Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1431
  • бул. Акад. Ив. Гешов № 15
  • 02/9531174, 02/9152123, 0889400109
  • Няма информация
  • Враца
  • гр. Враца, бул. "Втори юни" №179, ПК: 3000
  • (092)-645176 (092)-660156
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
7.3 Фармация оценка на проект - по ПН положително оценен проект Няма информация 26.03.2022
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,93 30.07.2020
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,78 20.12.2021
7.5 Здравни грижи (МК - Филаретова) програмна акредитация - по ПН в ход 7,78 20.12.2021
7.5 Здравни грижи (МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6,85 06.12.2020
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,74 28.05.2021
ПН 7.2: Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,56 09.04.2021
ПН 7.3: Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,70 03.09.2021
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,17 17.12.2021
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 6,88 02.02.2021
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,99 26.07.2023
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,01 26.07.2024
ПН 7.5: Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,04 17.05.2024
ПН 7.5: Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,19 17.05.2024
ПН 7.5: Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,82 31.05.2023
ПН 7.5: Лекарски асистент оценка на проект - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 04.05.2020
ПН 7.5: Медицински лаборант (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП в ход Няма информация 12.05.2017
ПН 7.5: Рентгенов лаборант (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,49 12.04.2023
ПН 7.5: Рехабилитатор (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,74 26.04.2023
ПН 7.5: Масажист (с увредено зрение) (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,01 26.04.2024
ПН 7.5: Зъботехник (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,82 26.04.2023
ПН 7.5: Помощник фармацевт (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП в ход Няма информация 10.03.2017
ПН 7.5: Инспектор по обществено здраве (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП в ход Няма информация 27.01.2017
ПН 7.5: Медико-социални грижи (МК - Филаретова) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7,78 20.12.2021
ПН 7.5: Лекарски асистент (МУ-София, Филиал - Враца) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,13 09.04.2026
ПН 7.5: Акушерка (МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,82 30.01.2025
ПН 7.5: Медицинска сестра (МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,78 30.01.2025
ПН 7.5: Лекарски асистент (МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца) оценка на проект - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 12.01.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Геронтология и гериатрия програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 4.1: Биофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 10.09.2024
ПН 4.2: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,41 05.11.2024
ПН 4.2: Теоретична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 05.11.2024
ПН 4.3: Анатомия, хистология и цитология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.11.2017
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,61 14.01.2025
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 01.12.2017
ПН 4.3: Ембриология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 24.07.2023
ПН 4.3: Имунология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,77 24.07.2023
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 01.12.2017
ПН 4.3: Молекулярна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,41 14.01.2025
ПН 4.3: Молекулярна генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,85 27.01.2020
ПН 4.3: Морфология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,61 24.07.2022
ПН 4.3: Паразитология и хелминтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.05.2018
ПН 4.3: Патофизиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.11.2017
ПН 4.3: Фармацевтична ботаника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 26.03.2024
ПН 4.3: Физиология на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,85 24.07.2023
ПН 7.1: Акушерство и гинекология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 05.04.2018
ПН 7.1: Анатомия, хистология и цитология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 09.05.2025
ПН 7.1: Анестезиология и интензивно лечение програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,83 05.04.2018
ПН 7.1: Белодробни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.11.2017
ПН 7.1: Вътрешни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,62 05.06.2020
ПН 7.1: Гастроентерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,91 31.05.2018
ПН 7.1: Гръдна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 23.05.2019
ПН 7.1: Дерматология и венерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 10,00 20.06.2019
ПН 7.1: Ендокринология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 23.02.2018
ПН 7.1: Епидемиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 22.03.2018
ПН 7.1: Имунология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 08.01.2021
ПН 7.1: Имунопатология и алергология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 25.07.2025
ПН 7.1: Инфекциозни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,71 23.05.2019
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 31.05.2018
ПН 7.1: Клинична лаборатория програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 23.02.2018
ПН 7.1: Клинична психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 04.12.2020
ПН 7.1: Клинична психология („Медицинска психология”) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Клинична фармакология и терапия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 21.12.2022
ПН 7.1: Лъчелечение програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,69 04.12.2020
ПН 7.1: Медицина на бедствените ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 21.12.2022
ПН 7.1: Неврология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,98 28.03.2019
ПН 7.1: Неврохирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 28.03.2019
ПН 7.1: Неонатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 05.06.2020
ПН 7.1: Нефрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,79 20.06.2019
ПН 7.1: Нуклеарна медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,64 03.07.2020
ПН 7.1: Образна диагностика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 03.07.2020
ПН 7.1: Обща медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 23.05.2019
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,65 05.04.2018
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 23.05.2019
ПН 7.1: Ото-рино-ларингология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 19.02.2019
ПН 7.1: Офталмология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 23.05.2019
ПН 7.1: Патологоанатомия и цитопатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 06.03.2020
ПН 7.1: Патофизиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 27.06.2025
ПН 7.1: Педиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,88 06.03.2020
ПН 7.1: Пластична и естетична хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 19.02.2018
ПН 7.1: Психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,81 28.03.2019
ПН 7.1: Ревматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 06.03.2020
ПН 7.1: Рентгенология („Медицинска радиология и рентгенология”) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 7.1: Съдебна медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 31.05.2018
