Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1756
  • ""бул. ""Климент Охридски"" 8""
  • 02/8163 135, 02/8163 109
  • 02/8685488
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,16 09.12.2021
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,34 22.07.2022
5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,22 23.01.2021
5.9 Металургия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,47 20.03.2021
5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 30.01.2021
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,28 27.03.2020
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,31 08.12.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Екология и опазване на екосистемите  програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Радиофизика и физическа електроника програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Теоретична и математическа физика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
Физика на елементарните частици и високите енергии програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация 23.06.2017
ПН 1.3: Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,06 26.06.2023
ПН 3.8: Икономика и управление (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 14.01.2020
ПН 4.1: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 19.05.2020
ПН 4.1: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 19.05.2020
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 24.02.2020
ПН 4.2: Биоорганична химия. химия на природните и физиологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 24.02.2020
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 24.02.2020
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 24.02.2020
ПН 4.2: Физикохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 24.02.2020
ПН 4.2: Химия на високомолекулярните съединения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 24.02.2020
ПН 4.5: Диференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 27.10.2020
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 27.10.2020
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 27.10.2020
ПН 5.1: Приложна механика   програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 15.01.2022
ПН 5.2: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 29.11.2019
ПН 5.2: Автоматизация на производството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 29.11.2019
ПН 5.2: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 29.11.2019
ПН 5.2: Електротехнологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 29.11.2019
ПН 5.2: Системи с изкуствен интелект програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 29.11.2019
ПН 5.2: Теория на автоматичното управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 29.11.2019
ПН 5.4: Промишлена топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 22.05.2020
ПН 5.6: Материалознание и технология на машиностроителните материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 14.12.2024
ПН 5.9: Металознание и термична обработка на металите  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 18.03.2022
ПН 5.9: Металургична топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 18.03.2022
ПН 5.9: Металургия на цветните и редките метали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 18.03.2022
ПН 5.9: Металургия на черните метали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 18.03.2022
ПН 5.9: Технологии, машини и системи за леярното производство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,41 18.03.2022
ПН 5.9: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 18.03.2022
ПН 5.10: Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 27.02.2021
ПН 5.10: Техника на безопасността на труда и противопожарната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 15.01.2022
ПН 5.10: Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 15.01.2022
ПН 5.10: Технология на електрохимичните производства  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 05.02.2022
ПН 5.10: Технология на каучук и гума програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,54 15.01.2022
ПН 5.10: Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 11.03.2022
ПН 5.10: Технология на композитните материали  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 15.01.2022
ПН 5.10: Технология на неорганичните вещества  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 05.02.2022
ПН 5.10: Технология на обувното производство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 11.03.2022
ПН 5.10: Технология на полиграфичното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 11.03.2022
ПН 5.10: Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 05.02.2022
ПН 5.10: Технология на природните и синтетичните горива  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 15.01.2022
ПН 5.10: Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 05.02.2022
ПН 5.10: Технология на финия органичен и биохимичен синтез програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 15.01.2022
ПН 5.10: Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 11.03.2022
ПН 5.10: Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 11.03.2022
ПН 5.10: Химична технология на влакнестите материали  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 11.03.2022
ПН 5.10: Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 15.01.2022
ПН 5.10: Химично съпротивление на материалите и защита от корозия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 05.02.2022
ПН 5.11: Технология на биологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 14.12.2024
ПН 5.13: Ергономия и промишлен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 08.12.2023
ПН 5.13: Системи и устройства за опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 12.05.2023
ПН 5.13: Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 19.12.2019
ПН 5.13: Технология за пречистване на водите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 19.12.2019
ПН 5.13: Технология за пречистване на въздуха програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 19.12.2019
ПН 7.3: Фармацевтична химия програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 6,82 Няма информация
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор .01.03.25 Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор .01.03.25 Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.1 Физически науки доктор Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор .01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор .01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Органична химия задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Органична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Физикохимия редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Физикохимия задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Химия на високомолекулярните съединения редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Химия на високомолекулярните съединения задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 4.2 Химически науки доктор Химия на високомолекулярните съединения самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Биоенергийни технологии и биопродукти редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Биоенергийни технологии и биопродукти задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Горива и биоенергийни технологии редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Горива и биоенергийни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Електрохимични технологии и защита от корозия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Електрохимични технологии и защита от корозия задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични химични технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Неорганични химични технологии задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Органични химични технологии редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Органични химични технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Печатни технологии и полиграфичен дизайн редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Печатни технологии и полиграфичен дизайн задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Печатни