Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Плевен
  • 5800
  • ул. "Св. Климент Охридски" №1
  • 064/884101, 064/800728, 064/884105, 064/884265, 064/884130
  • 064/801603
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,34 20.12.2022
7.3 Фармация програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 10.12.2018
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 14.06.2022
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 12.07.2019
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,16 27.03.2020
ПН 7.3: Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,06 11.05.2025
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,39 19.05.2022
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,39 13.06.2019
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,19 13.06.2019
ПН 7.5: Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,95 19.05.2021
ПН 7.5: Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,78 17.03.2021
ПН 7.5: Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,00 22.01.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,33 18.12.2022
ПН 4.2: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 09.11.2017
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 18.12.2023
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 26.07.2021
ПН 4.3: Имунология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 16.02.2021
ПН 4.3: Медицинска биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 16.02.2021
ПН 4.3: Микробиология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 16.02.2021
ПН 4.3: Паразитология и хелминтология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 16.02.2021
ПН 4.3: Физиология на животните и човека програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,93 26.07.2021
ПН 7.1: Акушерство и гинекология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,75 12.01.2022
ПН 7.1: Анатомия, хистология и цитология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 20.06.2019
ПН 7.1: Анестезиология и интензивно лечение програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,61 12.01.2022
ПН 7.1: Белодробни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 17.12.2015
ПН 7.1: Гастроентерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 05.09.2019
ПН 7.1: Дерматология и венерология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 28.07.2021
ПН 7.1: Ендокринология и болести на обмяната програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 25.01.2023
ПН 7.1: Епидемиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 05.09.2019
ПН 7.1: Инфекциозни болести програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,99 20.04.2022
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 08.01.2021
ПН 7.1: Клинична лаборатория програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 19.07.2018
ПН 7.1: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,89 20.06.2018
ПН 7.1: Неврология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,62 28.07.2021
ПН 7.1: Нефрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 05.09.2019
ПН 7.1: Образна диагностика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 16.01.2025
ПН 7.1: Обща медицина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 13.06.2024
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 08.01.2021
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 25.07.2025
ПН 7.1: Ото-рино-ларингология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 25.07.2019
ПН 7.1: Офталмология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,14 08.01.2020
ПН 7.1: Патологоанатомия и цитопатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 19.07.2018
ПН 7.1: Патофизиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 13.06.2025
ПН 7.1: Педиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 13.06.2025
ПН 7.1: Пневмология и фтизиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 20.04.2022
ПН 7.1: Психиатрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,26 28.07.2021
ПН 7.1: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 16.01.2026
ПН 7.1: Токсикология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 25.01.2024
ПН 7.1: Урология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 25.07.2019
ПН 7.1: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 19.07.2018
ПН 7.1: Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 25.07.2024
ПН 7.4: Управление на здравните грижи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 19.05.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Генетика - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Медицинска биология редовна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Медицинска биология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина магистър Медицина (изтекла акредитация по РП) редовна 6 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анатомия, хистология и цитология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и интензивно лечение самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Анестезиология и реаниматология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Белодробни болести задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Белодробни болести самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Дерматология и венерология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ендокринология и болести на обмяната самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Кардиология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Неврология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Нефрология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Нефрология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Ото-рино- ларингология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Офталмология самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патологоанатомия и цитопатология задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Патофизиология (вкл. Ветеринарна патофизиология) самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия редовна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Педиатрия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Пневмология и фтизиатрия задочна 4 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Пневмология и фтизиатрия самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по медицина 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Епидемиология самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Инфекциозни болести самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Паразитология и хелминтология редовна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Психиатрия самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.1 Медицина доктор Хигиена самостоятелна 3 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Медицинска рехабилитация и ерготерапия редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Опазване и контрол на общественото здраве редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Социални дейности в здравеопазването редовна 4 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве бакалавър Управление на здравните грижи задочна 2,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Медицинска рехабилитация и ерготерапия задочна 1 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве магистър Управление на здравните грижи задочна 1,5 год.
Факултет по обществено здраве 7.4 Обществено здраве доктор Управление на здравните грижи самостоятелна 3 год.
Медицински колеж 3.4 Социални дейности професионален бакалавър Социални дейности редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицинска козметика (изтекла акредитация по ПН) редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Медицински лаборант редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Помощник фармацевт (изтекла акредитация по РП) редовна 3 год.
Медицински колеж 7.5 Здравни грижи професионален бакалавър Рентгенов лаборант редовна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология задочна 4 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Акушерство и гинекология самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Гастроентерология редовна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Гастроентерология самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Кардиология самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Клинична лаборатория редовна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Образна диагностика самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Обща хирургия редовна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Обща хирургия задочна 4 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Обща хирургия самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Ортопедия и травматология самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Рентгенология(медицинска радиология и рентгенология) самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Урология редовна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Урология задочна 4 год.
Факултет по здравни грижи 7.1 Медицина доктор Урология самостоятелна 3 год.
Факултет по здравни грижи 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Факултет по здравни грижи 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Факултет по Фармация 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 4.3 Биологически науки доктор Биохимия - самостоятелна самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Факултет по Фармация 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Факултет по Фармация 4.3 Биологически науки доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 7.1 Медицина доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 7.1 Медицина доктор Токсикология задочна 4 год.
Факултет по Фармация 7.1 Медицина доктор Токсикология самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 7.1 Медицина доктор Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) самостоятелна 3 год.
Факултет по Фармация 7.3 Фармация магистър Фармация редовна 5 год.