Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1504
  • бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №82
  • 02/9226500, 02/9226511, 02/9226572
  • 02/9441657
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 15.01.2026
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 14.03.2025
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 9.2: Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,33 09.05.2025
ПН 9.2: Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,31 09.05.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 2.2: Военна и военнополитическа история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 17.06.2021
ПН 3.2: Военна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 06.07.2020
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 27.01.2020
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войската и оръжията) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 09.01.2021
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 09.01.2021
ПН 9.1: Военнополитически проблеми на сигурността програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 06.07.2020
ПН 9.1: Защита на населението и инфраструктурата на държавата в кризисни ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 02.07.2020
ПН 9.1: Киберсигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 02.07.2020
ПН 9.1: Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 13.11.2021
ПН 9.2: Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 06.07.2020
ПН 9.2: Организация и управление на въоръжените сили програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,58 06.07.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 3.2 Психология магистър Психология в сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Мениджмънт на сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и отбрана редовна 1,5 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и отбрана задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и отбрана дистанционна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Организация и управление на корпоративната сигурност задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Публични комуникации в сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.1 Национална сигурност магистър Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Национална сигурност и отбрана" 9.2 Военно дело магистър Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили редовна 1 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Енергийна сигурност и управление на околната среда задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на населението и критичната инфраструктура редовна 1 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на населението и критичната инфраструктура задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на националната сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Киберсигурност задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Логистика на сигурността и отбраната задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Логистика на сигурността и отбраната дистанционна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Сигурност във въздухоплаването задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Управление при извънредни ситуации и защита на населението (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Управление при извънредни ситуации и защита на населението задочна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.1 Национална сигурност магистър Управление при извънредни ситуации и защита на населението (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.2 Военно дело магистър Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво редовна 1 год.
Факултет "Командно-щабен" 9.2 Военно дело магистър Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво задочна 2 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 2.2 История и археология доктор .05.03.06 История на България (История на българската култура) самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 2.2 История и археология доктор Военна и военнополитическа история редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 2.2 История и археология доктор Военна и военнополитическа история задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 2.2 История и археология доктор Военна и военнополитическа история самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 3.2 Психология доктор Военна психология редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 3.2 Психология доктор Военна психология задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 3.2 Психология доктор Военна психология самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.01 Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор .02.19.07 Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор .05.12.02 Военно-политически проблеми на сигурността редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор .05.12.02 Военно-политически проблеми на сигурността задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор .05.12.02 Военно-политически проблеми на сигурността самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически проблеми на сигурността редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически проблеми на сигурността задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически проблеми на сигурността самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Киберсигурност редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Киберсигурност задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Киберсигурност самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор .02.07.04 Радиопредавателна и радиоприемна техника самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор .05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор .05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор .05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор .05.12.03 Военноприложни аспекти на гражданската защита самостоятелна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили редовна 3 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили задочна 4 год.
ВА "Георги Стойков Раковски" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили самостоятелна 3 год.