технологии, целулоза и хартия редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Печатни технологии, целулоза и хартия задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Полимерно инженерство редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Полимерно инженерство задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Природни и алтернативни горива редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Природни и алтернативни горива задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технологичен дизайн на текстила и кожите (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технологичен дизайн на текстила и кожите (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на каучука и пластмасите (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на каучука и пластмасите (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на полиграфията редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на полиграфията задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Фин органичен синтез редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Фин органичен синтез задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Химична технология на текстила и кожите (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Химична технология на текстила и кожите (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Целулоза, хартия и опаковки редовна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии бакалавър Целулоза, хартия и опаковки задочна 5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър CAD/CAE в химичните технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър CAD/CAE в химичните технологии (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Безопасност на производствата редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Безопасност на производствата задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Биогорива (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Биогорива (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Водородни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Водородни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Еластични омрежени полимери редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Еластични омрежени полимери задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Електрохимия и защита от корозия редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Електрохимия и защита от корозия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Кожи и изделия от кожи (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Кожи и изделия от кожи (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Консервация и реставрация на хартия и книги (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Неорганични вещества редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Неорганични вещества (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Полиграфия редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Полиграфия задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Полимерно инженерство редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Полимерно инженерство задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Природни и синтетични горива редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Природни и синтетични горива (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Рециклиране на полимери (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Рециклиране на полимери (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Системи за възобновяема енергия (с преподаване на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Стъкло, керамика и свързващи вещества редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Стъкло, керамика и свързващи вещества (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Текстилна химия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Текстилна химия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Фин органичен синтез редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Фин органичен синтез (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Химични технологии в ядрената енергетика редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Химични технологии в ядрената енергетика задочна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство и устойчиво развитие (с преподаване на френски и английски езици) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Целулоза, хартия и опаковки редовна 1,5 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии магистър Целулоза, хартия и опаковки (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.01 Технология на неорганичните вещества редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.01 Технология на неорганичните вещества задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.03 Технология на електрохимичните процеси редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.03 Технология на електрохимичните процеси задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.06 Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.06 Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.13 Технология на каучук и гума редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.13 Технология на каучук и гума задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.15 Химично съпротивление на материалите и защита от корозия (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.15 Химично съпротивление на материалите и защита от корозия (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.16 Химична технология на влакнестите материали редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.16 Химична технология на влакнестите материали задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.23 Технология на природните и синтетичните горива задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.25 Технология на композитните материали редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.10.25 Технология на композитните материали задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.12.07 Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.12.07 Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.12.09 Технология на полиграфическото производство редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.12.09 Технология на полиграфическото производство задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.13.03 Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор .02.13.03 Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на електрохимичните производства редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на електрохимичните производства задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на каучук и гума редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на каучук и гума задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на каучук и гума самостоятелна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на композитните материали редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на композитните материали самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на неорганичните вещества редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на неорганичните вещества задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на неорганичните вещества самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на полиграфическото производство редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на полиграфическото производство самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на природните и синтетичните горива редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на природните и синтетичните горива задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на природните и синтетичните горива самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на финия органичен и биохимичен синтез редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология на финия органичен и биохимичен синтез задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост задочна 4 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Химична технология на влакнестите материали редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите редовна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите самостоятелна 3 год.
