Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • София
 • 1000
 • бул. "Климент Охридски" 8
 • 02/923073, 02/685571, 02/685183, 02/683046, 02/9652638
 • 02/8683215
 • София
 • бул. "Климент Охридски" 8
 • +359 2 862 3073 +359 2 868 5573 +359 2 965 2638
 • Пловдив
 • ул. "Цанко Дюстабанов" 25
 • +359 32 659 565 +359 32 659 566 +359 32 659 559
 • Сливен
 • бул. "Бургаско шосе" 59
 • 044 / 66 77 09 044 / 66 75 05 044 / 66 75 52
 • Сливен
 • бул. "Бургаско шосе" 59
 • 044 / 66 77 10 044 / 66 76 95 044 / 66 71 28
 • Казанлък
 • ул. „Райко Даскалов” 24
 • 0896 938 686 02/9653643
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.2 Педагогика (Инженерно-педагогически факултет - Сливен) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,86 09.03.2024
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,98 14.01.2020
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,46 21.07.2020
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 25.05.2020
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,38 03.07.2020
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,48 01.04.2022
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,58 21.07.2023
5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 21.11.2020
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 20.12.2025
5.12 Хранителни технологии (КОЛЕЖ - Сливен) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,56 10.05.2024
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 09.06.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,41 27.12.2021
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика (ИПФ Сливен) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 03.02.2017
ПН 3.7: Икономика и управление (индустрия)   програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 3.7: Организация и управление на производството (индустрия)   програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 4.2: Автоматизация на области от нематериалната сфера програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 26.05.2023
ПН 4.5: Алгебра и теория на числата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 03.07.2022
ПН 4.5: Деференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,69 03.07.2022
ПН 4.5: Математически анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 03.07.2023
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 03.07.2023
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 03.07.2023
ПН 5.1: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 08.01.2022
ПН 5.1: Автоматизация на производството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 12.12.2020
ПН 5.1: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 12.12.2020
ПН 5.1: Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 08.01.2022
ПН 5.1: Локомотиви, вагони и трамваи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 12.02.2022
ПН 5.1: Материалознание и технология на машиностроителните материали   програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Машини и съоръжения за леката промишленост  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.06.2015
ПН 5.1: Машинознание и машинни елементи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 12.12.2020
ПН 5.1: Металознание и термична обработка на металите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 08.01.2022
ПН 5.1: Металорежещи машини и системи  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 08.01.2022
ПН 5.1: Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.06.2015
ПН 5.1: Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и геометрични величини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 06.02.2021
ПН 5.1: Метрология и метрологично осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 06.02.2021
ПН 5.1: Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 17.07.2015
ПН 5.1: Механика на флуидите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 11.12.2020
ПН 5.1: Оптични и лазерни уреди и методи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 06.02.2021
ПН 5.1: Подемно-транспортни машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 12.12.2020
ПН 5.1: Приложна геометрия и инженерна графика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 11.12.2019
ПН 5.1: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 11.12.2020
ПН 5.1: Пътни и строителни машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 12.12.2020
ПН 5.1: Рязане на материалите и металорежещи инструменти  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 08.01.2022
ПН 5.1: Строителна механика и съпротивления на материалите програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 17.07.2015
ПН 5.1: Теоретична механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 11.12.2019
ПН 5.1: Теория на механизмите, машините и автоматичните линии  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 08.01.2022
ПН 5.1: Технологии, машини и системи за заваръчното производство програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Технологии, машини и системи за леярското производство програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиранe програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 12.12.2019
ПН 5.1: Технология на машиностроенето   програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Технология на текстилните материали програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Технология на шевното производство програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.1: Точно уредостроене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 06.02.2021
ПН 5.1: Хидравлични и пневматични задвижващи системи  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.06.2015
ПН 5.1: Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондензиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 27.05.2017
ПН 5.2: Tеоретична електротехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 26.05.2023
ПН 5.2: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 15.12.2023
ПН 5.2: Автоматизация на области от нематериалната сфера програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.2: Автоматизация на производството (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 08.12.2023
ПН 5.2: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 08.12.2023
ПН 5.2: Биоавтоматика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 15.12.2023
ПН 5.2: Електрически апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 11.05.2024
ПН 5.2: Електрически материали и кабелна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 11.05.2024
ПН 5.2: Електрически машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 11.05.2024
ПН 5.2: Електрически мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 11.05.2024
ПН 5.2: Електрически централи и подстанции програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 11.05.2024
ПН 5.2: Електрозадвижване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 08.12.2023
ПН 5.2: Електроизмервателна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 26.05.2023
ПН 5.2: Електронизация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 08.12.2023
ПН 5.2: Електронни преобразуватели програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 08.12.2023
