Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Самостоятелен колеж
  • Благоевград
  • 2700
  • ул. "Полковник Димов" 1
  • 073/835626
  • 073/ 83 56 26
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4,61 23.05.2021
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4,60 23.05.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Колеж по туризъм - Благоевград 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Бизнес администрация редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Бизнес администрация задочна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.8 Икономика професионален бакалавър Икономика (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на туристическото обслужване редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на туристическото обслужване задочна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Благоевград 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти задочна 3 год.
Решение на АС от 28.07.2016 г./ Протокол № 17

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.7 “Администрация и управление“ в Колежа по туризъм - Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 28.07.2016 г. (протокол № 17) взе следното решение:

Колежът по туризъм – гр. Благоевград изпълнява програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 03.09.2014 г. (протокол № 30) с получена оценка 4,30 (четири цяло и тридесет стотни) при програмната акредитация на професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“.

Решение на АС от 21.04.2016 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.9 “Туризъм“ в Колежа по туризъм – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 21.04.2016 г. (протокол № 10) взе следното решение:

Колежът по туризъм – гр. Благоевград изпълнява програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 20.05.2014 г. (протокол № 16) с получена оценка 4,39 (четири цяло и тридесет и девет стотни) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“.