Факултет по химични технологии 5.10 Химични технологии доктор Химично съпротивление на материалите и защита от корозия редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление задочна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.2 Химически науки доктор Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика и информационни технологии редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика и информационни технологии задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и информационни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика и информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Управление на качеството задочна 2 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.05 Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.05 Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на автоматичното управление редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на автоматичното управление задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии бакалавър Химично инженерство редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии бакалавър Химично инженерство задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии бакалавър Химично инженерство с преподаване на немски език редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии магистър Индустриална химия с преподаване на френски език (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии магистър Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език) редовна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии магистър Химично инженерство с преподаване на немски език редовна 1 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии доктор .02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии доктор .02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии доктор Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии доктор Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.10 Химични технологии доктор Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии бакалавър Биомедицинско инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии бакалавър Биомедицинско инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии магистър Биомедицинско инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор .01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор .01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.11 Биотехнологии доктор Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна екология и опазване на околната среда задочна 5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство магистър Екология и опазване на околната среда редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство магистър Екология и опазване на околната среда задочна 2 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт редовна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор .02.22.01 Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор .02.22.01 Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор .02.22.05 Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор .02.22.05 Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на водите редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на водите задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на водите самостоятелна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на въздуха редовна 3 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на въздуха задочна 4 год.
Факултет по химично и системно инженерство 5.13 Общо инженерство доктор Технология за пречистване на въздуха самостоятелна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини самостоятелна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика самостоятелна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии самостоятелна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Инженерни материали и материалознание редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Инженерни материали и материалознание задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материали и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материали и мениджмънт задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материалознание (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Материалознание задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Инженерно материалознание (с преподаване на английски език) редовна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Материали и технологии за опто- и микроелектрониката (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Материали на метална основа редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Материали на метална основа (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Материалознание (с преподаване на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Метрология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Метрология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Нанотехнологии и наноматериали редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Нанотехнологии и наноматериали (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Полимерни материали (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Полимерни материали (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Полупроводникови материали и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Полупроводникови материали и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Силикатни материали редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание магистър Силикатни материали (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор .02.10.17 Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор .02.10.17 Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.6 Материали и материалознание доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Енергийна и екологична ефективност в металургията редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Енергийна и екологична ефективност в металургията задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Металургия редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Металургия задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Металургия и мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Металургия и мениджмънт задочна 5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия бакалавър Металургия с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Енергийна и екологична ефективност в металургията редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Енергийна и екологична ефективност в металургията задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металознание и термично обработване на металите редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металознание и термично обработване на металите (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металолеене редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металолеене (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургични пещи и агрегати (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургични пещи и агрегати (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургия на цветните метали и сплави редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургия на цветните метали и сплави задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургия на черните метали редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Металургия на черните метали (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Обработване на металите чрез пластична деформация редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Обработване на металите чрез пластична деформация (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията редовна 1,5 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия магистър Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.01.18 Технологии, машини и системи за леярското производство редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.01.18 Технологии, машини и системи за леярското производство задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.01 Металознание и термична обработка на металите редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.01 Металознание и термична обработка на металите задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.03 Металургична топлотехника редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.03 Металургична топлотехника задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.06 Металургия на черните метали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.06 Металургия на черните метали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.07 Металургия на цветните и редките метали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор .02.09.07 Металургия на цветните и редките метали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металознание и термична обработка на металите редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металознание и термична обработка на металите задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургична топлотехника редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургична топлотехника задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургия на цветните и редките метали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургия на цветните и редките метали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургия на черните метали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Металургия на черните метали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Технологии, машини и системи за леярното производство редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.9 Металургия доктор Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.10 Химични технологии доктор .02.10.12 Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.10 Химични технологии доктор .02.10.12 Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.10 Химични технологии доктор Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.10 Химични технологии доктор Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.10 Химични технологии доктор Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Факултет по металургия и материалознание 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Химикотехнологичния и металургичния университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 26.07.2012 г. (протокол № 16) при институционалната акредитация на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, с обща оценка 9,01 (девет цяло и една стотна).

2. Акредитационният съвет констатира, че Химикотехнологичният и металургичен университет - София е изпълнил препоръки № 1 и № 6 и изпълнява препоръки № 2, № 3, № 4 и № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 26.07.2012 г. (протокол № 16) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,01 (девет цяло и една стотна).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Химикотехнологичния и металургичен университет - София.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Химикотехнологичния и металургичен университет - София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 2 и № 4.

5. Химикотехнологичният и металургичен университет – София да осигури спазването на критерии № 2 и № 4 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав”.

- Критерий № 4: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.