Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1715
  • София, бул. Александър Малинов №1
  • 02/9829250, 02/9829236, 02/9829308, 02/9829212, 02/9829213
  • 02/9743785
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,56 22.04.2025
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,19 15.09.2023
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 02.07.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.2: Психология на дейността програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,51 10.03.2022
ПН 3.6: Административно право и административен процес  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 23.07.2021
ПН 3.6: Криминалистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 23.06.2022
ПН 3.6: Криминология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 23.06.2022
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 23.06.2022
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 23.06.2022
ПН 5.7: Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 15.09.2023
ПН 5.7: Техника на безопасността на труда и противопожарна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 15.09.2023
ПН 9.1: Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 10.03.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
факултет "Полиция" 3.2 Психология доктор .05.06.21 Психология на дейността задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.2 Психология доктор .05.06.21 Психология на дейността самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.2 Психология доктор Психология на дейността задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.2 Психология доктор Психология на дейността самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.16 Наказателно право задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.16 Наказателно право самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.17 Наказателен процес задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.19 Криминалистика задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.19 Криминалистика самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор .05.05.20 Криминология задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Административни право и административен процес самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Криминалистика задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Криминалистика самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Криминология-самостоятелна самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Наказателен процес задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Наказателен процес- самостоятелна самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Полиция" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация задочна 4 год.
факултет "Полиция" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация задочна 1,5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност бакалавър Гранична полиция (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност бакалавър Корпоративна сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на националната сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност магистър Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност магистър Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) задочна 4 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 3 год.
факултет "Полиция" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 3 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Кризисен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Кризисен мениджмънт задочна 5 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Пожарна и аварийна безопасност редовна 4 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Пожарна и аварийна безопасност задочна 5 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пожарна и аварийна безопасност задочна 1,5 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.19.01 Техника на безопасността на труда и противопожарна техника задочна 4 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.19.01 Техника на безопасността на труда и противопожарна техника самостоятелна 3 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.19.07 Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации задочна 4 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника задочна 4 год.
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника самостоятелна 3 год.