ПН 5.2: Електронни преобразуватели и електронизация (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.12.2015
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността, на транспорта) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 11.05.2024
ПН 5.2: Електротехнически материали и кабелна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 17.06.2017
ПН 5.2: Електротехнологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 15.12.2023
ПН 5.2: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 15.12.2023
ПН 5.2: Индустриална електроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 15.12.2023
ПН 5.2: Индустриална електроника  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.12.2015
ПН 5.2: Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 08.12.2023
ПН 5.2: Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.12.2015
ПН 5.2: Информационно-измервателни системи  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 26.05.2023
ПН 5.2: Квантова и оптоелектроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 08.12.2023
ПН 5.2: Медицински уреди програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 15.12.2023
ПН 5.2: Медицински уреди  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.12.2015
ПН 5.2: Методи за преобразуване и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.2: Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химични и биологични величини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,79 15.12.2023
ПН 5.2: Метрология и метрологично осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 08.12.2023
ПН 5.2: Микроелектроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 08.12.2023
ПН 5.2: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 08.12.2023
ПН 5.2: Роботи и манипулатори програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 08.12.2023
ПН 5.2: Светлинна техника и източници на светлина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 11.05.2024
ПН 5.2: Системи с изкуствен интелект програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 26.05.2023
ПН 5.2: Теоретична електротехника програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 11.12.2015
ПН 5.2: Теория на автоматичното управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 26.05.2023
ПН 5.2: Теория на електронните вериги и електронна схемотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 08.12.2023
ПН 5.2: Теория на електронните вериги и електронна схемотехника  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 16.12.2015
ПН 5.2: Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 11.05.2024
ПН 5.2: Техника на високите напрежения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 11.05.2024
ПН 5.2: Технология на електронното производство (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 15.12.2023
ПН 5.2: Управляващи изчислителни машини и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 15.12.2022
ПН 5.2: Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 15.12.2023
ПН 5.2: Уреди и системи за аналитични измервания и контрол на среди (вкл. на околната среда)  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 22.05.2015
ПН 5.3: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 09.03.2024
ПН 5.3: Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 19.01.2024
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 09.03.2024
ПН 5.3: Електроакустика, звукотехника и кинотехника  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 09.03.2024
ПН 5.3: Електродинамика и антеннофидерни устройства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 23.02.2024
ПН 5.3: Електродинамика и антенно-фидерни устройства  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.3: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 19.01.2024
ПН 5.3: Кабелни и оптични комуникационни системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 23.02.2024
ПН 5.3: Компютърни системи, комплекси и мрежи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 28.11.2020
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 23.02.2024
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.3: Комутационни системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 23.02.2024
ПН 5.3: Комутационни системи  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.3: Оптични лазерни уреди и методи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,96 09.03.2023
ПН 5.3: Осигурителна техника и системи  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.3: Радиопредавателна и радиоприемна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 23.02.2024
ПН 5.3: Радиопредавателна и радиоприемна техника  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.3: Системи с изкуствен интелект програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 19.01.2024
ПН 5.3: Системно програмиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 19.01.2024
ПН 5.3: Телевизионна и видеотехника  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 09.03.2024
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 23.02.2024
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 05.03.2016
ПН 5.4: Енергопреобразуващи технологии и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 23.03.2024
ПН 5.4: Парогенератори програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 23.03.2023
ПН 5.4: Промишлена топлоенергетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 23.03.2023
ПН 5.4: Промишлена топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 23.03.2024
ПН 5.4: Теоретична топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 23.03.2024
ПН 5.4: Термични и ядрени електрически централи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 23.03.2024
ПН 5.4: Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 23.03.2024
ПН 5.4: Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 23.03.2024
ПН 5.4: Ядрени енергетични инсталации и уредби програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 23.03.2024
ПН 5.4: Ядрени реактори програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 23.03.2023
ПН 5.5: Автомобили, трактори и кари програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 12.02.2022
ПН 5.5: Двигатели с вътрешно горене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 12.02.2022
ПН 5.5: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 27.11.2015
ПН 5.5: Механизация на товаро-разтоварните работи програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.5: Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 27.11.2015
ПН 5.5: Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 12.02.2022
ПН 5.5: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 27.11.2015
ПН 5.5: Управление и експлоатация на железопътния транспорт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 12.02.2022
ПН 5.5: Управление и организация на автомобилния транспорт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 12.02.2022
ПН 5.13: Ергономия и промишлен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 09.06.2023
ПН 5.13: Инженерна екология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 09.06.2022
