Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Габрово
  • 5300
  • ул. "Хаджи Димитър" №4
  • 066/801144, 066/827244, 066/827249
  • 066/801155
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 16.07.2024
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,24 28.12.2021
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,38 29.06.2021
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 31.05.2025
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 02.10.2021
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 25.09.2021
5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,07 17.05.2025
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 19.01.2024
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.1: Машини и съоръжения за леката промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 22.11.2025
ПН 5.1: Машинознание и машинни елементи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 10.04.2020
ПН 5.1: Металорежещи машини и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 20.12.2025
ПН 5.1: Метрология и метрологично осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 22.11.2025
ПН 5.1: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 11.09.2020
ПН 5.1: Рязане на материалите и режещи инструменти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 20.12.2025
ПН 5.1: Строителна механика, съпротивление на материалите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 20.12.2025
ПН 5.1: Теория на механизмите, машините и автоматичните линии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 11.09.2020
ПН 5.1: Технология на машиностроенето програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 20.12.2025
ПН 5.1: Технология на текстилните материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 22.11.2025
ПН 5.1: Точно уредостроене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 11.09.2020
ПН 5.1: Хидравлични и пневматични задвижващи системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 28.06.2024
ПН 5.2: Електромеханика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,91 15.05.2020
ПН 5.2: Електронизация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 16.06.2023
ПН 5.2: Електроснабдяване и електрообзавеждане програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,96 15.05.2020
ПН 5.2: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 16.06.2023
ПН 5.2: Индустриална електроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 16.06.2023
ПН 5.2: Квантова и оптоелектроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.06.2023
ПН 5.2: Микроелектроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 16.06.2023
ПН 5.2: Светлинна техника и източници на светлина програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,86 15.05.2020
ПН 5.3: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 07.07.2023
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 07.07.2023
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 09.10.2015
ПН 5.3: Компютърни системи, комплекси и мрежи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 07.07.2023
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 25.09.2021
ПН 5.4: Промишлена топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 28.06.2025
ПН 5.6: Материалознание и технология на машиностроителните материали програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 20.12.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дизайн,техника и технологии в текстила редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Дизайн,техника и технологии в текстила задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютърни технологии в машиностроенето редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Компютърни технологии в машиностроенето задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатроника редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Мехатроника задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Прецизна техника и уредостроене (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Прецизна техника и уредостроене (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Текстилна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Текстилна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хидравлична и пневматична техника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ХИДРАВЛИЧНА, ПНЕВМАТИЧНА И ТОПЛИННА ТЕХНИКА редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство бакалавър ХИДРАВЛИЧНА, ПНЕВМАТИЧНА И ТОПЛИННА ТЕХНИКА задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Мехатроника 2 сем. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 2 сем. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Прецизна техника и уредостроене (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Прецизна техника и уредостроене (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии 2 сем. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Текстилна техника и технологии 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство магистър Хидравлична и пневматична техника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.02 Приложна механика (вкл.трибиология) редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.03 Машинознание и машинни елементи самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.04 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.04 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.09 Хидравлични и пневматични задвижващи системи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.09 Хидравлични и пневматични задвижващи системи самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.10 Технология на машиностроенето самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.13 Рязане на материалите и режещи инструменти редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.13 Рязане на материалите и режещи инструменти задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.15 Металорежещи машини и системи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.29 Машини и съоръжения за леката промишленост редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.29 Машини и съоръжения за леката промишленост самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.17 Точно уредостроене редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.05.17 Точно уредостроене самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор .02.12.03 Технология на текстилните материали редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Машини и съоръжения за леката промишленост редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Машинознание и машинни елементи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Металорежещи машини и системи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Металорежещи машини и системи самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Метрология и метрологично осигуряване редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Приложна механика редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Рязане на материалите и режещи инструменти редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Строителна механика, съпротивление на материалите редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Теория на механизмите, машините и автоматичните линии редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на машиностроенето самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на текстилните материали редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Технология на текстилните материали самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Точно уредостроене редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Точно уредостроене задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Точно уредостроене самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.1 Машинно инженерство доктор Хидравлични и пневматични задвижващи системи редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание бакалавър Технология на материалите и материалознание задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание бакалавър ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МЕНИЖМЪНТ (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание бакалавър ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МЕНИЖМЪНТ (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание магистър Технология на материалите и материалознание 2 сем. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали редовна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.6 Материали и материалознание доктор Материалознание и технология на машиностроителните материали самостоятелна 3 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриално инженерство задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Компютърен дизайн в индустрията редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Техника и технологии за опазване на околната среда редовна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство бакалавър Техника и технологии за опазване на околната среда задочна 4 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Индустриално инженерство 2 сем. подг. