Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Самостоятелен колеж
  • София
  • 1612
  • София, бул. "Цар Борис III" №126
  • 02/4456148, 02/8567082
  • 02/4456145
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,46 30.10.2024
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Колеж по мениджмнът, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика професионален бакалавър Маркетинг редовна 3 год.
Колеж по мениджмнът, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика професионален бакалавър Маркетинг задочна 3 год.
Колеж по мениджмнът, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика професионален бакалавър Маркетинг дистанционна 3 год.
Колеж по мениджмнът, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика професионален бакалавър Предприемачество редовна 3 год.
Колеж по мениджмнът, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика професионален бакалавър Предприемачество задочна 3 год.
Решение на АС от 09.06.2016 г./ Протокол № 14

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.06.2016 г. (протокол № 14) взе следните решения:

1. Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – гр. София е изпълнил препоръки № 1, № 2, № 3 и № 5 и частично е изпълнил препоръка № 4 след решение на Акредитационния съвет от 27.09.2012 г. (протокол № 19) с получена оценка 5,21 (пет цяло и двадесет и една стотни) при институционалната акредитация.

2. Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – гр. София спазва критерии № 1, № 2, № 4, № 8, № 9 и № 10 и частично спазва критерии № 3, № 5, № 6 и № 7 относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.