Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Благоевград
  • 2700
  • площад "Г.Измирлиев- Македончето" 1
  • 073/888307, 073/888409, 073/888411, 073/888220, 073/888221
  • 073/888158
  • София
  • ул. "Университетски парк" 1, Студентски град
  • 02 9607944 073 888305 073 888221
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 27.01.2022
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,17 28.01.2022
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 29.11.2023
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 21.07.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,32 18.09.2025
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,38 20.01.2026
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 21.07.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Академично направление "Компютърни науки" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни системи (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Академично направление "Компютърни науки" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Академично направление "Естествени науки и математика" 4.5 Математика бакалавър Математика редовна 4 год.
Академично направление "Икономика" 3.8 Икономика бакалавър Икономика редовна 4 год.
Академично направление "Политически науки и европеистика" 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика редовна 4 год.
Академично направление "Политически науки и европеистика" 3.3 Политически науки бакалавър Европейска политика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Академично направление "Политически науки и европеистика" 3.3 Политически науки бакалавър Политически науки и международни отношения редовна 4 год.
Академично направление "История и цивилизации" 2.2 История и археология бакалавър История (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Академично направление "История и цивилизации" 2.2 История и археология бакалавър История и цивилизации редовна 4 год.
Академично направление "История и цивилизации" 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Югоизточна Европа (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Академично направление "Журналистика и масови комуникации" 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика и масови комуникации редовна 4 год.
Академично направление "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Академично направление "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Академично направление "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Финанси, банково дело и управление на недвижими имоти (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки“ в Американския университет в България – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност „Журналистика и масови комуникации“ в Американския университет в България – гр. Благоевград, с обща оценка 8,77 (осем цяло и седемдесет и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Американският университет в България – гр. Благоевград е изпълнил препоръки № 2 и № 3 и частично е изпълнил препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност „Журналистика и масови комуникации“, с обща оценка 8,77 (осем цяло и седемдесет и седем стотни).

3. Американският университет в България – гр. Благоевград да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се увеличи броят на хабилитираните преподаватели, който в момента е недостатъчен, като процедурите за хабилитирането им да се съобразят с българските законови разпоредби“. Срок – януари 2015 г.

Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Американския университет в България – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 08.11.2012 г. (протокол № 23) при институционалната акредитация на Американския университет в България – гр. Благоевград, с обща оценка 8,00 (осем).

2. Акредитационният съвет констатира, че Американският университет в България - гр. Благоевград изпълнява препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 08.11.2012 г. (протокол № 23) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,00 (осем).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Американския университет в България – гр. Благоевград.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Американския университет в България – гр. Благоевград относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на всички критерии.