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 2 сем. задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Компютърен дизайн в индустрията 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти 2 сем. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Машиностроене и уредостроене 5.13 Общо инженерство магистър Техника и технологии за опазване на околната среда 2 сем. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергетика и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър ПРОМИШЛЕНА И АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър ПРОМИШЛЕНА И АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 2 сем. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 3 сем. редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автомобилна електроника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автомобилна електроника задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 2 сем. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 3 сем. редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергетика и електрообзавеждане 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 3 сем. редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Оптоелектроника и лазерна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Оптоелектроника и лазерна техника задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.07 Светлинна техника и източници на светлина задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.10 Електромеханика (по отрасли) задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.10 Електромеханика (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.02 Микроелектроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.02 Микроелектроника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.05 Квантова и оптоелектроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.05 Квантова и оптоелектроника самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.08 Електронизация (по отрасли и групи научни специалности) редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.09 Индустриална електроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.20.09 Индустриална електроника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електромеханика самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Квантова и оптоелектроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Микроелектроника редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Микроелектроника задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Светлинна техника и източници на светлина редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Мобилни и сателитни комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Мобилни и сателитни комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър СОФТУЕРНО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 2 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 2 сем. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 3 сем. редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 2 сем. к. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 3 сем. редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии ЕЕ 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии ЕЕ 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии МИ 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии МИ 2 сем. подг. задочна 1 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Електротехника и електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.6 Материали и материалознание доктор .02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали задочна 4 год.
Електротехника и електроника 5.13 Общо инженерство бакалавър ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ редовна 4 год.
Електротехника и електроника 5.13 Общо инженерство магистър Безопасност на труда 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.13 Общо инженерство магистър Безопасност на труда 3 сем. задочна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.13 Общо инженерство магистър Безопасност на труда 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Електротехника и електроника 5.13 Общо инженерство магистър Безопасност на труда 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа и европейски политики 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа и европейски политики 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа и европейски политики 2 сем. (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 2 сем. подг. редовна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 4 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности 4 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 2 сем. редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 2 сем. подг. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 4 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация 4 сем. к. подг. задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 1 сем. подг. редовна 0,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 2 сем. редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 2 сем. дистанционна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 2 сем. подг. редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 2 сем. подг. задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 4 сем. к. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление 4 сем. к. подг. задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт 2 сем. редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт ССП 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт ССП 1 сем. подг. задочна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт ТН 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт ТН 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на индустриалното предприятие 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на индустриалното предприятие 1 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 0,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на индустриалното предприятие 2 сем. редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на индустриалното предприятие 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт на индустриалното предприятие 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 2 сем. задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 2 сем. подг. (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 3 сем. подг. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Опазване на околната среда и устойчиво развитие 3 сем. подг. задочна 1,5 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Автомобилно машиностроене редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроене редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроене и уредостроене редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Текстилна техника и технологии редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.1 Машинно инженерство бакалавър Текстилна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електротехника редовна 3 год.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 3 год.
Решение на АС от 11.05.2017 г./ Протокол № 12

По процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на Постоянна комисия към НАОА с получена оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две стотни) при програмна акредитация на професионално направление:

За Технически университет – гр. Габрово – професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“

Акредитационният съвет взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 23.01.2014 г. (протокол № 03) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Технически университет – гр. Габрово, с обща оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Техническият университет – Габрово е изпълнил препоръка № 2 и изпълнява препоръки № 1, № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 23.01.2014 г. (протокол № 03) при програмната акредитация на професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две стотни).

Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.4 “Социални дейности“ в Техническия университет – гр. Габрово.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 18.12.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Социални дейности“ в Техническия университет – гр. Габрово, с обща оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Техническият университет – гр. Габрово е изпълнил препоръки № 1 и № 2 и изпълнява препоръка № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 18.12.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Социални дейности“, с обща оценка 8,82 (осем цяло и осемдесет и две стотни).