Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1373
  • ул. Суходолска № 175
  • 02/8029100, 02/8029115, 02/8029116, 02/8029120, 02/8029180
  • 02/8029101
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 16.09.2022
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,97 01.03.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 15.02.2025
ПН 5.7: Земна основа, фундиране и подземно строителство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 19.12.2020
ПН 5.7: Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,56 15.02.2024
ПН 5.7: Организация и управление на строителството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,58 20.02.2020
ПН 5.7: Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения (мостове) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 20.02.2020
ПН 5.7: Строителна механика, съпротивление на материалите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 19.12.2020
ПН 5.7: Строителни конструкции програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 20.02.2020
ПН 5.7: Строителни материали и изделия и технология за производството им програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,93 20.02.2020
ПН 5.7: Теория и история на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,55 15.02.2024
ПН 5.7: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,73 15.02.2024
ПН 5.7: Технология и механизация на строителното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 19.12.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителен мениджмънт редовна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителен мениджмънт задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строително инженерство редовна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строително инженерство задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения редовна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър строителство на сгради и съоръжения на английски език редовна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителни конструкции редовна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителни конструкции задочна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения задочна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения - СК – задочно задочна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения - СК - редовно редовна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения – ТУС – задочно задочна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения – ТУС - редовно (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Технология и управление на строителството задочна 1 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Управление на инвестиционни проекти задочна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.01 Технология и механизация на строителното производство редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.01 Технология и механизация на строителното производство задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.01 Технология и механизация на строителното производство самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.04 Строителни конструкции редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.04 Строителни конструкции задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им задочна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) задочна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Организация и управление на строителството задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали и изделия и технология на производството им задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство самостоятелна 2 год.
Колеж по строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия професионален бакалавър Саниране и дизаин на сгради (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия професионален бакалавър Саниране и дизаин на сгради (не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Колеж по строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия професионален бакалавър Строителство на сгради и съоръжения (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия професионален бакалавър Строителство на сгради и съоръжения (не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство и архитектура на сгради и съоръжения редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура редовна 5,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Дизайн (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър опазване на архитектурното наследство задочна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Урбанизъм задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.01 Теория и история на архитектурата редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.01 Теория и история на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.01 Теория и история на архитектурата самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.02 Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.02 Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор .02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство самостоятелна 2 год.
Решение на АС от 21.04.2016 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Висшето строително училище „Любен Каравелов“.

Акредитационният съвет на НАОА на 21.04.2016 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 13.12.2012 г. (протокол № 27) при институционалната акредитация на Висшето строително училище „Любен Каравелов“, с обща оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Висшето строително училище „Любен Каравелов” е изпълнило препоръка № 2 и изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 13.12.2012 г. (протокол № 27) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във Висшето строително училище “Любен Каравелов“.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Висшето строително училище “Любен Каравелов“ относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерий № 4.

5. Висшето строително училище “Любен Каравелов“ да осигури спазването на критерий № 4 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 4: „Мобилност на студентите – бакалаври и магистри във ВУ”.