Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1797
  • бул. "Климент Охридски" 10
  • 02/962-59-97, 02/862-10-96, 02/868-03-54, 02/962-57-91, 02/868-86-32
  • 02/868-28-30
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,67 18.11.2020
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,91 23.03.2021
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,63 17.06.2025
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,33 08.12.2023
6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 30.07.2021
6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,26 11.04.2024
6.5 Горско стопанство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,52 27.06.2025
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 6.4: Ветеринарна медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,08 02.04.2021
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.7: Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 13.01.2021
ПН 3.7: Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,54 13.01.2021
ПН 3.7: Приложение на изчислителната техника в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,43 13.01.2021
ПН 4.4: Екология и опазване на екосистемите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 11.03.2019
ПН 4.4: Екология и опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,61 17.06.2025
ПН 5.7: Обща, висша и приложна геодезия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 23.02.2023
ПН 5.7: Фотограметрия и дистанционни методи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 23.02.2024
ПН 5.13: Дървесинознание и дървесни материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 20.12.2025
ПН 5.13: Ергономия и промишлен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,82 08.12.2022
ПН 5.13: Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 20.12.2025
ПН 5.13: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 20.12.2025
ПН 5.13: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.13: Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 20.12.2025
ПН 6.1: Агрохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,51 13.09.2023
ПН 6.1: Зеленчукопроизводство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,15 14.02.2023
ПН 6.1: Лозарство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,04 14.02.2023
ПН 6.1: Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,53 13.09.2023
ПН 6.1: Общо земеделие програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,05 13.09.2023
ПН 6.1: Почвознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,02 13.09.2023
ПН 6.1: Растениевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 30.07.2021
ПН 6.1: Селекция и семепроизводство на културните растения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,84 30.07.2020
ПН 6.2: Растителна защита програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 11.04.2024
ПН 6.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,50 13.12.2017
ПН 6.3: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 29.09.2021
ПН 6.3: Специални отрасли (буби, пчели) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,02 14.02.2023
ПН 6.4: Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,51 08.09.2021
ПН 6.4: Ветеринарно-санитарна експертиза програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 08.09.2021
ПН 6.4: Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 13.02.2025
ПН 6.4: Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,60 17.05.2023
ПН 6.4: Морфология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 07.08.2023
ПН 6.4: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 17.05.2023
ПН 6.4: Патология на животните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,31 08.09.2021
ПН 6.4: Физиология на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,50 07.08.2023
ПН 6.4: Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,94 17.05.2023
ПН 6.5: Горски култури, селекция и семепроизводство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.05.2025
ПН 6.5: Лесовъдство (вкл.дендрология) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,54 24.07.2025
ПН 6.5: Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 16.05.2025
ПН 6.5: Лесоустройство и таксация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 24.07.2025
ПН 6.5: Ловно стопанство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 24.07.2025
ПН 6.5: Озеленяване на населени места и ландшафта програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 16.05.2025
ПН 6.5: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,18 14.02.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Горско стопанство" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия самостоятелна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи самостоятелна 2 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство бакалавър Горско стопанство редовна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство бакалавър Горско стопанство задочна 5 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Лесоползване и икономика на ГС редовна 1,5 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Лесоползване и икономика на ГС задочна 2 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Ловно и рибно стопанство редовна 1,5 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Ловно и рибно стопанство задочна 2 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Стопанисване на горите редовна 1,5 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство магистър Горско стопанство - Стопанисване на горите задочна 2 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесовъдство (вкл. Дендрология) редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесовъдство (вкл. Дендрология) задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесовъдство (вкл. Дендрология) самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите задочна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесоустройство и таксация редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесоустройство и таксация задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Лесоустройство и таксация самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Ловно стопанство редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Ловно стопанство задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Ловно стопанство самостоятелна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов редовна 3 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов задочна 4 год.
Факултет "Горско стопанство" 6.5 Горско стопанство доктор Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерен дизайн редовна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн - Дизайн на градската среда редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн - Дизайн на обитаемата среда редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство магистър Инженерен дизайн - Продуктов дизайн редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Дървесинознание и дървесни материали редовна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Дървесинознание и дървесни материали задочна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Дървесинознание и дървесни материали самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн редовна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн задочна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Ергономия и промишлен дизайн самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост редовна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост задочна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина редовна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина задочна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост редовна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост задочна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 5.13 Общо инженерство доктор Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост самостоятелна 3 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство бакалавър Технология на дървесината и мебелите редовна 4 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство бакалавър Технология на дървесината и мебелите задочна 5 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите задочна 2 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите - Дървообработващи машини и съоръжения редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите - Дървообработващи машини и съоръжения задочна 2 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите - Производство на мебели редовна 1,5 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите - Производство на мебели задочна 2 год.
Факултет "Горска промишленост" 6.5 Горско стопанство магистър Технология на дървесината и мебелите - Технология на материалите и композитите от дървесина задочна 2 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда задочна 5 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята магистър Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг редовна 1,5 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята магистър Екотуризъм редовна 1,5 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята магистър Селищна екология редовна 1,5 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на екосистемите самостоятелна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство магистър Ландшафтна архитектура редовна 5 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство редовна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство задочна 4 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Горски култури, селекция и семепроизводство самостоятелна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Лесовъдство (вкл. Дендрология) редовна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите редовна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите задочна 4 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания от горите самостоятелна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Озеленяване на населените места и ландшафта редовна 3 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Озеленяване на населените места и ландшафта задочна 4 год.