ПН 5.13: Организация и управление на производството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 09.06.2023
ПН 5.13: Стандартизация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 09.06.2023
ПН 5.13: Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 12.12.2019
ПН 5.2: Електрозадвижване (Технически Университет - София, Факултет Автоматика) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 08.05.2015
ПН 5.2: Електрозадвижване (Технически университет - София, Филиал Пловдив) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 11.12.2015
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Вградени системи за управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Вградени системи за управление задочна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Вградени системи за управление /на английски език/ (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Системи за енергоефективно управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Системи за енергоефективно управление (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.05.27 Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда) редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.05.27 Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда) задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството задочна 6 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор АС за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор АС за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроизмервателна техника редовна 6 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроизмервателна техника задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теоретична електротехника редовна 6 год.
Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теоретична електротехника задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Информационно-измервателни системи редовна 6 год.
Факултет Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката редовна 3 год.
Факултет Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката задочна 4 год.
Факултет Автоматика 5.13 Общо инженерство доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката редовна 6 год.
Факултет Автоматика 5.13 Общо инженерство доктор Теория на автоматичното управление редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника (на английски език) редовна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане /на английски език/ (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника задочна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника (на английски език) редовна 1,5 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.06.02 Електрически централи и подстанции задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.19.01 Техника на безопасността на труда и противопожарна техника задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически апарати редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически апарати задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи самостоятелна 2 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически централи и подстанции задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрозадвижване редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнически материали и кабелна техника редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електротехнологии редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Светлинна техника и източници на светлина редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Светлинна техника и източници на светлина задочна 6 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника редовна 3 год.
Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии задочна 6 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Електрически централи и подстанции редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Електротехнически материали и кабелна техника задочна 6 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Техника на високите напрежения редовна 6 год.
Електротехнически факултет 5.4 Енергетика доктор Техника на високите напрежения задочна 4 год.
Електротехнически факултет 5.13 Общо инженерство доктор Техника на безопасността на труда и противопожарната техника редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дизайн и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Проектиране и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Текстилна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Текстилна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Дизайн и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Проектиране и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Проектиране и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Топлотехника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Топлотехника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механика на флуидите редовна 3 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Механика на флуидите задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични и пневматични машини и съоръжения редовна 3 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични и пневматични машини и съоръжения задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлинни и хладилни технологии и системи редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлоенергетика и ядрена енергетика редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника редовна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника задочна 5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Газово инженерство и мениджмънт задочна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти задочна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлоенергетика редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика магистър Ядрена енергетика редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор .02.15.09 Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника редовна 3 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Електрически централи и подстанции задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Енергопреобразуващи технологии и системи редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Енергопреобразуващи технологии и системи задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Теоретична топлотехника редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Термични и ядрени електрични централи редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Термични и ядрени електрични централи задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника редовна 3 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Хидравлични и пневматични задвижващи системи редовна 3 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Ядрени енергетични инсталации и уредби редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика доктор Ядрени енергетични инсталации и уредби задочна 4 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна безопасност и охрана на труда редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна безопасност и охрана на труда (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Технология на текстилните материали редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Технология на шевното производство редовна 6 год.
Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Технология на шевното производство задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дигитални индустриални технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Индустриални технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Съвременни индустриални технологии (на английски език) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Дигитални индустриални технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Дигитални индустриални технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.15 Металорежещи машини и системи редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.17 Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Индустриална електроника задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 6 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Металорежещи машини и системи редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Металорежещи машини и системи задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технологии, машини и системи за заваръчното производство редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технологии, машини и системи за леярното производство задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето вечерна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Микроелектроника задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна екология редовна 1,5 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна екология задочна 2 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите редовна 6 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна екология редовна 3 год.
Машинно-технологичен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна екология задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене (английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатроника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатронни системи (английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене (английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Механтронни системи (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатронни системи (английски език) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.08 Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли) редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.08 Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли) задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване самостоятелна 2 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.13 Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.14.09 Управление и организация на промишления транспорт (по отрасли) редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране самостоятелна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството в машиностроенето редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството в машиностроенето задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини самостоятелна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване самостоятелна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Оптични и лазерни уреди и методи редовна 6 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Подемно-транспортни машини редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Пътни и строителни машини задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Точно уредостроене редовна 6 год.
Машиностроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление и организация на промишления транспорт редовна 6 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерен дизайн редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна логистика редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна логистика (на английски език) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Метрология и измервателна техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна логистика редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна логистика /на френски език/ (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Медицинска техника редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Медицинска техника (на английски език) редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Метрология и измервателна техника редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Потребителски ориентиран дизайн на опаковки редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Проектиране на иновативни инженерни продукти редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Техническа безопасност на работно оборудване редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Техническа безопасност на работно оборудване задочна 2 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство магистър Техническо законодателство и управление на качеството редовна 1,5 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор .02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура редовна 6 год.
Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство доктор Стандартизация редовна 6 год.
Машиностроителен факултет 8.1 Теория на изкуствата доктор Ергономия и промишлен дизайн изкуствознание редовна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електронно инженерство (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1,5 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника задочна 2 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Микротехнологии и наноинженеринг редовна 1,5 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Силови електронни системи (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера самостоятелна 2 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронни преобразуватели редовна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронни преобразуватели задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника редовна 3 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Квантова и оптоелектроника редовна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Квантова и оптоелектроника задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Медицински уреди редовна 3 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Микроелектроника редовна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Микроелектроника задочна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на електронните вериги и електронна схемотехника редовна 6 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на електронните вериги и електронна схемотехника задочна 4 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Технология на електронното производство редовна 3 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет по електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Електронизация редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера самостоятелна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни технологии в индустрията редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни технологии в транспорта (английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни науки (английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни науки и инженерство (на английски език) редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни науки и инженерство (на английски език) (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърно и софтуерно инженерство редовна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Графичен и WEB Дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Иновативни информационни и комуникационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Иновативни информационни и комуникационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни науки (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни науки (на английски език) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни науки и инженерство (на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии и Информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии в нематериалната сфера(Компютърна виз) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии и приложно програмиране редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии и приложно програмиране задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърно и софтуерно инженерство редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърно и софтуерно инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърно и софтуерно инженерство и Информационни технологи (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране редовна 3 год.
