Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1574
  • бул. Гео Милев 158
  • 02/9709478, 02/9709333, 02/9709286
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,13 17.04.2024
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,53 05.12.2019
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 03.06.2022
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,19 02.06.2023
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,19 21.11.2019
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 16.12.2022
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,27 01.12.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.8: Икономика и управление в транспорта програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 17.04.2024
ПН 5.1: Автомобилна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 03.07.2020
ПН 5.1: Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите в транспорта програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 03.07.2021
ПН 5.1: Локомотиви, вагони и трамваи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 03.07.2020
ПН 5.1: Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 03.07.2020
ПН 5.1: Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 03.07.2020
ПН 5.1: Подемно-транспортни машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 03.07.2020
ПН 5.1: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 19.03.2015
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 03.06.2022
ПН 5.2: Теоретична електротехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 03.06.2022
ПН 5.3: Осигурителна техника и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 02.06.2023
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 02.06.2023
ПН 5.5: Транспортни системи и транспортни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 21.11.2018
ПН 5.5: Управление и експлоатация на железопътния транспорт  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 21.11.2018
ПН 5.7: Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 15.02.2025
ПН 5.7: Земна основа, фундиране и подземно строителство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.04.2017
ПН 5.7: Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,56 15.02.2024
ПН 5.7: Организация и управление на строителното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 09.12.2021
ПН 5.7: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 09.12.2022
ПН 5.7: Проектиране, строителство и поддържане на железопътни пътища и съоръжения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 09.12.2022
ПН 5.7: Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 09.12.2022
ПН 5.7: Строителни конструкции програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 09.12.2022
ПН 5.7: Строителни материали и изделия и технология за производството им програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.04.2017
ПН 5.7: Теория и история на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,55 15.02.2024
ПН 5.7: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,73 15.02.2024
ПН 5.7: Технология и механизация на строителното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.04.2017
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на транспорта редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на транспорта задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и анализ в транспорта редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и анализ в транспорта задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Икономика на малките и средни предприятия редовна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Икономика на малките и средни предприятия задочна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Икономика на транспорта задочна 2,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Икономика на транспортната фирма редовна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика магистър Икономика на транспортната фирма задочна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоплаване (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоплаване (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на транспорта (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на транспорта (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология и управление на транспорта (след Пр.бак.) (изтекла акредитация по ПН) задочна 2,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортен мениджмънт и логистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортен мениджмънт и логистика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Транспортни системи и транспортни технологии редовна 3 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Транспортни системи и транспортни технологии задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Транспортни системи и транспортни технологии самостоятелна 3 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и експлоатация на железопътния транспорт редовна 3 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и експлоатация на железопътния транспорт задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Сигурност и безопасност в транспорта редовна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство бакалавър Сигурност и безопасност в транспорта задочна 4 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство магистър Управление на проекти редовна 1,5 год.
Факултет „Транспортен мениджмънт" 5.13 Общо инженерство магистър Управление на проекти задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електромобили редовна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електромобили задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане (за неспециалисти) задочна 2,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане (след Пр.бак.) задочна 2,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електромобили редовна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електромобили задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електромобили (за неспециалисти) задочна 2 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане самостоятелна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теоретична електротехника редовна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теоретична електротехника задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теоретична електротехника самостоятелна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна и компютърна техника и системи редовна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна и компютърна техника и системи задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна и осигурителна техника редовна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна и осигурителна техника задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна и осигурителна техника редовна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна и осигурителна техника задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна и осигурителна техника (за неспециалисти) задочна 2,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна и осигурителна техника (след Пр.бак.) задочна 2,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мрежова и информационна сигурност задочна 1,5 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни системи и мрежи редовна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни системи и мрежи задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Осигурителна техника и системи редовна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Осигурителна техника и системи задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Осигурителна техника и системи самостоятелна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника самостоятелна 3 год.
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Терминални устройства в комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Двигатели с вътрешно горене (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Двигатели с вътрешно горене (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Железопътна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Железопътна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Инженерна логистика и строителна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Инженерна логистика и строителна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Подемно-транспортни, пътни и строителни машини (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Подемно-транспортни, пътни и строителни машини (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Транспортна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Транспортна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Управление на технически системи за екология и логистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство бакалавър Управление на технически системи за екология и логистика (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автоматизирано проектиране в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автоматизирано проектиране в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автомобилна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автомобилна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Инженерна логистика и строителна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Инженерна логистика и строителна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Инженерна логистика и строителна техника (след пр.бак.) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство магистър Транспортна техника (след Пр.бак.) (изтекла акредитация по ПН) задочна 2,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Автомобилна техника редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Автомобилна техника задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Локомотиви, вагони и трамваи редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Локомотиви, вагони и трамваи задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи самостоятелна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини самостоятелна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Транспортно строителство редовна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Транспортно строителство задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геотехника и инженерна геология задочна 2 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения задочна 2 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на газо- и нефтопроводи задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство (няма информация) редовна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство (няма информация) задочна 1,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство (след Пр.бак.) задочна 3,5 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна основа, фундиране и подземно строителство задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна основа, фундиране и подземно строителство самостоятелна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Организация и управление на строителното производство задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения самостоятелна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции редовна 3 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали, изделия и технология за производството им задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство задочна 4 год.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 29.10.2013 г. (протокол № 34) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е изпълнило препоръки № 2 и № 3 и изпълнява препоръки № 1 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 29.10.2013 г. (протокол № 34) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

Решение на АС от 21.04.2016 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Акредитационният съвет на НАОА на 21.04.2016 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 15.11.2012 г. (протокол № 24) при институционалната акредитация на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, с обща оценка 8,60 (осем цяло и шестдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е изпълнило препоръки № 1, № 2, № 3 и № 6 и изпълнява препоръки № 4 и № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 15.11.2012 г. (протокол № 24) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,60 (осем цяло и шестдесет стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков“.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков“ относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерии № 1, № 5 и № 7.

5. Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков“ да осигури спазването на критерии № 1, № 5 и № 7 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Цели, функции и структура на системата по качеството на обучението и на академичния състав”.

- Критерий № 5: „Ред за проучване на студентското мнение и начин на оповестяване на резултатите от него; проведени целеви анкетни проучвания във ВУ сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав”.

- Критерий № 7: “Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.