ПН 7.1: Сърдечносъдова хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 23.05.2019
ПН 7.1: Урология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,83 05.04.2018
ПН 7.1: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) на български и английски език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 04.04.2025
ПН 7.1: Физиотерапия, курортология и рехабилитация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 25.07.2025
ПН 7.1: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,77 22.03.2018
ПН 7.1: Хранене и диетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 22.03.2018
ПН 7.2: Дентална образна диагностика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,65 07.02.2019
ПН 7.2: Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 10.01.2025
ПН 7.2: Детска дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 13.12.2024
ПН 7.2: Детска стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 29.09.2017
ПН 7.2: Обществено дентално здраве програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,83 07.02.2019
ПН 7.2: Ортопедична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 29.09.2017
ПН 7.2: Протеична дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 10.01.2024
ПН 7.2: Терапевтична дентална медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 13.12.2024
ПН 7.2: Терапевтична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 29.09.2017
ПН 7.2: Хирургична стоматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 29.09.2017
ПН 7.3: Технология на лекарствените форми и биофармация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 09.05.2025
ПН 7.3: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 19.12.2025
ПН 7.3: Фармакогнозия и фотохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 09.05.2025
ПН 7.3: Фармакоикономика и фармацевтична регулация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 09.05.2025
ПН 7.3: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 09.05.2025
ПН 7.3: Фармацевтична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 09.05.2025
ПН 7.4: Медицина на бедствените ситуации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 21.12.2022
ПН 7.4: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 04.04.2025
ПН 7.4: Хранене и диетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 22.03.2018
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Медицински факултет 4.1 Физически науки доктор Биофизика самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика задочна 4 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Ембриология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология задочна 4 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология редовна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина магистър Медицина редовна 6 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.21 Дерматология и венерология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.24 Фармакология (вкл.фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.33 Инфекциозни болести задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.37 Обща хирургия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.38 Анестезиология и реаниматология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.38 Анестезиология и реаниматология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.40 Ортопедия и травматология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.41 Неврохирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.45 Акушерство и гинекология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.45 Акушерство и гинекология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.47 Кардиология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.49 Сърдечносъдова хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.50 Педиатрия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.50 Педиатрия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.56 Хранене и диететика самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор .03.01.63 Обща медицина задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Белодробни болести редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Белодробни болести задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Белодробни болести самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Вътрешни болести редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Гастроентерология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Гръдна хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ендокринология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ендокринология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ендокринология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Епидемиология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунопатология и алергология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунопатология и алергология задочна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Имунопатология и алергология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Кардиология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Кардиология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Кардиология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Клинична лаборатория редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Клинична психология(медицинска психология) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврохирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неврохирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Неонатология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Нефрология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Нефрология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Нефрология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Нуклеарна медицина редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Нуклеарна медицина самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Образна диагностика редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Образна диагностика задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Образна диагностика самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща медицина редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща медицина задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща хирургия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Офталмология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Офталмология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Педиатрия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Педиатрия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Педиатрия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Пластична и естетична хирургия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Пластична и естетична хирургия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Психиатрия редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Психиатрия задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Психиатрия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Ревматология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Съдебна медицина самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Сърдечносъдова хирургия задочна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Сърдечносъдова хирургия самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Урология редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Урология задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Урология самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) задочна 4 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Физиотерапия, курортология и рехабилитация самостоятелна 3 год.