Факултет компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации редовна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникационно инженерство (английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Иновативни комуникационни технологии и предприемачество (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации редовна 1,5 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Електроакустика, звукотехника и кинотехника редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Електродинамика и антенофидерни устройства редовна 6 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Електродинамика и антенофидерни устройства задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Кабелни и оптични комуникационни системи редовна 6 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Кабелни и оптични комуникационни системи задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 2 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Осигурителна техника и системи задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиопредавателна и радиоприемна техника редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиопредавателна и радиоприемна техника задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Телевизионна и видеотехника редовна 6 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Телевизионна и видеотехника задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Телевизионна и видеотехника самостоятелна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство магистър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство доктор Строителна механика, съпротивление на материалите самостоятелна 2 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии редовна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационно инженерство (английски език) редовна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Автомобилно инженерство редовна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии редовна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии задочна 5 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии редовна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационно инженерство /на английски език/ редовна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии редовна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.04 Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете редовна 3 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.04 Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари редовна 3 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Двигатели с вътрешно горене редовна 3 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Двигатели с вътрешно горене задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт самостоятелна 2 год.
Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете задочна 4 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство бакалавър Технология и управление на транспорта редовна 4 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство бакалавър Технология и управление на транспорта (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство магистър Технология и управление на транспорта редовна 1,5 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство доктор Автомобили, трактори и кари редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство доктор Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство доктор Транспортни системи и транспортни технологии редовна 6 год.
Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство доктор Управление и организация на автомобилния транспорт редовна 6 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Мениджмънт и бизнес информационни системи редовна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт редовна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт задочна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт в електроенергетиката (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт в електроенергетиката задочна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Управление на проекти задочна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Приложна математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Приложна математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика магистър Геоинформатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика магистър Приложна математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката задочна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и софтуерни науки (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Анализ на големи масиви и потоци данни (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика и софтуерни науки (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика и софтуерни науки (на английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство магистър Приложна математика - пн Техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет приложна математика и информатика 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна физика редовна 4 год.
Факултет приложна математика и информатика 5.13 Общо инженерство бакалавър Приложна физика и компютърно моделиране редовна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (на немски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 2 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор АС за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор АС за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Биоавтоматика редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии (на немски език) редовна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (на немски език) редовна 1,5 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 2 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника редовна 3 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Теоретични основи на комуникационната техника задочна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.13 Общо инженерство бакалавър Мехатроника и информационна техника (на немски език) редовна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.13 Общо инженерство бакалавър Общо машиностроене (на немски език) редовна 4 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (на немски език) редовна 1,5 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.13 Общо инженерство магистър Общо машиностроене (на немски език) (не се осъществява нов прием) редовна 5,5 год.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 5.13 Общо инженерство магистър Общо машиностроене на немски език (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника, електроника и автоматика (на френски език) редовна 2 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.04 Електрически машини редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 6 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини редовна 6 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически машини задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни и комуникационни технологии (на френски език) редовна 2 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Телевизионна и видеотехника редовна 3 год.
Факултет за френско обучение по електроинженерство 5.13 Общо инженерство магистър Електроинженерство (на френски език) редовна 5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Електронно управление (на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство (на английски език) редовна 4 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.13 Общо инженерство магистър Бизнес информатика (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство (на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.13 Общо инженерство магистър Информационни технологии за управление на бизнеса (на англ. език) редовна 1,5 год.
Факултет за английско инженерно обучение 5.13 Общо инженерство магистър Управление на ресурси в предприятията (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроенергетика - производство и разпределение редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Приложна електронна и компютърна техника редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Приложна компютърна и електронна техника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.4 Енергетика професионален бакалавър Промишлена топлоенергетика редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.4 Енергетика професионален бакалавър Промишлена топлоенергетика (не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.4 Енергетика професионален бакалавър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по енергетика и електроника 5.4 Енергетика професионален бакалавър Топло и ядрена енергетика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по Електроника и Автоматика 5.1 Машинно инженерство доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Индустриална електроника задочна 2 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Оптоелектронна и лазерна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.05 Квантова и оптоелектроника редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството самостоятелна 2 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Квантова и оптоелектроника редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Роботи и манипулатори задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на електронните вериги и електронна схемотехника редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии редовна 1,5 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.05 Системи с изкуствен интелект задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системи с изкуствен интелект редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране редовна 3 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Системно програмиране задочна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриална екология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство (на английски език) редовна 4 год.
