Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1618
  • ул. "Монтевидео" № 21
  • 02/81 10 180, 02/81 10 233, 02/81 10 213, 02/81 10 235
  • 02/81 10 255
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,75 13.11.2024
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 22.05.2025
2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6,90 10.07.2023
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,48 08.06.2020
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,80 21.04.2021
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,80 17.08.2021
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,02 17.09.2024
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,21 27.06.2024
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,31 15.04.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,59 16.01.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,80 02.12.2020
4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,61 30.10.2022
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,84 27.11.2021
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 26.05.2026
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,11 29.09.2023
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,01 20.12.2021
8.1 Теория на изкуствата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 19.02.2026
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,86 02.10.2024
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 04.06.2020
8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,01 10.07.2025
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,22 02.07.2020
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,00 06.10.2022
ПН 5.7: Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,50 29.11.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.3: Методика на обучението по съвременни езици  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 25.04.2023
ПН 2.1: Германски езици (английски и немски език) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 12.09.2024
ПН 2.1: Романски езици (испански) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 12.09.2018
ПН 2.1: Славянски езици (руски език) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,93 12.09.2023
ПН 2.1: Теория и история на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 31.05.2023
ПН 2.1: Теория и практика на превода програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 12.09.2024
ПН 2.2: Археологически изследвания и археометрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 14.12.2021
ПН 2.2: Египтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 02.12.2021
ПН 2.2: Исторически изследвания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,41 16.05.2023
ПН 2.2: История на България– от Средновековието до наши дни програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 12.09.2017
ПН 2.2: Нова и най-нова обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 10.07.2019
ПН 2.2: Стара история (вкл. праистория) – Археологически изследвания и археометрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 19.01.2017
ПН 2.3: История на философията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,48 14.12.2021
ПН 2.3: Съвременни философски учения (семиотика) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.12.2016
ПН 3.1: Антропология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 14.02.2025
ПН 3.1: Семиотика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 07.06.2023
ПН 3.1: Социология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 07.06.2022
ПН 3.2: Обща психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 07.06.2023
ПН 3.3: Политически науки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 17.02.2022
ПН 3.5: Медии и обществени комуникации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 18.07.2022
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,84 06.10.2021
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 12.01.2023
ПН 3.6: История на държавата и правото програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,64 24.10.2024
ПН 3.6: Конституционно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 24.10.2024
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,82 12.01.2022
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 24.10.2024
ПН 3.7: Бизнес администрация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 28.12.2022
ПН 3.7: Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,65 11.05.2021
ПН 3.8: Световно стопанство. Международни икономически отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,00 28.12.2021
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,11 11.05.2021
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,21 28.12.2021
ПН 3.9: Туризъм програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,47 28.12.2021
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 04.07.2022
ПН 5.3: Телекомуникации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 21.12.2024
ПН 5.7: Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 17.04.2019
ПН 5.7: Теория и история на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,43 17.04.2019
ПН 7.4: Логопедия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 07.01.2025
ПН 7.4: Обществено здравеопазване – иновативни подходи програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 8.1: Изкуствознание и визуални изследвания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 16.12.2021
ПН 8.2: Визуално-пластични изкуства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 11.07.2024
ПН 8.2: Дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 11.07.2024
ПН 8.3: Музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 13.01.2022
ПН 8.4: Кинознание, киноизкуство и телевизия (екранни изкуства и масови комуникации) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 14.12.2022
ПН 8.4: Театрознание и театрално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 13.09.2023
ПН 9.1: Стратегии и политики на сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 22.06.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Англицистика редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Арабистика редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Българистика редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Германистика с втори чужд език английски редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Гръцки език, култура и литература (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Испанистика с втори чужд език английски редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Неоелинистика редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Приложни чужди езици (за администрация и управление) редовна 2 год.
Факултет базово образование 2.1 Филология бакалавър Русистика с втори чужд език английски редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.2 История и археология бакалавър Египтология редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.2 История и археология бакалавър История и археология редовна 4 год.
Факултет базово образование 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Антропология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.2 Психология бакалавър Психология (на английски език) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.3 Политически науки бакалавър Международна политика (на френски език) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.3 Политически науки бакалавър Политиката и обществото (на английски език) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.3 Политически науки бакалавър Политически науки редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.4 Социални дейности бакалавър Социална работа редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.7 Администрация и управление бакалавър Администрация и управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнеса и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнеса и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Икономика редовна 2 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контролинг редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контролинг дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация редовна 3 год.
Факултет базово образование 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството редовна 3 год.
Факултет базово образование 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 3.9 Туризъм бакалавър Управление на туризма редовна 4 год.
Факултет базово образование 3.9 Туризъм бакалавър Управление на туризма дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 4.3 Биологически науки бакалавър Биология редовна 4 год.
Факултет базово образование 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Факултет базово образование 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда дистанционна 4 год.
Факултет базово образование 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Факултет базово образование 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии редовна 4 год.
Факултет базово образование 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Мрежови технологии (на английски език) редовна 4 год.
Факултет базово образование 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Мултимедия и компютърна графика редовна 4 год.
Факултет базово образование 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации и компютърни технологии редовна 4 год.
Факултет базово образование 7.4 Обществено здраве бакалавър Логопедия редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.1 Теория на изкуствата бакалавър Изкуствознание редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Визуални изкуства редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Интериорен дизайн редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Мода редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Уеб дизайн и графична реклама редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Анимационно кино редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Графичен дизайн редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Кино и телевизия редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Реклама редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Театър редовна 4 год.
Факултет базово образование 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Фотография редовна 4 год.
Факултет базово образование 9.1 Национална сигурност бакалавър Гражданска и корпоративна сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Англицистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Арабистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Българистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Германистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Испанистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Италианистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен английски език редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен испански език редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен италиански език редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен немски език редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен немски език за администрация и управление (на немски и английски език) редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен руски език за администрация и управление (на руски и английски език) редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложен френски език редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Приложни чужди езици (за администрация и управление) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Романистика (френски език) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.1 Филология бакалавър Русистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.2 История и археология бакалавър Египтология редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.2 История и археология бакалавър История редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 2.2 История и археология бакалавър История и археология редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Антропология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология (на английски език) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Международна политика (на френски език) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политиката и обществото (на английски език) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политически науки редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социална работа редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Дигитална хуманитаристика редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Администрация и управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнеса и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнеса и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контролинг редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контролинг дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и одит редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и одит дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.9 Туризъм бакалавър Управление на туризма редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 3.9 Туризъм бакалавър Управление на туризма дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биология редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда дистанционна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Мрежови технологии (на английски език) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Мултимедия и компютърна графика редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Инженеринг на цифрови услуги (на английски език) - бакалавър редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации и компютърни технологии редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 7.4 Обществено здраве бакалавър Логопедия редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.1 Теория на изкуствата бакалавър Изкуствознание редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Визуални изкуства редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графика редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Живопис и стенопис редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Интериорен дизайн редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Керамика, порцелан и 3D керамични форми редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Мода редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Плакат и рекламен дизайн редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Пластични изкуства редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Стъклото в изкуството и дизайна редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Сценичен дизайн редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Анимационно кино редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Графичен дизайн редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Кино и телевизия редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Реклама редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Театър редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Фотография редовна 4 год.
Бакалавърски факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Гражданска и корпоративна сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Магистърски факултет 2.1 Филология магистър Лингводидактика редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.1 Филология магистър Писмен и устен превод редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.1 Филология доктор Методика на обучението по съвременни езици самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология магистър Археологически изследвания редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология магистър Древният Египет в Класическата епоха редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология магистър История редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология магистър Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология магистър Югоизточно-европейски изследвания (на английски език) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология доктор Исторически изследвания самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (вкл. праистория) редовна 3 год.
Магистърски факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия редовна 3 год.
Магистърски факултет 2.3 Философия магистър Език и публичност. Философски и социологически подходи редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Американистика и британистика (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културна и социална антропология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Магистърски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социално предприемачество (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.2 Психология магистър Клинична психология редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.2 Психология магистър Когнитивна наука редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.2 Психология магистър Организационна и социална психология редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.2 Психология магистър Психология на развитието редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология редовна 3 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Дипломация и международни отношения редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейско управление и икономическа дипломация редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения и публично управление (на френски език) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически мениджмънт и публични политики редовна 1 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки магистър Стратегическо лидерство (на английски език) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 3.4 Социални дейности магистър Артистични психо-социални практики редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.4 Социални дейности магистър Клинична социална работа редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.4 Социални дейности магистър Психо-социални интервенции с деца и семейства редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Дигитални комуникации редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Международни бизнес комуникации (на английски език) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Медии и обществени комуникации редовна 3 год.
Магистърски факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Магистърски факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес комуникации (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес комуникации (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Лидерство и публичен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт за организационно съвършенство (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт за организационно съвършенство (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и икономика на устойчивото развитие (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 2 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на агробизнеса и развитие на селските райони (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на здравеопазването (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на здравеопазването (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
Магистърски факултет 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Бранд мениджмънт редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Бранд мениджмънт (на английски език) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Иновации и технологии в съвременния бизнес редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг в дигитална среда редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг мениджмънт редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг, реклама и връзки с обществеността редовна 2 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Международен бизнес редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одитинг редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Финанси редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Културен туризъм редовна 1 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Международен алтернативен туризъм редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Международен алтернативен туризъм дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на развлекателната индустрия редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на туристическия бизнес редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на туристическия бизнес дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм магистър Управление на луксозното хотелиерство редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 3.9 Туризъм доктор Туризъм редовна 3 год.
Магистърски факултет 4.4 Науки за земята магистър Екологични експертизи и контрол редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.4 Науки за земята магистър Екологични експертизи и контрол дистанционна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Мултимедия и компютърна анимация редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии в Интернет редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Управление на проекти по информационни технологии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Магистърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Телекомуникации самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура (няма информация) редовна 6 год.
Магистърски факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 7.4 Обществено здраве магистър Логопедия редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 7.4 Обществено здраве магистър Рехабилитация при езикова и речева патология редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.1 Теория на изкуствата магистър Сравнително изкуствознание редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Артистични практики в архитектурна среда редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Дизайн на визуалните комуникации редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Живопис редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата редовна 2 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Илюстриране и графични технологии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Мода и бизнес стратегии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Плакат и комуникативен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Продуктов дизайн за интериор редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Пространствен дизайн редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Сценичен дизайн и медии редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Магистърски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Класическа музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикално изпълнителство (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Мюзикъл - музикална драма и комедия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Танцово изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Тонрежисура (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Магистърски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Анимационна режисура редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Визуална антропология редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Графично и пространствено проектиране редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Рекламен мениджмънт и визуален брандинг редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрално изкуство и общество редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмово и телевизионно изкуство редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Фотографско изкуство редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Кинознание, киноизкуство и телевизия (екранни изкуства, масови комуникации) самостоятелна 3 год.
Магистърски факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Театрознание и театрално изкуство редовна 3 год.
Магистърски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Киберсигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Криминология и политики за превенция на престъпността (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Национална и международна сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на престъпността и тероризма (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Магистърски факултет 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (стратегии и политики на сигурност) самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Нов български университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 06.12.2012 г. (протокол № 26) при институционалната акредитация на Нов български университет, с обща оценка 9,00 (девет).

