Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Самостоятелен колеж
  • София
  • 1504
  • бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №169
  • 02/428 11 02, 02/428 11 03
  • 02/428 11 03
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,02 06.03.2024
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Театрален колеж "Любен Гройс" 8.4 Театрално и филмово изкуство професионален бакалавър Актьорско майсторство за драматичен театър редовна 3 год.
Решение на АС от 23.06.2016 г./ Протокол № 15

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Театрален колеж „Любен Гройс“.

Акредитационният съвет на НАОА на 23.06.2016 г. (протокол № 15) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.03.2013 г. (протокол № 5) при институционалната акредитация на Театрален колеж „Любен Гройс”, с обща оценка 8,09 (осем цяло и девет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Театрален колеж „Любен Гройс” е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.03.2013 г. (протокол № 5) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,09 (осем цяло и девет стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Театрален колеж „Любен Гройс”.

4. Представените данни от Театрален колеж „Любен Гройс” относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 9 и № 10.

5. Театрален колеж „Любен Гройс” да осигури спазването на критерии № 9 и № 10 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 9: „Ред за проучване на студентското мнение и начин на оповестяване на резултатите от него; проведени анкетни проучвания във ВУ сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав”.

- Критерий № 10: „Проведени анкетни проучвания и други форми от ВУ сред работодатели за идентифициране на: изисквания на практиката към подготовката на студентите; търсенето и реализацията на дипломираните студенти”.