Факултет "Екология и ландшафтна архитектура" 6.5 Горско стопанство доктор Озеленяване на населените места и ландшафта самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.3 Животновъдство доктор Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.3 Животновъдство доктор Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.3 Животновъдство доктор Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина магистър Ветеринарна медицина редовна 5,5 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарно-санитарна експертиза редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарно-санитарна експертиза задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Ветеринарно-санитарна експертиза самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Морфология редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Морфология задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Морфология самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Паразитология и инвазионни болести на животните и човека редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Паразитология и инвазионни болести на животните и човека задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Паразитология и инвазионни болести на животните и човека самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Патология на животните редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Патология на животните задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Патология на животните самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Физиология на животните и човека редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Физиология на животните и човека задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Физиология на животните и човека самостоятелна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните редовна 3 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните задочна 4 год.
Факултет "Ветеринарна медицина" 6.4 Ветеринарна медицина доктор Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните самостоятелна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление редовна 1,5 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление дистанционна 1,5 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия) редовна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия) задочна 4 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) редовна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) задочна 4 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката редовна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката задочна 4 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.7 Администрация и управление доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката самостоятелна 3 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.9 Туризъм бакалавър Алтернативен туризъм редовна 4 год.
Факултет "Стопанско управление" 3.9 Туризъм магистър Управление на алтернативния туризъм редовна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство редовна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство бакалавър Агрономство задочна 5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Растениевъдство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Растениевъдство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Селекция и семепроизводство на културните растения редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Селекция и семепроизводство на културните растения задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Трайни насаждения и градинарство редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Трайни насаждения и градинарство задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Устойчиво управление на почвените ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство магистър Устойчиво управление на почвените ресурси (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Агрохимия редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Агрохимия задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Агрохимия самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Зеленчукопроизводство редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Зеленчукопроизводство задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Зеленчукопроизводство самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Лозарство редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Лозарство задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Лозарство самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Общо земеделие редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Общо земеделие задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Общо земеделие самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Почвознание редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Почвознание задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Почвознание самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Селекция и семепроизводство на културните растения редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Селекция и семепроизводство на културните растения задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.1 Растениевъдство доктор Селекция и семепроизводство на културните растения самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита бакалавър Растителна защита редовна 4 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита - Контрол и употреба на продукти за растителна защита редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита - Контрол и употреба на продукти за растителна защита задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита - Контрол на вредителите по растенията редовна 1 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита - Контрол на вредителите по растенията задочна 1,5 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.2 Растителна защита доктор Растителна защита самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Генетика редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Генетика задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Генетика самостоятелна 3 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Специални отрасли (пчели, буби) редовна 3 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Специални отрасли (пчели, буби) задочна 4 год.
Агрономически факултет 6.3 Животновъдство доктор Специални отрасли (пчели, буби) самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 6.2 “Растителна защита“ в Лесотехническия университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 31.10.2013 г. (протокол № 12) при програмната акредитация на професионално направление 6.2 „Растителна защита“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Растителна защита“ в Лесотехническия университет – гр. София, с обща оценка 8,42 (осем цяло и четиридесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Лесотехническият университет – гр. София е изпълнил препоръка № 2, изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 5 и не изпълнява препоръка № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 31.10.2013 г. (протокол № 12) при програмната акредитация на професионално направление 6.2 „Растителна защита“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Растителна защита“, с обща оценка 8,42 (осем цяло и четиридесет и две стотни).

3. Лесотехническият университет – гр. София да изпълни препоръка № 4 до следващата акредитация.

- Препоръка № 4: „Да се стимулира преподавателската и студентска мобилност за обучение по европейски програми за обмен“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 28.07.2016 г./ Протокол № 17

• Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Лесотехническия университет – гр. София.

Акредитационният съвет на НАОА на 28.07.2016 г. (протокол № 17) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 28.03.2013 г. (протокол № 6) при институционалната акредитация на Лесотехническия университет – гр. София, с обща оценка 8,94 (осем цяло и деветдесет и четири стотни).

2. Акредитационнният съвет констатира, че Лесотехническият университет – гр. София е изпълнил препоръка № 2 и изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 28.03.2013 г. (протокол № 6) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,94 (осем цяло и деветдесет и четири стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Лесотехническия университет – гр. София.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Лесотехническия университет – гр. София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 2, № 5 и № 7.

5. Лесотехническият университет – гр. София да осигури спазването на критерии № 2, № 5 и № 7 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав”.

- Критерий № 5: “Структура на преподавателския състав след акредитацията на ВУ”.

- Критерий № 7: „Проведени външни и вътрешни одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ”.