Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Велико Търново
  • 5003
  • "Теодосий Търновски" 2
  • 062/628023, 062/620189, 062/618221
  • 062/628023
  • Враца
  • "Теодосий Търновски" 2
  • 062/628023 062/620189 062/618221
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,21 16.07.2024
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,25 15.07.2025
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 21.07.2020
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 16.07.2020
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,52 12.09.2024
2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,11 19.12.2024
2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,33 14.01.2021
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,57 13.10.2020
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,47 15.12.2020
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,02 13.10.2020
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,21 27.01.2026
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,50 15.12.2020
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,93 15.01.2025
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,76 27.06.2023
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,73 11.07.2023
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 05.02.2024
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,58 24.07.2022
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 20.10.2020
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,38 08.04.2026
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,67 12.03.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,28 25.10.2024
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Книгознание, библиотекознание и библиография програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 5,70 Няма информация
ПН 1.1: Управление на образованието програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.2: История на педагогиката и българското образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,69 12.03.2024
ПН 1.2: Предучилищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 12.03.2025
ПН 1.2: Социална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 12.03.2025
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,32 27.09.2021
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 12.03.2025
ПН 1.3: Методика на обучението по (български език и литература, математика, бит и техника, изобразително изкуство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 27.10.2017
ПН 1.3: Методика на обучението по (чужд език, човек и общество, човек и природа, география) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 27.10.2016
ПН 1.3: Методика на обучението по български език и литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 11.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 25.10.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 11.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по информатика и информационни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 11.07.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 30.01.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 11.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по технологии и предприемачество програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 11.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете – среда" програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 25.10.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по чужд език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 25.10.2022
ПН 1.3: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 30.09.2020
ПН 2.1: Българска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 17.09.2020
ПН 2.1: Български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 17.09.2020
ПН 2.1: Германски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 17.09.2020
ПН 2.1: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 17.09.2020
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание/вкл.Съпоставително и балканско eзикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика. Социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 17.09.2020
ПН 2.1: Руска литература и литература на народите на Русия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 17.09.2020
ПН 2.1: Славянски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 17.09.2020
ПН 2.1: Теория и практика на превода програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 17.09.2020
ПН 2.1: Теория на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 17.09.2020
ПН 2.1: Фолклористика /вкл.Български фолклор, славянски фолклор/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 17.09.2020
ПН 2.2: Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеография) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 12.09.2024
ПН 2.2: История на България програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 12.09.2024
ПН 2.2: Културно-историческо наследство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 14.12.2021
ПН 2.2: Нова и най-нова обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 12.09.2024
ПН 2.2: Средновековна обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 12.09.2024
ПН 2.2: Стара история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 12.09.2024
ПН 2.3: История на философията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 11.04.2024
ПН 2.3: Логика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 08.05.2024
ПН 2.3: Онтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,42 11.04.2023
ПН 2.3: Философия на правото и политиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,93 08.05.2024
ПН 2.4: Теология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 31.05.2023
ПН 3.1: Етнология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 13.03.2025
ПН 3.2: Обща психология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,65 16.09.2022
ПН 3.2: Педагогическа и възрастова психология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 16.09.2022
ПН 3.2: Социална психология   програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 16.09.2022
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 16.09.2022
ПН 3.4: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,58 27.09.2021
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 12.01.2022
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,18 17.10.2018
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 25.10.2024
ПН 3.6: Гражданско процесуално право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 25.10.2024
ПН 3.6: История на правото програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 25.10.2023
ПН 3.6: Конституционно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,94 12.01.2022
ПН 3.6: Международно право и международни отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 07.01.2022
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 12.01.2023
ПН 3.6: Наказателно процесуално право (Наказателен процес) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 07.01.2022
ПН 3.6: Теория на държавата и правото програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 12.01.2022
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,58 28.09.2022
ПН 3.6: Финансово право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 12.01.2023
ПН 3.7: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,70 15.01.2025
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,19 02.07.2020
ПН 3.8: Световно стопанство и международни икономически отношения (МИО) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,46 25.05.2021
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,20 25.05.2021
ПН 4.4: Социално-икономическа география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 10.09.2024
ПН 4.4: Физическа география и ландшафтознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 05.02.2024
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 27.10.2020
ПН 8.2: Изкуствознание и изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 16.05.2023
ПН 8.2: Изкуствознание и изобразително изкуство - живопис, стенопис и църковни изкуства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 10.10.2018
ПН 8.2: Изкуствознание и изобразително изкуство -графика,графичен дизайн и визуални комуникации, рисуване и скулптура програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 10.10.2018
ПН 9.1: Международна и регионална сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,55 15.01.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Теология редовна 4 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Теология (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Богословие на личността и обществото редовна 1,5 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Богословие на личността и обществото (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Богословие на личността и обществото дистанционна 1,5 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Православно богословие и изкуство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Православно богословие и изкуство (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Религиознание (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Религиозно образование редовна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Религиозно образование (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Теология редовна 2 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Теология задочна 2 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковна история и богослужебно предание редовна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковна история и богослужебно предание (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология редовна 3 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология задочна 4 год.
Православен богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология самостоятелна 3 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба редовна 4 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Църковни изкуства редовна 1 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства самостоятелна 3 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства редовна 3 год.
Православен богословски факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и източен език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и география (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по български език и литература (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по български език и литература (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература редовна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература задочна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език редовна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език задочна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Английска филология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Балканистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Германистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (два чужди езика) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Романистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Русистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Славистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английска филология - лингвистика и превод (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английска филология - лингвистика и превод (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английска филология. Британистика и ирландистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английска филология. Британистика и ирландистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Англицистика. Език - култура - литература (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Англицистика. Език - култура - литература (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Българска филология. Литература и култура (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Българска филология. Литература и култура (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и след малцинствени