки доктор Медицинска биология самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация магистър Фармация редовна 5,5 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Токсикология редовна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Токсикология самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Фармацевтична химия редовна 3 год.
Факултет по фармация 7.3 Фармация доктор Фармацевтична химия самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Сливен 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Филиал Сливен 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Велико Търново 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Филиал Велико Търново 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Шумен 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Филиал Шумен 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Решение на АС от 09.06.2016 г./ Протокол № 14

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Фармация“ в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.06.2016 г. (протокол № 14) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.03.2013 г. (протокол № 5) при програмната акредитация на специалността от регулираните професии “Фармация” за образователно-квалификационната степен “магистър” в Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, с обща оценка 7,75 (седем цяло и седемдесет и пет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.03.2013 г. (протокол № 5) при програмната акредитация на специалността от регулираните професии “Фармация” за образователно-квалификационната степен “магистър”, с обща оценка 7,75 (седем цяло и седемдесет и пет стотни).