Медицински факултет 7.1 Медицина доктор Хранене и диететика редовна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 2,5 год.
Факултет по дентална медицина 7.1 Медицина доктор Ангиология самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология магистър Дентална медицина редовна 6 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска дентална медицина редовна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска дентална медицина самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Детска стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Обществено дентално здраве редовна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Обществено дентално здраве задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология редовна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Ортопедична стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Протетична дентална медицина задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Протетична дентална медицина самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична дентална медицина самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология редовна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Терапевтична стоматология самостоятелна 3 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология задочна 4 год.
Факултет по дентална медицина 7.2 Стоматология доктор Хирургична стоматология самостоятелна 3 год.
Фармацевтичен факултет 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 4.2 Химически науки доктор Теоретична химия редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 4.3 Биологически науки доктор Фармацевтична ботаника редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 4.3 Биологически науки доктор Фармацевтична ботаника задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация магистър Оценка на здравни технологии с фармакоикономика (няма информация) редовна 1,5 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация магистър Фармация редовна 5 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Технология на лекарствените форми и биофармация редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Технология на лекарствените форми и биофармация самостоятелна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Токсикология редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Токсикология задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Токсикология самостоятелна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакогнозия и фитохимия редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакогнозия и фитохимия задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакоикономика и фармацевтична регулация редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакоикономика и фармацевтична регулация задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакоикономика и фармацевтична регулация самостоятелна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакология задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармацевтична химия редовна 3 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармацевтична химия задочна 4 год.
Фармацевтичен факултет 7.3 Фармация доктор Фармацевтична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Кинезитерапия редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Обществено здраве и здравен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Обществено здраве и здравен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи редовна 2,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи задочна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Трудова медицина и работоспособност (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Управление на клинични изпитвания (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Медицина на бедствените ситуации редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Медицина на бедствените ситуации самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията задочна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Хигиена редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Хигиена задочна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Хигиена самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи бакалавър Лекарски асистент (няма информация) редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи магистър Здравословно и диетично хранене (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи магистър Клинични здравни грижи редовна 2 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи магистър Медицинска козметика редовна 2 год.
Факултет по обществено здраве 7.5 Здравни грижи магистър Медицинска рехабилитация и балнеология редовна 2 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Зъботехник редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Инспектор по обществено здраве редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Масажист (с увредено зрение) редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медико-социални грижи (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицинска козметика редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински лаборант редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Парамедик редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Помощник фармацевт редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рентгенов лаборант редовна 3 год.
МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рехабилитатор редовна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи бакалавър Лекарски асистент (няма информация) редовна 4 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи бакалавър Трудотерапия редовна 4 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи магистър Здравословно и диетично хранене (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи магистър Медицинска козметика (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
МУ-София, Филиал - Враца 7.5 Здравни грижи магистър Хранене задочна 2 год.
Решение на АС от 09.06.2016 г./ Протокол № 14

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Акушерка“ в Медицинския университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.06.2016 г. (протокол № 14) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.02.2013 г. (протокол № 3) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Акушерка“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – гр. София, с обща оценка 8,01 (осем цяло и една стотна).

2. Акредитационният съвет констатира, че Медицинският университет – гр. София, Факултетът по обществено здраве са изпълнили препоръки № 1 и № 2 и изпълняват препоръки № 3 и № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.02.2013 г. (протокол № 3) при програмната акредитация на специалността от регулираните професии „Акушерка“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, с обща оценка 8,01 (осем цяло и една стотна).

Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Медицинска сестра“ в Медицинския университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.02.2013 г. (протокол № 3) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – гр. София, с обща оценка 8,14 (осем цяло и четиринадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Медицинският университет – гр. София, Факултетът по обществено здраве са изпълнили препоръки № 1 и № 2 и изпълняват препоръки № 3 и № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.02.2013 г. (протокол № 3) при програмната акредитация на специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, с обща оценка 8,14 (осем цяло и четиринадесет стотни).

3. Обръща внимание на Медицинския университет – гр. София, Факултета по обществено здраве за превишаването на капацитета на специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ с 39 студенти – т.е. с 9,75 % (данните са вписани в регистъра на МОН на действащи и прекъснали студенти и докторанти към 15.11.2015 г., последна актуализация – 23 март 2016 г. за специалността от регулираните професии).