общности) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и след малцинствени общности) (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Конферентен превод (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Конферентен превод с английски език и втори чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Конферентен превод с немски език и втори чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Конферентен превод с френски език и втори чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Психология на езиковата комуникация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Психология на езиковата комуникация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Средновековна българска християнска култура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Средновековна българска християнска култура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с два чужди езика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с два чужди езика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с един чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с един чужд език (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с испански език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с испански език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология с испански език и втори чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Транслатология със славянски или балкански език (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Германски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Германски езици задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Германски езици самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература и литература и литература на народите на Русия редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература и литература и литература на народите на Русия задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература и литература и литература на народите на Русия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория на литературата редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория на литературата задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория на литературата самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Фолклористика (вкл. български фолклор, славянски фолклор) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Фолклористика (вкл. български фолклор, славянски фолклор) задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Фолклористика (вкл. български фолклор, славянски фолклор) самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността редовна 4 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността задочна 4 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика редовна 4 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика задочна 4 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медии и пиар комуникация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медии и пиар комуникация задочна 1 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Мултимедийна журналистика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Мултимедийна журналистика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Пиар и стратегически комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Филологически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Пиар и стратегически комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и философия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър География и икономика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър География и икономика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Географско образование (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Географско образование (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Гражданско и интеркултурно образование (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър История и цивилизации (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър История и цивилизации (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по история (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по история (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география редовна 3 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география задочна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история редовна 3 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история задочна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Археология редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Археология редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Архивистика и документалистика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Архивистика и документалистика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър България след 1989 година (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър България след 1989 година (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История. Българска история редовна 2 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История. Българска история задочна 2 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство /Културен туризъм/ редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство /Културен туризъм/ (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство /Културен туризъм/ дистанционна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство в България и Русия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство в България и Русия (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Културно-историческо наследство в България и Русия (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Музеология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Музеология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство задочна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Обща история. Нова и съвременна история на Европа редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Обща история. Нова и съвременна история на Европа задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Културно-историческо наследство редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Културно-историческо наследство задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Културно-историческо наследство самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Средновековна обща история редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Средновековна обща история задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Средновековна обща история самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (вкл. праистория) редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (вкл. праистория) задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (вкл. праистория) самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Етнология редовна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културен туризъм редовна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културен туризъм задочна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Етнология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Етнология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Етнология дистанционна 2 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културен туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културен туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културен туризъм дистанционна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културна антропология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културна антропология (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология и етнология на властта (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология и етнология на властта (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология редовна 3 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология задочна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География редовна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География задочна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Регионално развитие и геоикономика редовна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Регионално развитие и геоикономика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Геоекология и управление на природните ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Геоекология и управление на природните ресурси (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Социално-икономическа география (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята магистър Социално-икономическа география (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Социално-икономическа география редовна 3 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Социално-икономическа география задочна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Социално-икономическа география самостоятелна 3 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Физическа география и ландшафтознание редовна 3 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Физическа география и ландшафтознание задочна 4 год.
Исторически факултет 4.4 Науки за земята доктор Физическа география и ландшафтознание самостоятелна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Арттерапия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - графика редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - живопис редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - реставрация и консервация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - рисуване и интермедия редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - скулптура редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изящни изкуства - стенопис редовна 4 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - 3D дизайн и триизмерна графика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - Aнимация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - графика редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - Дизайн на стъклото (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - живопис редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - Пространствен дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - Рисуване редовна 1 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - скулптура (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство магистър Изящни изкуства - стенопис редовна 1,5 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства самостоятелна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство редовна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –графика, графичен дизайн и визуални комуникации, рисуване и скулптура редовна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –графика, графичен дизайн и визуални комуникации, рисуване и скулптура самостоятелна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства редовна 3 год.