2. Акредитационният съвет констатира, че Нов български университет изпълнява препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 06.12.2012 г. (протокол № 26) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,00 (девет).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Нов български университет.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Нов български университет относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерии № 2 и № 5.

5. Нов български университет да осигури спазването на критерии № 2 и № 5 до следващата акредитация.

- Критерий № 2: „Поддържане и актуализиране на учебната документация като гаранция за качествено обучение с отчитане спецификата на регулираните специалности“.

- Критерий № 5: „Развитие на академичния състав и научноизследователската (художествено-творческата), иновационната и публикационната дейност в периода след акредитацията на ВУ“.

Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ в Нов български университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 09.09.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Нов български университет, с обща оценка 8,52 (осем цяло и петдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Нов български университет е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки № 2, № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 09.09.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,52 (осем цяло и петдесет и две стотни).

Решение на АС от 08.12.2016 г./ Протокол № 27

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.3 “Биологически науки“ в Нов български университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 08.12.2016 г. (протокол № 27) взе следното решение:

Нов български университет изпълнява програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 06.10.2014 г. (протокол № 20) с получена оценка 4,63 (четири цяло и шестдесет и три стотни) при програмната акредитация на професионално направление 4.3 „Биологически науки” за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Биология - обща и приложна”.

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Бакалавърски и Магистърски факултети на Нов български университет, с обща оценка 8,48 (осем цяло и четиридесет и осем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Нов български университет, Бакалавърски и Магистърски факултети са изпълнили препоръка № 1, частично са изпълнили препоръка № 4, изпълняват препоръка № 2 и частично изпълняват препоръка № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, с обща оценка 8,48 (осем цяло и четиридесет и осем стотни).

3. Нов български университет, Бакалавърски и Магистърски факултети да изпълнят препоръки № 3 и № 4 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се положат усилия за увеличаване броя на завършилите студенти в ОКС „магистър“. Срок – постоянен с ежегодно отчитане.

- Препоръка № 4: „НБУ да изгради собствен медиен учебен център, като необходима специфична база за подготовка на студентите по журналистика“. Срок – септември 2015 г

Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии „Архитектура“ в Нов български университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 29.11.2012 г. (протокол № 25) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Нов български университет, с обща оценка 8,01 (осем цяло и една стотна).

2. Акредитационният съвет констатира, че Нов български университет е изпълнил препоръка № 4, частично е изпълнил препоръка № 3 и изпълнява препоръки № 1 и № 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 29.11.2012 г. (протокол № 25) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, с обща оценка 8,01 (осем цяло и една стотна).

3. Нов български университет да изпълни препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се търсят стимули за разширяване кръга на преподаватели и студенти, участващи в национални и международни изследователски проекти“. Срок: 12 месеца.