Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Ботевград
  • 2140
  • ул. Гурко 14
  • 0723/68812, 0723/68815
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 03.09.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,51 18.04.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 26.06.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.7: Администрация и управление (бизнес администрация) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 29.06.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 29.06.2022
ПН 3.9: Икономика и управление (туризъм) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,48 29.06.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация редовна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация задочна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация дистанционна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация дистанционна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление магистър Логистика задочна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление магистър Предприемачество и иновации дистанционна 1 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти дистанционна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.7 Администрация и управление доктор Администрация и управление (бизнес администрация) самостоятелна 3 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг дистанционна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес редовна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес задочна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес дистанционна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика магистър Бизнес финанси дистанционна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг задочна 1 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одитинг задочна 1 год.
Международно висше бизнес училище 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм дистанционна 4 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм магистър Ивент мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм магистър Управление на туризма дистанционна 1,5 год.
Международно висше бизнес училище 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление (туризъм) самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ в Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 18.06.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Международното висше бизнес училище – Ботевград, с обща оценка 8,35 (осем цяло и тридесет и пет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Международното висше бизнес училище - Ботевград е изпълнило препоръки № 1 и № 2 и частично изпълнява препоръка № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 18.06.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,35 (осем цяло и тридесет и пет стотни).

3. Международното висше бизнес училище – Ботевград да изпълни препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се разшири студентската и преподавателската мобилност чрез сключване на договори с чуждестранни университети по програма „Еразъм“, развитие на съвместни международни програми и разработване на програми на английски език. Срок: постоянен.

Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 08.11.2012 г. (протокол № 23) при институционалната акредитация на Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград, с обща оценка 8,02 (осем цяло и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград е изпълнило препоръка № 4, изпълнява препоръки № 1, № 2 и № 3 и частично изпълнява препоръка № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 08.11.2012 г. (протокол № 23) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,02 (осем цяло и две стотни).

3. Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград да изпълни препоръка № 5 до следващата институционална акредитация.

- Препоръка № 5: „Да се развие система за наблюдение на реализацията на завършилите и алумни мрежата като се използва опитът на други страни“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

4. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград.

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерии № 1, № 2 и № 4.

6. Международното висше бизнес училище – гр. Ботевград да осигури спазването на критерии № 1, № 2 и № 4 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Цели, функции и структура на системата по качеството на обучението и на академичния състав”.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав”.

- Критерий № 4: “Мобилност на студентите – бакалаври и магистри във ВУ”.