Факултет изобразително изкуство 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразително изкуство –живопис, стенопис и църковни изкуства самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Управление на образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Управление на образованието задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Управление на образованието дистанционна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и специална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и логопедия редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и логопедия задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в началното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в началното училище (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в началното училище дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Наставничество в образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Наставничество в образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Наставничество в образованието (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика на деца със специални образователни потребности редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика на деца със специални образователни потребности (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика на деца със специални образователни потребности дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предприемачество в образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предприемачество в образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика дистанционна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа с деца в риск редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа с деца в риск задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа с деца в риск дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа със зависими лица (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа със зависими лица (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална работа със зависими лица (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социалнопедагогическа работа с младежи (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социалнопедагогическа работа с младежи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика. Приобщаващо образование (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика. Приобщаващо образование (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии дистанционна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Ръководство и мениджмънт на музикални състави (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Ръководство и мениджмънт на музикални състави (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по бит и техника редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по бит и техника задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по бит и техника самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по технологии и предприемачество редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по технологии и предприемачество задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по технологии и предприемачество самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по човек и общество, човек и природа редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по човек и общество, човек и природа задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по човек и общество,, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда" редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по човек и общество,, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда" задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по човек и общество,, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда" самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Предприемачество в социалната сфера редовна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Предприемачество в социалната сфера (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Психо-социална рехабилитация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Психо-социална рехабилитация задочна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа в дългосрочните грижи (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социална работа в дългосрочните грижи (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности задочна 2 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социално предприемачество (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности магистър Социално предприемачество (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и иновации в аутсорсинг сектора (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и иновации в аутсорсинг сектора (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти задочна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика и мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения. Международен бизнес редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения. Международен бизнес задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения. Международна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения. Международна икономика задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения. Международна икономика дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Банково дело (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Банково дело (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Банково дело дистанционна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Финанси на предприятието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Финанси на предприятието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси. Финанси на предприятието (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм задочна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Туризъм задочна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Екзистенциално споделяне (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Екзистенциално споделяне задочна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Социална философия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Социална философия задочна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Съвременна философия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Съвременна философия (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Логика редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Логика задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Логика самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Онтология редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Онтология задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Онтология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на правото и политиката редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на правото и политиката задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на правото и политиката самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Екзистенциална психология в екзистенц-анализата и логотерапия (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Екзистенциална психология в екзистенц-анализата и логотерапия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология задочна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология редовна 2,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология задочна 2,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология. Психология на личността редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология. Психология на личността задочна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология. Социална психология редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология. Социална психология задочна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Социална психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Социална психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Социална психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политология редовна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политология задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Дипломация и национална сигурност редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Дипломация и национална сигурност задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Европеистика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Европеистика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Международни отношения (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политология. Международни отношения (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология редовна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност редовна 4 год.
Философски факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност задочна 4 год.
Философски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Корпоративна и информационна сигурност редовна 1,5 год.
Философски факултет 9.1 Национална сигурност магистър Корпоративна и информационна сигурност задочна 1,5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право задочна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско процесуално право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско процесуално право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско процесуално право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор История на правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор История на правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор История на правото самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Финансово право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Финансово право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Финансово право самостоятелна 3 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии самостоятелна 3 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика самостоятелна 3 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечно-информационни дейности редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечно-информационни дейности (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Книгоиздаване (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Книгоиздаване (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Книга и реклама (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Книга и реклама задочна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Приложна математика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.5 Математика магистър Математически структури в информационната сигурност редовна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 4.5 Математика магистър Математически структури в информационната сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационно брокерство и дигитални медии редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство редовна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Защита на информацията (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Защита на информацията (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Информационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Информационни системи (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Компютърна мултимедия редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Компютърна мултимедия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Корпоративни мрежови среди (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Корпоративни мрежови среди (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в съдебната и изпълнителна власт редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в съдебната и изпълнителна власт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в съдебната и изпълнителна власт дистанционна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърни науки. Приложни компютърни науки редовна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърни науки. Приложни компютърни науки (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Уеб технологии и разработване на софтуер редовна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Уеб технологии и разработване на софтуер (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Педагогически колеж Плевен 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика редовна 3 год.
Педагогически колеж Плевен 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика и английски език редовна 3 год.
Педагогически колеж Плевен 1.2 Педагогика професионален бакалавър Предучилищна педагогика и английски език редовна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Враца 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и специална педагогика редовна 4 год.
Филиал Враца 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Филиал Враца 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Филиал Враца 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Филиал Враца 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и философия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Враца 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.1 “Теория и управление на образованието“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационата степен „магистър“ по специалност „Управление на образованието“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, с обща оценка 9,08 (девет цяло и осем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е изпълнил препоръка № 1, частично е изпълнил препоръка № 3 и изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационата степен „магистър“ по специалност „Управление на образованието“, с обща оценка 9,08 (девет цяло и осем стотни).

3. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ да изпълни препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се популяризират възможностите за реализацията на завършващите магистърската програма, с цел преодоляване тенденцията за намаляване броя на студентите“. Срок: септември 2015 г.

Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Право“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 17.10.2013 г. (протокол № 18) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с обща оценка 8,51 (осем цяло и петдесет и една стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ изпълнява препоръки № 1 и № 2, и частично изпълнява препоръка № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 17.10.2013 г. (протокол № 18) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, с обща оценка 8,51 (осем цяло и петдесет и една стотни).

3. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ да изпълни препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се повиши процента на кадри, работещи на първи основен трудов договор“. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.10.2012 г. (протокол № 20) при институционалната акредитация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с обща оценка 9,04 (девет цяло и четири стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ е изпълнил препоръки № 1 и № 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.10.2012 г. (протокол № 20) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,04 (девет цяло и четири стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерии № 1, № 5 и № 6.

5. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ да осигури спазването на критерии № 1, № 5 и № 6 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Публично оповестената политика на ВУ относно целите, функциите, структурата и съдържателните изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав“.

- Критерий № 5: „Развитие на академичния състав и научноизследователската (художествено-творческата), иновационната и публикационната дейност в периода след акредитацията на ВУ“.

- Критерий № 6: „Финансова осигуреност на обучението и на преподавателската дейност; наличие на ресурси за подпомагане на студентите в техния образователен процес“.

Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е изпълнил препоръка № 2, частично е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

3. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се усъвършенства организацията за разработване, одобрение и актуализиране на учебната документация“. Срок: до края на учебната 2014 - 2015 г.

Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.9 “Туризъм“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, с обща оценка 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” изпълнява препоръки № 3 и № 4, частично изпълнява препоръка № 1 и не е изпълнил препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни).

3. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” да изпълни препоръки № 1 и № 2 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: “Да се увеличи броят на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор в професионалното направление”. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

- Препоръка № 2: „Да се обособи първично звено за организиране на цялостната образователна, учебно-методична и научна дейност в професионалното направление”. Срок: септември 2015 г.

Решение на АС от 28.07.2016 г./ Протокол № 17

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.4 “Науки за земята“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Акредитационният съвет на НАОА на 28.07.2016 г. (протокол № 17) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 25.02.2013 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 4.4 “Науки за земята” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, с обща оценка 8,07 (осем цяло и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” изпълнява препоръки № 3 и № 4 и частично е изпълнил препоръки № 1 и № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 25.02.2013 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 4.4 “Науки за земята” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,07 (осем цяло и седем стотни).

3. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” да изпълни препоръки № 1 и № 2 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Документацията за обучение в ОКС “бакалавър” и “магистър” да се приведе в съответствие с изискванията на съответните законови и нормативни документи“. Срок: началото на уч. 2013/2014 г.

- Препоръка № 2: „Обучението за получаване на допълнителна квалификация “Учител по география” да се организира в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “Учител”, приета с ПМС 162/1997 г.“. Срок: началото на уч. 2013/2014 г.