Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1700
  • София Студентски град, ул. "Боян Каменов" № 2
  • 02/8060201, 02/8622967, 02/8621966, 02/8627228, 02/8621866
  • 02/9624940
  • Кърджали
  • 6600, гр. Кърджали, ул. "Георги Кондолов" 24, п.к.157
  • 0361 61788
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,51 15.07.2025
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,79 21.06.2024
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 19.02.2022
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 21.07.2023
5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,76 06.03.2020
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,76 19.07.2024
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 13.10.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Маркшайдерство и геодезия програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 20.07.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.7: Икономика и управление (минно производство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,46 29.06.2021
ПН 4.4: Геотектоника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 12.05.2020
ПН 4.4: Екология и опазване на екосистемите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 27.01.2020
ПН 4.4: Инженерна геология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 15.12.2021
ПН 4.4: Методи и техника на геоложките изследвания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,61 15.12.2021
ПН 4.4: Минералогия и кристалография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 12.05.2020
ПН 4.4: Палеонтология и стратиграфия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 12.05.2020
ПН 4.4: Петрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 12.05.2020
ПН 4.4: Регионална геология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 12.05.2020
ПН 4.4: Системи и устройства за опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 27.01.2020
ПН 4.4: Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 27.01.2020
ПН 4.4: Технология за пречистване на води програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 27.01.2020
ПН 4.4: Хидрогеология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 15.12.2021
ПН 5.2: Автоматизация на производството (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 19.02.2022
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 19.02.2022
ПН 5.2: Светлинна техника и източници на светлина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 19.02.2022
ПН 5.7: Маркшайдерство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 03.11.2023
ПН 5.7: Обща, висша и приложна геодезия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 03.11.2023
ПН 5.7: Подземно строителство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 29.09.2023
ПН 5.7: Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 29.09.2022
ПН 5.8: Геология и проучване на полезни изкопаеми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 25.09.2021
ПН 5.8: Механизация на мините програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 07.06.2025
ПН 5.8: Минна аерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 29.09.2023
ПН 5.8: Обогатяване и рециклиране на суровини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 12.06.2021
ПН 5.8: Открит и подводен добив на полезни изкопаеми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 12.06.2021
ПН 5.8: Подземен добив на полезни изкопаеми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 12.06.2020
ПН 5.8: Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 25.09.2021
ПН 5.8: Техника и технология на взривните работи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 12.06.2020
ПН 5.8: Техника и технология на сондирането програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 25.09.2021
ПН 5.8: Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 29.09.2023
ПН 5.8: Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 25.09.2021
ПН 5.13: Компютърни технологии в инженерната дейност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 13.10.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Геология и геоинформатика редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Геология и геоинформатика задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Приложна геофизика редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Приложна геофизика задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Геоинформатика редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Екология и опазване на околната среда редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Екология и опазване на околната среда задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Мениджмънт и третиране на отпадъци редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Мениджмънт и третиране на отпадъци задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Петролна геофизика редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Петролна геофизика (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Приложна геофизика редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Проучвателна геофизика редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Проучвателна геофизика (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Управление качеството на водите редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята магистър Управление качеството на водите задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Геотектоника редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Инженерна геология редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Инженерна геология задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Инженерна геология самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Методи и техника на геоложките изследвания редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Методи и техника на геоложките изследвания задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Методи и техника на геоложките изследвания самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Минералогия и кристалография редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Палеонтология и стратиграфия редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Петрология редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Приложна геофизика редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Регионална геология редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Системи и устройства за опазване на околната среда редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Системи и устройства за опазване на околната среда задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Системи и устройства за опазване на околната среда самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Технология за пречистване на води редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Технология за пречистване на води задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Технология за пречистване на води самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Хидрогеология редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 4.4 Науки за земята доктор Хидрогеология задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Хидрогеология и инженерна геология редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Хидрогеология и инженерна геология задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Инженерна геология редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Инженерна геология (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидрогеология редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидрогеология и инженерна геология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидрогеология и инженерна геология (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Геология и проучване на минералните и енергийни ресурси (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Геология и проучване на минералните и енергийни ресурси (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Геология на минералните ресурси (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Геология на минералните ресурси (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Сондиране и добив на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Сондиране и добив на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Газоснабдяване (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Газоснабдяване (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Геология на минералните ресурси (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Икономика на изкопаемите горива (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Икономика на изкопаемите горива (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Икономическа геология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Икономическа геология (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Петролна геология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Петролна геология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Приложна минерология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Приложна минерология (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Проучвателно сондиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Проучвателно сондиране (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Сондиране и добив на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Сондиране и добив на нефт и газ (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на газовата инфраструктура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на газовата инфраструктура (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Геология и проучване на полезни изкопаеми редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Геология и проучване на полезни изкопаеми задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Геология и проучване на полезни изкопаеми самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника и технологии на сондирането редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника и технологии на сондирането задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника и технологии на сондирането самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти редовна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти задочна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти самостоятелна 3 год.
Геологопроучвателен факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии редовна 4 год.
Геологопроучвателен факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии задочна 5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнология редовна 1,5 год.
Геологопроучвателен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнология задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (минно производство) задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (минно производство) самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Маркшайдерство и геодезия (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Маркшайдерство и геодезия (изтекла акредитация по РП) задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Подземно строителство редовна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Подземно строителство задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геотехника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геотехника задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Маркшайдерство и геодезия (изтекла акредитация по РП) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Маркшайдерство и геодезия (изтекла акредитация по РП, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Маркшайдерство и геодезия-РП редовна 5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Маркшайдерство и геодезия-РП задочна 5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Подземно строителство редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Подземно строителство задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Техника и технология на взривните работи - производство на взривни материали (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Техника и технология на взривните работи - производство на взривни материали задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Маркшайдерство редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Маркшайдерство самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Минно строителство редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Минно строителство задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Минно строителство самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия самостоятелна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Подземно строителство редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Подземно строителство задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Подземно строителство самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Техника и технологии на взривните работи-производство на взривни материали редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Обогатяване и рециклиране на суровини (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Обогатяване и рециклиране на суровини (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Разработване на полезните изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Разработване на полезните изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Комбиниран добив на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Комбиниран добив на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Обогатяване и рециклиране на суровини (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Обогатяване и рециклиране на суровини (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Открито разработване на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Открито разработване на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Подземен добив на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Подземен добив на полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) задочна 2,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Пречистване на води (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Пречистване на води (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Разработване на нерудни полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Разработване на нерудни полезни изкопаеми (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Техника и технологии на взривните работи (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Техника и технологии на взривните работи (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минарали и скали (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минарали и скали (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на добива и преработката на комплексни руди (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на добива и преработката на комплексни руди (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на отпадъци (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Управление на отпадъци (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Минна аерология редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Минна аерология задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Обогатяване и рециклиране на суровини задочна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Обогатяване и рециклиране на суровини самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Обогатяване на полезни изкопаеми редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Обогатяване на полезни изкопаеми задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Открит и подводен добив на полезни изкопаеми редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Открит и подводен добив на полезни изкопаеми задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Открит и подводен добив на полезни изкопаеми самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Подземен добив на полезни изкопаеми редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Подземен добив на полезни изкопаеми задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Подземен добив на полезни изкопаеми самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника и технология на взривните работи редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника и технология на взривните работи самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) редовна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) задочна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Миннотехнологичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Управление на ресурси и производствени системи редовна 4 год.
Миннотехнологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна безопасност редовна 1,5 год.
Миннотехнологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна безопасност задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механизация на мините редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механизация на минното производство редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Механизация на минното производство задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на добива и транспорта на минерални суровини редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на добива и транспорта на минерални суровини задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на мините (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на мините (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на преработката на минерални суровини (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механизация на преработката на минерални суровини (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане в мините (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане в мините задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Компютърно управление на минното производство редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Компютърно управление на минното производство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството (по отрасли) редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството (по отрасли) задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане самостоятелна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Светлинна техника и източници на светлина редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Светлинна техника и източници на светлина задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми магистър Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Механизация на мините редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Механизация на мините задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми доктор Механизация на мините самостоятелна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Компютърни технологии в инженерната дейност редовна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Компютърни технологии в инженерната дейност редовна 1,5 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Компютърни технологии в инженерната дейност задочна 2 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .01.01.12 Информатика редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .01.01.12 Информатика задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Компютърни технологии в инженерната дейност редовна 3 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Компютърни технологии в инженерната дейност задочна 4 год.
Минноелектромеханичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Компютърни технологии в инженерната дейност самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 5 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Обогатяване и рециклиране на суровини (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Разработване на полезните изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми бакалавър Разработване на полезните изкопаеми (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.13 Общо инженерство бакалавър Компютърни технологии в инженерната дейност редовна 4 год.
МГУ "Св. Иван Рилски" Филиал - Кърджали 5.13 Общо инженерство бакалавър Управление на ресурси и производствени системи редовна 4 год.
Решение на АС от 11.05.2017 г./ Протокол № 12

По процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на Постоянна комисия към НАОА с получена оценка 8,64 (осем цяло и шестдесет и четири стотни) при програмна акредитация на професионално направление:

За Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – професионално направление 5.11 „Биотехнологии“

Акредитационният съвет взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 09.01.2014 г. (протокол № 01) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Биотехнологии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, с обща оценка 8,64 (осем цяло и шестдесет и четири стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е изпълнил препоръка № 4, частично е изпълнил препоръки № 1 и № 3 и изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 09.01.2014 г. (протокол № 01) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Биотехнологии“, с обща оценка 8,64 (осем цяло и шестдесет и четири стотни).

3. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” да изпълни препоръки № 1 и № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Учебните планове да бъдат оформени с включване на извън-аудиторната заетост на студентите“. Срок: 12 месеца.

- Препоръка № 3: „Учебните практики да се провеждат в реална производствена среда, а семинарите по профилиращите дисциплини да се редуцират в полза на практическите занятия“. Срок: 12 месеца.

Решение на АС от 09.06.2016 г./ Протокол № 14

• Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.06.2016 г. (протокол № 14) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 10.01.2013 г. (протокол № 01) при институционалната акредитация на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с обща оценка 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е изпълнил препоръки № 1, № 2 и № 4 и частично изпълнява препоръка № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 10.01.2013 г. (протокол № 01) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни).

3. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ да изпълни препоръка № 3 до следващата институционална акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се осигури допълнително финансиране на научно-изследователската дейност и повиши качеството на публикациите“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

4. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Минно-геоложкия унивеситет „Св. Иван Рилски”.

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Минно-геоложкия унивеситет „Св. Иван Рилски” относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 7 и № 10.

6. Минно-геоложкият унивеситет „Св. Иван Рилски” да осигури спазването на критерии № 7 и № 10 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 7: „Проведени външни и вътрешни одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ.

- Критерий № 10: “Проведени анкетни проучвания и други форми от ВУ сред работодатели за идентифициране на: изисквания на практиката към подготовката на студентите; търсенето и реализацията на дипломираните студенти”.