Факултет по Електроника и Автоматика 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство (на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 2 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатроника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатроника (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.04 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране самостоятелна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи самостоятелна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика самостоятелна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Строителна механика, съпротивление на материалите редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии самостоятелна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технологии, машини и системи за леярното производство задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.4 Енергетика доктор .02.06.07 Енергопреобразуващи технологии и системи редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Транспортна техника и технологии редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.01.49 Автомобили, трактори и кари задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.02.02 Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.02.02 Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор .02.14.10 Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт задочна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати редовна 3 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати задочна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Дизайн и печатни комуникации редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Полиграфия редовна 4 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Дизайн и печатни комуникации редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на автомобилния транспорт редовна 1,5 год.
Факултет по Машиностроене и Уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Полиграфия редовна 1,5 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика магистър Иновации и технологии в педагогиката редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика магистър Иновации и технологии в педагогиката (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на туристическия бизнес (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на туристическия бизнес (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютърни технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Проектиране и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство магистър Проектиране и технологии за облекло и текстил (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Автоматизация на производството в машиностроенето редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Механика на флуидите задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика и информационни технологии редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електротехника (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електротехника задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната сфера редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електрически мрежи и системи самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърно и софтуерно инженерство редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърна бизнес информатика редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика бакалавър Отоплителна, вентилационна и климатична техника редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика магистър Отоплителна, вентилационна и климатична техника редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика магистър Отоплителна, вентилационна и климатична техника задочна 2,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика магистър Топлотехника (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор .02.06.01 Теоретична топлотехника редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор .02.06.01 Теоретична топлотехника задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор .02.06.06 Електрически мрежи и системи редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор .02.06.06 Електрически мрежи и системи задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор .02.06.06 Електрически мрежи и системи самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.4 Енергетика доктор Теоретична топлотехника редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Транспортна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари редовна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари задочна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Автомобили, трактори и кари самостоятелна 3 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.12 Хранителни технологии магистър Безопасност на храните (няма информация) задочна 1,5 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна екология самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Колеж - Сливен 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Мениджмънт на алтернативния туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Земеделска техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машини и съоръжения в текстилната промишленост (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Производство на текстил и облекло (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Текстилна техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електротехника (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.12 Хранителни технологии професионален бакалавър Технология на храните (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Сливен 5.12 Хранителни технологии професионален бакалавър Хранителни технологии в бита и туризма редовна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Технически колеж - Казанлък 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Технология на машиностроенето (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.12 “Хранителни технологии“ в Колеж-Сливен на Техническия университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 31.10.2013 г. (протокол № 33) при програмната акредитация на професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“ за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” в Колеж – Сливен на Техническия университет – София, с обща оценка 8,17 (осем цяло и седемнадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Техническият университет - София, Колежът - Сливен изпълняват препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 31.10.2013 г. (протокол № 33) при програмната акредитация на професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“ за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма”, с обща оценка 8,17 (осем цяло и седемнадесет стотни).

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

•Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Техническия университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 14.06.2012 г. (протокол № 13) при институционалната акредитация на Техническия университет – гр. София, с обща оценка 9,50 (девет цяло и петдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Техническият университет – гр. София е изпълнил препоръки № 2 и № 3 и изпълнява препоръки № 1 и № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 14.06.2012 г. (Протокол № 13) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,50 (девет цяло и петдесет стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Техническия университет – гр. София.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Техническия университет – гр. София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 8, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 4, № 7 и № 9.

5. Техническият университет – гр. София да осигури спазването на критерии № 4, № 7 и № 9 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 4: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.

- Критерий № 7: “Проведени външни и вътрешни одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ”.

- Критерий № 9: „Ред за проучване на студентското мнение и начин на оповестяване на резултатите от него; проведени анкетни проучвания във ВУ сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав”.