Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1046
  • ул. "Хр. Смирненски" № 1
  • 02/8661867, 02/9635245/331, 02/866-18-67, 02/9635245/484, 02/9635245
  • 02/8656863
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,44 09.02.2024
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Водоснабдяване и канализация програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 07.11.2022
ПН 5.7: Геодезия програмна акредитация - по специалност от РП открита Няма информация Няма информация
ПН 5.7: Транспортно строителство програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 07.11.2022
ПН 5.7: Хидростроителство програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 07.11.2022
ПН 5.7: Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,40 19.10.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Проектиране и строителство на летища  програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 5.7: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 01.02.2025
ПН 5.7: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 21.09.2024
ПН 5.7: Водноелектрически централи и хидроенергийни устройства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 11.03.2017
ПН 5.7: Водоснабдяване и канализация  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 11.01.2025
ПН 5.7: Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 04.01.2017
ПН 5.7: Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 05.10.2024
ПН 5.7: Земна и скална механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 14.12.2024
ПН 5.7: Земна основа, фундиране и подземно строителство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 25.01.2025
ПН 5.7: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 11.01.2025
ПН 5.7: Картография (вкл. тематично географско картографиране) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 04.01.2017
ПН 5.7: Картография и ГИС (Георгафска информационна система) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 21.12.2024
ПН 5.7: Обща, висша и приложна геодезия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 04.01.2017
ПН 5.7: Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 21.12.2024
ПН 5.7: Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 21.09.2024
ПН 5.7: Организация и управление на производството (строителство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,41 01.02.2025
ПН 5.7: Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 25.01.2025
ПН 5.7: Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 25.01.2025
ПН 5.7: Речно и морско строителство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 11.03.2017
ПН 5.7: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 05.10.2024
ПН 5.7: Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 14.12.2024
ПН 5.7: Строителна механика, съпротивление на материалите  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.04.2017
ПН 5.7: Строителни конструкции (мостове)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.04.2017
ПН 5.7: Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани консрукции; стоманени и комбинирани мостове) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 18.01.2025
ПН 5.7: Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции, стоманени, дървени и пластмасови конструкции) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.04.2017
ПН 5.7: Строителни материали и изделия и технология на производството им програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 14.12.2024
ПН 5.7: Теоретична механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.04.2017
ПН 5.7: Теория и история на архитектурата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 21.09.2024
ПН 5.7: Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 05.10.2024
ПН 5.7: Технология и механизация на строителното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 01.02.2025
ПН 5.7: Транспортни съоръжения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 18.01.2024
ПН 5.7: Фотограметрия и дистанционни методи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 21.12.2024
ПН 5.7: Хидромелиоративно строителство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 11.01.2025
ПН 5.7: Хидротехническо строителство  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 18.01.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Урбанизъм редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура редовна 5,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектурна теория и критика - англоезично обучение (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране редовна 5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Съвременна архитектурна технология - англоезично обучение (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Урбанизъм редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теория и история на архитектурата самостоятелна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Управление в строителството редовна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Енергийна ефективност в строителството (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Земетръсно инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Изследване на строителни конструкции (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Конструктивно инженерство редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения редовна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения задочна 6 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителство на сгради и съоръжения - англоезично редовна 5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Управление на проекти в строителството редовна 1,5 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Организация и управление на производството (строителство) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Организация и управление на производството (строителство) задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Организация и управление на производството (строителство) самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (строителна механика) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (строителна механика) задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите) самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (стоманобетонни, стоманени, дървени и пластмасови) редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (стоманобетонни, стоманени, дървени и пластмасови) задочна 4 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (стоманобетонни, стоманени, дървени и пластмасови) самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали, изделия и технология за производството им редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали, изделия и технология за производството им самостоятелна 2 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство редовна 3 год.
Строителен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Технология и механизация на строителното производство самостоятелна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Инженерна екология редовна 4 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация редовна 5 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация задочна 6 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация - пречистване на води (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Газоснабдяване (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Управление на водните ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидромелиоративно строителство редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидромелиоративно строителство редовна 5 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидромелиоративно строителство задочна 6 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидростроителство редовна 5 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидростроителство задочна 6 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидростроителство – на немски език (не се осъществява нов прием) редовна 5,5 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидротехническо строителство редовна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидротехническо строителство редовна 5 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Хидротехническо строителство (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Водоснабдяване и канализация редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Водоснабдяване и канализация задочна 4 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Водоснабдяване и канализация самостоятелна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство задочна 4 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите) редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите) самостоятелна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Теоретична механика редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидромелиоративно строителство редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидромелиоративно строителство задочна 4 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидромелиоративно строителство самостоятелна 2 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидротехническо строителство редовна 3 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидротехническо строителство задочна 4 год.
Хидротехнически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Хидротехническо строителство самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геотехническо инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство редовна 5 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство задочна 1,5 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство задочна 6 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство – на немски език (не се осъществява нов прием) редовна 5,5 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура задочна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна и скална механика редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна основа, фундиране и подземно строителство редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна основа, фундиране и подземно строителство задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земна основа, фундиране и подземно строителство самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (мостове) редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (мостове) задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции (мостове) самостоятелна 2 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Транспортни съоръжения редовна 3 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Транспортни съоръжения задочна 4 год.
Факултет по транспортно строителство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Транспортни съоръжения самостоятелна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Устройство и управление на земи и имоти редовна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия (няма информация) редовна 5 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия (няма информация) задочна 6 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Кадастър (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Управление на европейски инфраструктурни проекти задочна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) редовна 3 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) задочна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) самостоятелна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) редовна 3 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) задочна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) самостоятелна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография и ГИС редовна 3 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография и ГИС задочна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография и ГИС самостоятелна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия редовна 3 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия задочна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия самостоятелна 2 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи редовна 3 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи задочна 4 год.
Геодезически факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи самостоятелна 2 год.